En person som går på fjälltoppen utan träd med fjällen i bakgrunden.

UKK-leden är en riksomfattande vandringsled som går genom Finland. Leden korsar också Salla och Savukoski kommuner. Här beskrivs UKK-ledens Naruska - Tulppio (112 km) etapp. Av etappen går 21 km inom Tuntsa ödemarksområde. Naruska - Tulppio etappen är en vildmarkslik vandringsled, som går i ståtliga landskap: dels uppe på fjällkrön, dels i lägre terräng längs Naruskajoki älvdal.

UKK-ledens svårighetsgrad

Även en rätt så oerfaren vandrare kan gott vandra kortare etapper av UKK-leden, bara man väljer en välmarkerad etapp som går i tämligen lätt terräng. Den som har för avsikt att göra långfärder till fots bör däremot förutom att kunna orientera även ha ganska bra kondition, för på sina ställen längs leden finns det höga och branta motlut. UKK-leden är avsedd för vandringar under barmarkstid. Fastän det finns spångar över de blötaste ställena av leden, är det bra att ta med sig vattentäta kängor. Längs leden finns det inga vad för vid alla ställen där leden korsar ett vattendrag finns det en bro. Leden är inte tillgänglig.

Lämpliga utgångspunkter

 • Från söder kommer man till UKK-leden t.ex. från byn Naruska, där UKK-leden går längs Tuntsavägen.
 • Man kan också vandra leden från norr till söder och då startar man från Tulppio.
 • Vägbeskrivning till utgångspunkterna
 • Övriga lämpliga utgångspunkter till leden:
  • Tuntsa by
  • Auermavaarankuusikko, där UKK-leden korsar Tuntsavägen.
  • Tuntsa Pub
  • Naruska damm (söder om sjön Naruskajärvi)

Delsträckor på etappen

 • Naruska - Karhutunturi 5 km
 • Karhutunturi - Naruska damm 34 km
 • Naruska damm - Sorsatunturi 16 km
 • Sorsatunturi - Takkaselkä 10 km
 • Takkaselkä - Juntterivaara 13 km
 • Juntterivaara - Härkätunturi 18 km
 • Härkätunturi - Tulppio 16 km

Ledmarkering

Leden är markerad i terrängen huvudsakligen med rödorange färg. Den delsträcka som går runt Karhutunturi är markerad med blått.

Förbindelse med andra leder

Delsträckorna

Naruska - Karhutunturi 5 km

I byn Naruska går UKK-leden längs Tuntsavägen. Det finns ingen egentlig utgångspunkt och parkeringsplats för UKK-leden, men man kan lämna bilen vid ett bredare ställe av vägen. Vid Siekaköngäs tar en skogsbilväg av till vänster från Tuntsavägen, till den bro som för över älven Naruskajoki. UKK-leden följer nu skogsbilvägen längs älvens västra strand till foten av Karhutunturi. Från Karhutunturis fot kan man göra en avstickare upp på fjället och till Karhutunturikåtan, dit det är 2 km från UKK-leden.

Mellan Siekavaara och Karhuntunturi gick i tiden lapparnas handelsrutt. Stigen kom från Saijahållet, gick över Naruska och vidare österut längs ån Saukko-oja till sjön Saukkojärvi. Därifrån fortsatte stigen till övre loppet av Tenniö och vidare via älven Sankarijoki och öster om Puitsitunturi till Hirvasjärvi i Ryssland. Längs handelsrutten transporterade lapparna mjöl och villebråd, av vilka en del fördes ända till Kemi.

Karhutunturi - Naruska damm 34 km

Vid Karhutunturikåtan kan man ta en vilopaus, och därifrån kan man vandra upp till fjällets topp längs en stig. Uppe på fjället finns en gammal brandvaktsstuga. Till stugan drogs i tiden en telefonlinje, och här och där i terrängen finns det fortfarande kvar spår efter den.

