Bokningsvillkor

Villkor för bokning av Forststyrelsens Naturtjänsters reserverings- och hyresstugor, reserveringskåtor, bastur, eld- och tältplatser, lägerområden samt andra lokaler

Gäller från den 2 maj 2022

1. Tillämpning

De här bokningsvillkoren tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden (hyresgäst) och Forststyrelsen (hyresvärd och tjänsteleverantör) vid bokning och användning av hyresobjekt (reserverings- och hyresstugor, reserveringskåtor, bastur, eld- och tältplatser, lägerområden samt andra lokaler). Bokning av reserverings- och hyresstugor samt av reserveringskåtor behandlas som en bokning, även när det gäller övernattning i olika stugor/objekt. Bokningsvillkoren träder i kraft genast vid bokningstidpunkten och de tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden och Forststyrelsen.

2. Godkännande

Genom att göra en bokning bekräftar kunden att han eller hon tagit del av och godkänner de här bokningsvillkoren.

3. Bokning 

Bokningen görs i första hand som en nätbokning i webbutiken Eräluvat. Bokningen kan också göras via Forststyrelsens kundservice, per telefon eller e-post. Bokningsanvisningarna finns på sidan för stugan på adressen utinaturen.fi/stugor. Kunden ska vara myndig. Bokningen är bindande.

4. Betalning och betalningsvillkor

Hela bokningen betalas på en gång. Bokningsavgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag (30 dygn innan bokningen börjar). Om det är mindre än 30 dygn tills bokningen börjar ska bokningen betalas genast. Med bokningsbekräftelsen får kunden information om nyckeln och annan nödvändig information. Priserna inkluderar gällande mervärdesskatt. Rätten till prisändringar förbehålls.

5. Avbokning eller ändringar av tidpunkt, längd och inkvartering

5.1    En obetald bokning

En obetald bokning som gjorts i webbutiken kan avbokas innan förfallodagen (30 dygn) eller på förfallodagen genom att logga in på det egna kundkontot i webbutiken Eräluvat. Du kan också avboka eller ändra bokningen före förfallodagen per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundserviceställe under öppettiderna. 

En utebliven betalning av fakturan är inte en annullering. Om fakturan trots en betalningsuppmaning inte har betalats överförs den till att skötas av indrivningsbyrån.

5.2    En betald bokning

En avbokning eller ändring av en betald bokning ska göras per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst under dess öppettider. 

En avbokning eller ändring anses vara gjord vid den tidpunkt då Forststyrelsen får uppgifter om den. En avbokning eller ändring som gjorts per e-post anses ha anlänt då Forststyrelsen har tillgång till den i en terminal eller ett informationssystem under kundtjänstens öppettider, så att meddelandet kan behandlas. Om ett e-postmeddelande har anlänt till Forststyrelsens kundtjänst efter öppettiderna anses avbokningen ha anlänt följande dag.

Om kunden avbokar en betald bokning efter förfallodagen återbetalas den betalda avgiften endast om force majeure föreligger (till exempel om kunden eller nära anhörig insjuknar akut, råkar ut för en olycka eller dör). Vid insjuknande eller olycka ska ett läkarintyg skickas till Forststyrelsen inom 14 dagar efter avbokningen, till den adress som kundtjänsten uppgett. Summor mindre än 20 euro (inkl. moms) återbetalas inte.

Om en avbokning på grund av en av de ovan nämnda orsakerna görs under vistelsen, återbärs inte bokningsavgiften. 

Det går att göra ändringar i en betald bokning senast 7 dygn innan bokningen börjar per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst under dess öppettider. Om ändringen gör att slutsumman som ska betalas stiger, skickas en ny faktura över ökningen av slutsumman till kunden. 

En ändring av bokningen mindre än 7 dygn innan bokningen börjar betraktas som en avbokning av en tidigare bokning och som en ny bokning. Avgiften för en tidigare bokning återbetalas inte. 

