En stenig föll i solsken bakom en skog med en myr på framsidan.

Tuntsa ödemarksområde är en ståtlig vattendelare, liksom också landskapen i övriga Tuntsa utanför själva ödemarksområdet. Värriöfjällens södra delar bildar ödemarksområdets högsta platser på 550 m ö.h. I norr gränsar Tuntsa ödemarksområde till Värriö naturreservat, vars fjäll man kan beundra bara på avstånd, för det är tillåtet att röra sig i naturreservatet endast med specialtillstånd.

Granen bildar skogsgränsen. Området präglas av grandominerade, skogklädda höjder och bergsryggar samt trädlösa, hedartade fjällsluttningar där det växer enbuskar. Björken har lidit av fjällbjörkmätarens angrepp. Det finns relativt lite tallbevuxna marker.

Mellan fjällen och de skogsklädda bergen finns det myrar och surdrag där bäckar och älvar får sin början. De största myrarna i Tuntsa ödemark ligger vid övre loppet av Värriöjoki. De mest betydande älvarna är den klara Tuntsa och Värriöjoki med deras förgreningar.

En granskog med en brant stenig sluttning i bakgrunden.

Branden i Tuntsa

Sommaren 1960 undergick Tuntsatrakten en radikal förändring, då den största skogsbranden i Finland härjade på området. Branden förstörde 200 km² skog i Finland och ett mångdubbelt större område på den ryska sidan av gränsen. Det var ett krävande jobb att släcka branden. Det tog flera år att röja området och transportera bort virket.

Brandområdena, som delvis ligger längs UKK-leden, är en sevärdhet. Fastän det gått ett halvt sekel sedan skogsbranden, är stora delar av området hedliknande på grund av branden. Att skogen förnyar sig långsamt på de karga markerna i norr är lätt att förstå då man ser de trädlösa brandområdena. I synnerhet på de områden där branden slukade hela trädbeståndet och det översta lagret av jorden och lämnade bara stenar och mull efter sig, har skogen förnyat sig mycket långsamt. Det stora brandområdet hade en menlig inverkan på klimatet, men på de gynnsammaste områdena har man redan gjort en förstagallring i de yngre skötselbestånden. Tuntsa ödemarksområde undgick dock branden, så där får man en inblick i hurdant landskapet var och vilka arter det fanns i hela Tuntsatrakten före skogsbranden.

En nedfallen tall vid vattnet omgiven av blommande molnbär.