UKK-leden fortsätter längs vägen ner till Naruskajoki älvdal och norrut i älvdalen på Saukkosuunvaaras nedre sluttning. Leden går sedan neråt, ännu närmare Naruskajoki och kommer till Haltikåtan.

 • Kåtan byggdes på ett flygfält från krigstiden. Det finns inte en enda trädstubbe på landningsbanan! Bunkerkullen och flygfältet användes av tyskarna under andra världskriget. Basen var en framskjuten vildmarkspost. Från bevakningsposten gick en telefonlinje till närmaste by vid vägen mellan Salla och Saija. Från byn kommer också en gammal, delvis skönjbar stig, som går från älvdalen upp till bunkerkullen och slutar i UKK-leden.

Haltikåtan ligger alldeles intill Naruskajoki. Från Kotan följer leden först älven Naruskajoki och sedan ån Alimmainen Suoltijoki (som är ett biflöde till Naruskajoki) fram till den nedre dammen av Suoltijoki, där leden går över ån. Leden går i torr moskog tillbaka till Naruskajokidalen. Snart kan man höra bruset från en fors och genast därefter är man framme vid Pystökoski kåta.

Leden fortsätter norrut från Pystökoski längs älvdalen. I Naruskajokidalen växer det främst tallskog och UKK-leden går över torra sand- och grusåsar. Man kan pröva sin fiskelycka här, och med god tur laga en fisksoppa vid nästa rastplats.

Det är 11 km från Pystökoski till kåtan Ministerikota. Före Ministerinkota går leden högt uppe på älvbranten under stora gammeltallar. Ministerikotas omgivning består av torr ås- och backterräng. Kåtan har fått sitt namn efter ett ministerbesök på området.

Från Ministerikota är det bara ca 4 km till Naruska dammbyggnad. Man kan ta en vilopaus vid kokskjulet i närheten av dammen. Vid dammens fors lönar det sig också att pröva sin fiskelycka. Naruska damm är en gammal fördämning, som byggdes för att höja Naruskajärvis vattenstånd då man ännu idkade flottning.


Naruska damm - Sorsatunturi 16 km

UKK-leden går från dammen först 3 km söderut längs Tuntsavägen. Där viker leden av till vänster österut och följer älven Sorsajoki ända till foten av Sorsatunturi. UKK-leden går inte upp på fjället Sorsatunturi, men man kan ta sig en avstickare till fjället genom att följa snöskoterledens ledmarkering. Det är ansträngande att klättra upp för den över två kilometer långa sträckan längs Sorsatunturis ställvis blockrika sluttning. Men då man väl är uppe på fjälltoppen har man en fantastisk vy över fjäll och skogklädda höjder. Älven Tenniöjokis övre lopp slingrar sig nere bakom fjället och utgör en gräns mellan två stater. Riksgränsen går tvärs över en fjällsluttning som en ljus rand längre bort till höger. Sjön Tenniöjärvis fjärdar glittrar i sydost på ryska sidan.

Man kan ta sig ner från Sorsatunturis topp längs en snöskoterled mot nordost. Den här snöskoterleden går till Sorsakåtan, varifrån man kommer tillbaka till UKK-leden. UKK-leden går runt Sorsatunturi längs dess nedre sluttning och kommer den vägen till Sorsakåtan.

Sorsatunturi - Takkaselkä 10 km

Från Sorsakåtan fortsätter UKK-leden längs östra, nedre sluttningen av Kaunisoiva och svänger sedan till höger mot Jäkälätunturi och upp på fjället. Jäkälätunturis övre sluttning och krön är påfallande jämna och består av så gott som blockfria lavhedar. Leden rundar fjälldalen mellan Jäkälätunturi och Takkaselkätunturi på vänster sida och stiger sedan upp på Takkaselkätunturi och går till Takkaselkätunturi reserveringsstuga uppe på fjällets krön.

