Södra Finland, Nyland
Kyrkslätt
Naturskyddsområde, areal 136 ha (2021), programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar (1982).

På Saltfjärdens naturskyddsområde kan man följa med livet på detta våtmarksområde, som är särskilt värdefullt med tanke på fågelfaunan. Saltfjärden hör till fågelskådarnas toppställen i huvudstadsregionen och drar mest folk under fåglarnas vår- och höstflyttning. Man kan lätt och utan att störa naturen bekanta sig med vyerna och våtmarkens frodiga natur. Det finns ett fågeltorn i västra kanten av området, i ändan av en kort stig. Uppe i fågeltornet får man en god allmän bild av området, också under ett kortare besök.

Saltfjärden är en liten brackvattensvik, som nästan vuxit igen och omges av åkrar och hällmarksskogar. Landskapet präglas av vassar och vidsträckta strandängar. Mosaiken av strandväxtlighet, små gölar och slingrande diken utgör en värdefull livsmiljö för många fågel-, växt- och insektarter. Våtmarkerna är också viktiga rast- och matplatser för många fåglar under flyttningen.

Målet för skyddet och vården av Saltfjärdens natur är att främja naturvärdena och att bevara och förbättra områdets betydelse för fågelfaunan. Landskapet sköts bl.a. genom bete på strandängarna och slåtter av vass. Saltfjärden ingår i det nationella programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar och i nätverket Natura 2000 på grund av sin mångsidiga fågelfauna och sina skyddsvärda naturtyper. Området har även klassats som ett viktigt rastområde för flyttfåglar och ett nationellt värdefullt fågelområde, FINIBA (Finnish Important Bird Areas).

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/saltfjarden

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Saltfjärdens karta i Utflyktskarta.fi.