Instruktioner och regler för Oulanka

Oulanka nationalpark är ett naturskyddsområde som grundats som en allmän naturattraktion. Naturen och arterna i parken är bland de mest spektakulära i Finland. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga.

Oulanka har olika regler för hur man får röra sig, slå läger och göra upp eld i olika zoner av parken: i huvuddelen, i aapamyrdelen och i Kitkanniemiområdet. Zonerna hittar du i Oulanka ordningsstadga (på finska, kartbilaga 1, sidan 7, pdf, julkaisut.metsa.fi).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsdelarna och i gränszonen. Ta en titt på parkens begränsningsområden på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Husdjur 
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär och svamp 
Cykla 
Rida 
Övriga regler 
Flyga drönare 
Förbjudna aktiviteter 
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Oulanka nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar som används för jakt och renskötsel får vara lösa i samband med aktiviteten i fråga.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, med snöskor, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena och i gränszonen:

 • I begränsningsområdena Pähkänänkallio och Koivumutka är det förbjudet att röra sig under tiden 1.4–15.8. Vandringsleden Karhunkierros går längs södra randen av begränsningsområdet, och det är inte tillåtet att avvika från rutten ut på begränsningsdelen.
 • I begränsningsområdet Juuman vuomat är det förbjudet att röra sig annanstans än längs markerade leder under tiden 1.4–31.12. När du vandrar längs leden Pieni Karhunkierros måste du följa den markerade rutten.
 • I begränsningsdelen Korvasvaara är det förbjudet att röra sig under tiden 1.4–31.12.
 • Aapamyrdelens östra rand hör till gränszonen där det är förbjudet att röra sig utan lov från Gränsbevakningsväsendet.  Gränszonen är markerad i terrängen och på kartan.

Slå läger

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i nationalparkens huvuddel och i Kitkanniemi i omedelbar närhet av de rast- och eldplatser samt stugor som är markerade på kartan och i terrängen. Ödestugorna finns listade på Service-sidorna. Alla Oulankas stugor, vindskydd och eldplatser finns på Retkikartta.fi. 
Du kan fritt slå läger i aapamyrområdet i den norra delen av parken.

I Kitkanniemiområdet får ortsbor tillfälligt slå läger för fiske också utanför de anvisade lägerplatserna.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i nationalparken på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

I parkens aapamyrdel är det tillåtet att göra upp eld inte bara på de underhållna eldplatserna utan också vid vattnet och med grenar, kvistar eller annat lågvärdigt trämaterial som finns på marken.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

 • Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder som är utrustade med skorsten, närmare bestämt kokskjulen i Kiutaköngäs, Harrisuvanto och Jyrävä.
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Oulanka nationalpark och längs Karhunkierros-leden. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.
Längs Karhunkierros-leden i nationalparken finns två ekopunkter: på Oulanka lägerområde och nära Myllykoski i Karhunkierros-ledens korsning.

 • Vid ekopunkten kan man sortera återvinningsbart avfall som metall och glas.
 • Batterier och små ackumulatorer kan också lämnas vid ekopunkterna.
 • Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett eller kompost.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Fiska

Isfiske och mete är tillåtet i nationalparkens sjöar och tjärnar.

I begränsningsområdet i Pesosjärvis avrinningsområde är det förbjudet att fiska.

Fiske i strömmande vatten i Oulanka kräver inte bara fiskevårdsavgift (eräluvat.fi) utan dessutom ett separat fisketillstånd Oulankajoki 5572 (eräluvat.fi).  Oulanka kundtjänst ger mer information om spöfisketillstånden. Den som tänker fiska bör kontrollera fiskebegränsningarna på adressen kalastusrajoitus.fi (på finska).

Plocka bär och svamp

Att plocka bär samt svamp som inte växer på träd är tillåtet om det inte finns rörelsebegränsningar som hindrar det.