Takkaselkä - Juntterivaara 13 km

Området mellan fjällen är bevuxet med granskog. Granskog finns utmed mer än två kilometer av leden tills man kommer till ett öppet brandområde. UKK-leden förgrenar sig här i två riktningar: västerut längs fjället Kuskoivas västra sluttning till Pirunkirkko och norrut till Tuntsa.

 • Ruttalternativet till Pirunkirkko 13 km: Från korsningen är det fyra kilometer till Pirunkirkko. Den egendomliga bergsformationen Pirunkirkko sticker upp i terrängen och är en natursevärdhet. Efter Pirunkirkko korsar leden den väg som går mellan Naruska och Tuntsa och leden fortsätter till Juntterivaara. Den här sträckan kan man vandra som alternativ till den längre rutten via Tuntsa.
 • Ruttalternativet Tuntsa 21 km: Leden går mot Tuntsahållet längs Kuskoivas västra sluttning till Nuoluskurukåtan. Från kåtan kommer man över högland förbi fjället Nuolusoiva till Aitto-oja. Leden följer bäckdalen längs en gammal vägbotten fram till en bro, som går över bäcken Ylimmäinen Nuolusoja till Tuntsavägen. Före Ylimmäinen Nuolusoja finns en eldplats. Bredvid älven Tuntsanjoki finns det ett kokskjul, som ligger vid Tuntsavägen, ca 350 m från det ställe där UKK-leden når Tuntsavägen. UKK-leden fortsätter längs Tuntsavägen till Saihoselkä och vidare till Juntterivaara.

De ovan beskrivna alternativa rutterna av UKK-leden förenas åter norr om Juntterivaara.


Juntterivaara - Härkätunturi 18 km

I Juntterivaara vidtar vidsträckta, grandominerade områden med skogklädda höjder och höjdryggar. I denna vattendelare har älvarna Värriöjoki och Tuntsajoki sin början. Väster om Juntteri, på Saihonselkäs rygg har några tallar klarat sig trots granarnas övervälde. På de torraste momarkerna växer det några stora gammeltallar.

Efter Juntterivaara kommer man till Tuntsa ödemarksområde. Litet före Murhahaara blir skogen nästan fullständigt grandominerad endast ett par gamla, snöpinade furor har klarat sig i detta granarnas och blockmarkernas karga rike. Murhahaara ödestuga är belägen vid Murhahaaranaapa. Man kan göra en längre paus i stugan och vila upp och samla krafter för följande delsträcka.

UKK-leden fortsätter från Murhavaara allt djupare in i den orörda vildmarken. Landskapet präglas av ett stenrikt högland och fjäll. Värriöfjällets avlånga rygg syns till höger i norr. Där ligger Värriö naturreservat. Det växer glest med låga granar på sluttningarna, endast i bäckdalar och på skogskärr är träden litet längre. Björk växer det överallt, det finns också en hel del döda, stående björkar efter fjällbjörkmätarens angrepp.

I trakten finns det också säregna öppna ytor, där det växer endast glest med björkar och granar. Här finns mycket enar, och alla lediga växtplatser är fulla med små granplantor. Här finns också för höglandet i Salla typiska kalfjällsmarker som ligger på tok för lågt i terrängen, och på dem kan man hitta fjällväxter.

När man vandrar ner från den blockmarksrika Värriötunturinmurusta, har man myren Värriönlatva-aapa framför sig. Till slut kommer man genom en tämligen tät granskog med blötare sänkor till Härkätunturi öde- och reserveringsstuga. I denna fina stuga finns det plats också för en större grupp, och här kan man bada bastu.

Härkätunturi - Tulppio 16 km

Från Härkätunturi fortsätter UKK-leden vidare till Tulppio i Savukoski. Längs sträckan kan man rasta vid Saijanojanlatva eldplats.

Längs UKK-leden kan man från Tulppio vandra vidare ända fram till Nuortti vandringsled (ca 12 km). UKK-leden slutar vid Haukijärvenoja parkeringsplats, där Nuortti vandringsled börjar.