6. Forststyrelsens rätt till avbokning

Om force majeure föreligger, kan Forststyrelsen upphäva bokningen. Då återbetalas bokningsavgiften i sin helhet till kunden. Övriga eventuella kostnader som tillkommer kunden på grund av att bokningsavtalet hävs ersätts inte. Forststyrelsen har rätt att upphäva en bokning om kunden inte har betalat fakturan för bokningen senast på förfallodagen. Kunden måste ändå betala hela fakturan för bokningen. 

Forststyrelsen har rätt att upphäva kundens bokning, om kunden i fråga inte följt reglerna för vistelse vid tidigare bokningar av hyresobjekt eller om kunden i fråga på annat sätt brutit mot avtalet om användning av hyresobjekten.

7. Nycklar

Kunden får nyckeln mot uppvisande av kvitto på betalningen vid platsen för hämtning av nycklar. Kunden returnerar nyckeln till stugan eller till ett annat bokat objekt genast efter vistelsens slut. För hyresobjekt i vildmarken ska nyckeln returneras inom en vecka efter vistelsen enligt anvisning. Om nycklarna inte returneras uppbärs en avgift på hundra (100) euro (inkl. moms). 

8. Vistelse i hyresobjektet

Kunden har under den bokade perioden rätt att använda den bokade stugan eller bastun inklusive utrustning och de bäddplatser som ingår bokningen, eller en annan bokad lokal. Kunden bör ha med kvitto på betalningen samt bokningsbekräftelse för stugan som intyg över bokningen och betalningen. Kunden bör vara beredd på att uppvisa bokningsbekräftelsen och kvittot på betalningen för Forststyrelsens personal eller tillsynsmyndigheterna. 

I stugorna ska kunden ta hänsyn till andra som använder stugan och ge alla nattro klockan 23–06. Kunden ansvarar för sin del för ordningen i stugan och på gården. Rökning och störande bruk av alkohol är förbjudet i hyresobjekten. Varje hyresobjekt har separata regler för sällskapsdjur.

Ett hyresdygn är kl. 14.00–12.00.

9. Jakt- och fisketillstånd

Att hyra en reserverings- eller hyresstuga eller en annan lokal garanterar inte kunden rätt att jaga eller fiska (tillstånd) i hyresområdet eller andra närliggande områden som tillhör Forststyrelsen, där det krävs jakt- eller fisketillstånd. Jakt- och/eller fisketillstånd som krävs i Forststyrelsens områden ska ALLTID skaffas separat, till exempel i webbutiken Eräluvat. 

10. Skadeersättningar

Kunden är skyldig att ersätta Forststyrelsen för skada som han eller hon orsakat stugan eller gården, lösöret eller gårdsområdet i anslutning till stugan, samt för skada som orsakas Forststyrelsen till följd av att en annan besökare drabbas eller tjänsten inte kan användas.

11. Anmärkningar och klagomål

Eventuella klagomål ska alltid utan dröjsmål riktas direkt till Forststyrelsen. Om detta inte är möjligt eller om någon tillfredställande lösning på ärendet inte nås, eller om ett ersättningsyrkande hänför sig till ärendet, ska klagomålet inom en månad efter avslutad vistelse skickas skriftligen till adressen: Forststyrelsen, Kundrespons, PB 94, 01301 Vanda. Forststyrelsen reserverar en period på en månad för behandling av respons. 

12. Meningsskiljaktigheter och lösning av dessa

Meningsskiljaktigheter som gäller avtalet löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om kunden och Forststyrelsen inte når en överenskommelse, kan kunden kontakta konsumentrådgivningen (kkv.fi).  Kunden kan om så önskas föra tvistemålet till behandling hos konsumentklagonämnden. I sista hand löses meningsskiljaktigheter som hänför sig till avtalet i Östra Nylands tingsrätt.

13. Övrigt att beakta

En viss kapacitet, det vill säga antal bäddplatser, för stugorna har angetts på webbplatsen eller på annat sätt. Denna kapacitet får inte överstigas. 

Forststyrelsen är inte skyldig att ersätta eventuella skador eller kostnader som orsakas kunden av naturförhållanden, såsom insekter, sorkar och möss eller oförutsägbara väderomslag.