Södra Finland, Egentliga Tavastland, Loppis
Areal 6 km², grundad 1995

På Komio naturskyddsområde kan man vandra i terräng som präglats av istiden och bekanta sig med den tavastländska åsnaturens särdrag. Den mångsidiga naturen och omväxlande terrängen passar utmärkt för naturutflykter och naturobservationer. Området lämpar sig för endagsutflykter till fots och på skidor. Om man gör en längre vandring, till exempel ett helt veckoslut, kan man också bekanta sig med de markerade friluftslederna Poronpolku, som kretsar i näromgivningen och ingår i den 200 km långa leden Hämeen ilvesreitti (Tavastlands lodjursled, hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).

Komio naturskyddsområde hör till det nationellt betydande och mångsidiga Natura-området Maakylä-Räyskälä. Området är geologiskt sett värdefullt, för där finns formationer som uppstått i slutet av istiden, t.ex. åskedjor, tjärnar i dödisgropar och stora flyttblock. Det ståtliga landskapet karakteriseras inte bara av åsformationer utan också av solexponerade och skuggiga skogbevuxna sluttningar, tjärnar med klart vatten och vidsträckta myrar, som tillsammans skapar en mångfald av livsmiljöer för områdets artrika och värdefulla flora och fauna.

Människan har redan under flera årtionden påverkat Komios åsnatur på många olika sätt. På området idkades i tiderna svedjebruk, dikades myrar, röjdes och odlades åkrar och höggs skog. Just på grund av de här kraftiga åtgärderna är skyddet och skötseln av områdets åsnatur och dess biologiska mångfald speciellt viktig. Man har också för avsikt att under de kommande 50 åren utföra olika slags skötselåtgärder på området, för att påskynda åsskogarnas återställning i naturtillstånd.

Komio naturskyddsområde är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål:

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/komio

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Komios karta i Utflyktskarta.fi.En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Komios karta i Utflyktskarta.fi.