Instruktioner och regler för Syöte

Syöte nationalpark har som syfte att skydda de orörda vildmarksdelarna av fjäll-, skogs- och myrnaturen och de små vattendragen i norra Finland och att fungera som en allmän naturattraktion. Nationalparken erbjuder möjligheter till friluftsliv, undervisning och forskning.

I Syöte nationalpark gäller olika regler för hur man får slå läger i de olika zonerna av parken: i vandrings- och naturturismzonerna och på övriga platser. Zonerna hittar du i Syöte nationalparks ordningsstadga (endast på finska; kartbilaga 1, sidan 6, pdf 1,4 MB, julkaisut.metsa.fi).

Respektera naturen
Husdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär och svamp 
Cykla
Rida 
Övriga regler  
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet
Årstidernas växling
Andra tips

Respektera naturen

Friluftslivet i Syöte nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.
Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Husdjur

 • Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar som används för jakt och renskötsel får vara lösa i samband med aktiviteten i fråga.
 • För närvarande är det endast möjligt att åka hundspann i Syöte nationalpark med en organiserad safari.
 • Skidåkning tillsammans med hund är tillåten längs alla skidspår i nationalparken.
 • Man får ta med sig hunden in i alla stugor i nationalparken

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, med snöskor, på skidor samt med roddbåt och kanot.

Slå läger

I nationalparkens vandrings- och naturturismzoner är det tillåtet att slå läger tillfälligt och endast vid underhållna rastplatser. På andra håll får man välja lägerplats fritt. Det är tillåtet att göra upp eld i hela nationalparksområdet men endast på byggda eldplatser. Ödestugorna finns listade på Service-sidan. Alla Syötes stugor, vindskydd och eldplatser finns på Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i nationalparken på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

 • Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.
  • Förbudet gäller inte eldstäder försedda med skorsten som finns inne i öde- och dagstugorna samt hyresstugorna.
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av träkök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräppfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Syöte nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.
Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Fiska

Isfiske och mete är tillåtet i nationalparkens sjöar och tjärnar.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Cykla

Under den snöfria perioden är cykling tillåten endast längs anvisade leder.
Vintercykling är tillåten överallt under perioden då snötäcket är permanent, men inte längs preparerade skidspår och leder avsedda för snöskovandring.

Rida

Ridning är inte möjlig i Syöte nationalpark.

Övriga regler

 • Forskningsverksamhet, organiserade evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Ytterligare information om obligatoriska tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) samt tillstånd och anmälningar gällande evenemang (metsa.fi).
 • Att använda Syöte nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).
 • Det säljs inga jakttillstånd för Syöte nationalpark, men ortsbor har rätt att jaga i vissa delar av nationalparken.
 • Det är tillåtet att plocka prydnadsstenar i liten mängd på ett för ändamålet anvisat, begränsat område i Ahmavaara. Det här innebär att man får plocka och föra bort stenar enbart med egen muskelkraft. Att plocka och föra bort stenar för tillverkning av smycken kräver tillstånd av Forststyrelsen.

Förbjudna aktiviteter

 • att uppföra byggnader, konstruktioner eller vägar, 
 • att ta jordmaterial eller gruvmineraler samt skada jordmånen eller berggrunden,
 • att dika,
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem,
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon samt jaga eller samla in ryggradslösa djur,
 • vidta andra åtgärder som har negativ inverkan på naturförhållandena, landskapet eller bevarandet av arterna i området, 
 • att skräpa ner,
 • att skada fornminnen och andra arkeologiska kulturarvsobjekt,
 • att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Säkerhet

Pukeudu retkeille värikkäästi ja sään mukaisesti. Ota etukäteen selvää säästä ja olosuhteista. Pakkaa mukaan retkellesi kartta, kompassi ja riittävästi juomavettä. Varustaudu retkellesi tukevin, vettäpitävin kengin. Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
Syöte on Suomen runsaslumisimpia alueita. Syötteellä voi olla jo reilusti lunta sekä kova pakkanen, vaikka Oulun seudulla lähempänä merta ei vielä ole talvi. Varustaudu retkellesi Syötteen säätilan mukaan! Ladun ulkopuolella parhaat kulkupelit ovat metsäsukset tai lumikengät.

 • Skriv in dig i rutthäftena vid infartsvägarnas parkeringsplatser och vid lederna. Gör en markering om din visit även i rastplatsernas gästbok. I nödfall underlättar markeringen hjälparna. Kritik och förbättringsförslag är välkomna.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Mobiltelefonens hörbarhet 

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Årstidernas växling

Syöte nationalpark har omkring 117 000 besökare varje år.

 • Snön faller för att stanna i slutet av oktober. Skidsäsongen börjar i mitten av november eller i början av december och fortgår till omkring Valborg. Den sista snön smälter ofta bort före mitten av maj.
 • Höstbrand (ruska): Den bästa höstbrandstiden är från mitten av september till början av oktober.
 • Rusningstoppar: Syöteområdets och nationalparkens säsong är under skidsäsongen. Mest skidåkare träffar man i nationalparken på Ahmatupa och Toraslampi skidspår. Under barmarkstid är vandrarna flest under semestersäsongen och höstbrandstiden (ruska). De populäraste utflyktsmålen om sommaren är Syöte naturum - Ahmatupa- Jaasamonvaaraområdena samt det närliggande strövområdets naturstigar.

Andra tips

 • Friluftsledernas myravsnitt är huvudsakligen spångbelagda, men lederna har alltid den fuktiga mark som är typisk för färsk moskog.
 • Vattnet i nationalparkens källor och strömmande bäckar är för det mesta av god kvalité och fullt drickbart men vattnet är inte forskat. Naturvatten används på eget ansvar.
 • De som rör sig utanför de markerade lederna bör minnas att de för området typiska granskogarna kan vara mycket täta och att sikten kan vara obetydlig.
 • Bekanta dig även med Friluftsliv-sidorna. 

Årstidernas växling

 • Snön faller för att stanna i slutet av oktober. Skidsäsongen börjar i mitten av november eller i början av december och fortgår till omkring Valborg. Den sista snön smälter ofta bort före mitten av maj.
 • Höstbrand (ruska): Den bästa höstbrandstiden är från mitten av september till början av oktober.
 • Rusningstoppar: Syöteområdets och nationalparkens säsong är under skidsäsongen. Mest skidåkare träffar man i nationalparken på Ahmatupa och Toraslampi skidspår . Under barmarkstid är vandrarna flest under semestersäsongen och höstbrandstiden (ruska). De populäraste utflyktsmålen om sommaren är Syöte naturum - Ahmatupa- Jaasamonvaaraområdena samt det närliggande strövområdets naturstigar.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer