Byabäcken och Hindsby

Hindsby - Sibbos största by på 1300-talet

Hindsby är belägen i södra delen av Byabäcksdalen, i förgreningen mellan Byabäcken och Sibbo å. Den är en av de äldsta byarna i Sibbo. De tidigaste invånarna i Hindsby var troligen ursprungligen från Tavastland men den svenskspråkiga befolkningen anlände troligen redan på 1200-talet. Sibbo ås trädlösa dal lämpar sig också bättre för det svenska åkerbruket än för det tavastländska svedjebruket.

Nötboskap ligger på ängen en sommardag.

Hindsby var den största byn i Sibbo på 1300-talet. Dess tretton hus var byggda i en tät rad på en sluttning. Huvudbyggnaderna låg invid varandra norr om byastråket och ladugårdarna söder om vägen. Eftersom bosättningen var koncentrerad till Hindsby fanns det, förutom de gemensamma skogs- och hagmarkerna, endast några få hus i Byabäckens dalgång.

I medlet av 1500-talet grundades Hovgård, som även är känd under namnet Hofgård, i Hindsby. I slutet av 1700-talet fanns det fyra torp på gårdens marker och under årens lopp anslöts flera gårdar i Hindsby till herrgården. Också en del av Byabäckens dalgång hörde till Hovgård.

Lantbruk idkas fortfarande

Hindsbys skog och markerna i Byabäckens dalgång övergick år 1996 till Forststyrelsens förvaltning. Innan det tillhörde de föreningen Svenska småbruk- och egnahem, Helsingfors stad och försvarsministeriet.

Åker- och skogslandskap på hösten.

Åkrarna i Byabäckens dalgång har odlats fram till dessa dagar. De åkrar som förvaltas av Forststyrelsen är utarrenderade så att jordbruket kan fortsätta i området. En del av ängarna, hagmarkerna och skogsbetena används som traditionella betesmarker.

Sibbo storskogs nationalpark

  • Inrättad  2011
  • Areal 24 km²

Sibbo Storskogs logo är berguven. Längs den yttre kanten av den ovala logon står det: Sipoonkorpi Sibbo Storskog Kansallispuisto.

Sibbo storskogs nationalparks symbol är berguven