Friluftsleder och stigar

Lederna följer huvudsakligen skogsstigar, och ställvis går de längs gamla skogsvägar. Pukalaområdet är ställvis kuperat.

Ledernas startpunkter

Det är lättast att börja utflykten från någon av rekreationsskogens tre parkeringsplatser. 

Rundslingor

 • Siitinjärvi - Valkeajärvi - Vähä-Musturi - Ikkala - Siitinjärvi, 6,5 km (norra delen)
  Den norra rundslingans start- och ändpunkt är Siitinjärvis parkeringsplats. Söder om Ikkala stuga sammanfaller leden med den södra rundslingan. 
  Landskapet längs den norra rundslingans är varierande. Då leden svänger västerut från Siitinjärvi mot Valkeajärvi dyker man genom en frodig klibbalmad till en fuktig grandäld där man kan beundra bl.a. majbräken och andra ormbunkar. Ställvis följer leden en lugn sjö- eller tjärnstrand, ställvis vandrar man genom unga tallmoar. Öster om Ikkalas stuga går leden genom en frodig aspskog. Leden är markerad i terrängen med blå målfärg.

  • Sevärt: Lapprösena längs stigen, nordväst om Ikkala stuga.

  • Service: Siitinjärvis eldplats och tältningsområde (plats för ett tält), Valkeajärvis eldplats och skärmskydd sampt Vähä-Musturis eldplats.

Stigen går genom en barrskog. Träden har gula färgmarkeringar.

 • Majalahti - Pukala - Iililammi - Iso-Musturi - Neejärvi - Majalahti, 6,0 km (södra delen)
  Majalahtis parkeringsplats är den södra rundslingans start- och ändpunkt. Från östra ändan av Iso-Musturi finns det en ledförbindelse till den norra rundslingan. Den södra rundslingan följer Pukalasjös stränder. Från strandklipporna har man fin utsikt över sjön. Strandlandskapet övergår längre norrut i unga eller tämligen unga barr- och blandskogar. Längs Rasinoja, som rinner från Iso-Musturi till Neejärvi, finns det frodigare, lundaktig vegetation. Den södra rundslingan har stora höjdskillnader. Leden är markerad i terrängen med blå målfärg.

  • Service: Roninmaas skärmskydd och eldplats, en eldplats på ön utanför skärmskyddet, broförbindelse till ön.

Kanotleder

De sju vattnendragens led

 • Som startpunkt för leden kan man välja antingen Juurakonlahti i Sääksjärvi nordost om Pukala rekreationsskog eller Sääksjärvis östra ända vid Enokuntavägen. Från Sääksjärvi paddlar man längs bäcken i en lätt motström 300 meter till Enojärvi. Från viken väster om Haukkaniemi i Enojärvi är man tvungen att bära kanoten över ett 300 meter brett näs till nordöstra ändan av Siitinjärvi. Vid sydvästra ändan av Siitinjärvi finns det en eldplats, som man passerar och paddlar längs bäckar till Vähä-Musturi och Iso-Musturi. Rasinoja förenar Iso-Musturi med Neejärvi. Längs Rasinoja finns det två korta avsnitt där man är tvungen att bära kanoten.

  Från Neejärvi fortsätter man åter längs en bäck till Isolahti i Pukala. Det finns två små forsar på sträckan som man passerar landvägen.Ledens längd är ca 8 km och kan med säkerhet paddlas endast vid högvatten. Bärningsvägarnas sammanlagda längd är ca 500 meter, men de är röjda och jämnade. Bärningsvägarna kan kännas tunga om man är ovan, men för övrigt lämpar sig leden även för nybörjare eftersom den inte är vindkänslig. Det är förnuftigast att paddla leden medströms, dvs. börja vid Sääksjärvi. Landvägen är avståndet 1,5 km mellan Juurakonlahti i Sääksjärvi och ledens ändpunkt, Isolahti i Pukala. Från Isolahti är det ännu möjligt att fortsätta kanotturen till andra ställen på Pukalasjö.

  • Service: Siitinjärvis eldplats och tältningsområde (utrymme för ett tält), källan i närheten av Siitinjärvis eldplats och Vähä-Musturis eldplats.

Pukalasjö

 • Det är trevligt att paddla i skydd av strandklipporna och öarna vid Pukalasjöns norra strand. För att förhindra slitage av terrängen rekommenderas det att man endast gör strandhugg på ön utanför Roninmaas skärmskydd, där det finns en eldplats och broförbindelse till skärmskyddet, eller på Onkisaari. På Onkisaari, där det inte finns någon service, är det tillåtet att slå läger med stöd av allemansrätten. Forststyrelsen har år 1968 fredat de skär och öar i Pukalasjön, som är i dess besittning.

  Ifall man styr sin kanottur till andra delar av Pukalasjö är det skäl att beakta att det kan blåsa mycket hård vind på den stora fjärden.