Cykla

Under den snöfria perioden är det tillåtet att cykla endast på Karhunkierros-leden längs sträckan Oulanka naturum–Taivalköngäs. Se rutten på kartan. På andra håll i nationalparken är det förbjudet att cykla.

Under den snötäckta perioden är cykling tillåten också på andra platser utom längs leden Pieni Karhunkierros.

Rida

Ridning är förbjuden förutom längs skogsbilvägarna som finns i parken.

Andra regler och anvisningar

 • Forskningsverksamhet, organiserade evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Ytterligare information om obligatoriska tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) samt tillstånd och anmälningar gällande evenemang (metsa.fi).
 • Att använda Oulanka nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).
 • Det säljs inga jakttillstånd för Oulanka nationalpark, men ortsbor har rätt att jaga i vissa delar av nationalparken.
 • Oulanka nationalpark hör nästan helt till gränszonen ADIZ, vilket innebär att också entusiaster som vill flyga drönare måste göra upp en RPAS-färdplan till Fintraffics flygtrafiktjänst (Fintraffic ANS). Anvisningar för utarbetande av färdplan och inlämningsformulär finns på Fintraffic ANS:s webbplats för flyginformationstjänst (fintraffic.fi). I Oulanka nationalpark är det förbjudet att flyga drönare så att det stör andra människor eller djur. Särskild försiktighet måste iakttas under fåglarnas häckningstid.

Förbjudna aktiviteter i Oulanka nationalpark

 • att skada jordmånen eller berggrunden och att ta jordmaterial eller gruvmineraler
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon
 • att jaga eller samla in ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ner och skada konstruktioner
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta jordmaterial, skada jordmånen och berggrunden samt dika ut en skog, myr eller annat område
 • att uppföra byggnader, konstruktioner eller vägar
 • att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen
 • att utföra aktiviteter som stör andra människor
 • att vidta andra åtgärder som kan påverka naturförhållandena, landskapet eller bevarandet av djur- eller växtarterna i nationalparken negativt.

Oulanka ordningsstadga

Ordningsstadga för Oulanka nationalpark (på finska, julkaisut.metsa.fi), fastställd 24.5.2021.


Högsäsong

Största delen av de ca 250 000 årliga besökarna i Oulanka besöker parken under sommaren. Högsäsongen varar från slutet av juni till slutet av augusti. De flesta besökarna vistas i Kiutaköngasområdet, vandrar längs leder Karhunkierros och Pieni karhunkierros i Juuma.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen. Det är också lönt att ta reda på ifall det utfärdats varning för terrängbrand för området. Rukatunturi-Oulanka 1:50 000 är en bra friluftskarta, som det lönar sig att skaffa redan innan man börjar vandringen.

 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Oulanka nationalpark med undantag för vissa raviner och kanjoners områden med radioskugga.
 • Friluftslivets ABC: Säkerhetsaspekter och Miljötips.

Årstiderna

 • I Kuusamo börjar höstbranden (ruskan) vanligtvis i mitten av september och varar till början av oktober, då den första hårda kölden får löven att lossa från träden.
 • Vintern är sträng i Koillismaa p.g.a. den hårda kölden och det tjocka snötäcket. Längre vinterfärder rekommenderas endast åt erfarna vandrare. Snötäcket kommer årligen omkring mitten av oktober, och under vintern är snötäcket i medeltal 80 cm. Den hårdaste kölden som uppmätts i Kiutaköngäs är -46 ºC.
 • Våren anländer oftast till Koillismaa i sista veckan i april då dagarna blir längre. Våröversvämningen börjar ofta först runt mitten av maj och den varar ända till nornans blomningstid alltså början av juni innan vattennivån åter sjunker.
 • Sommaren infaller ofta först runt mitten av juni, då tjälen har smultit och jorden värmts upp. I Kuusamo uppenbarar sig myggorna ofta i juni efter midsommaren och försvinner efter den första frosten i september. Förutom de surrande myggorna kommer knotten och svidknotten i slutet av sommaren. Den tiden det finns mest myggor kallas i norr för räkkä på finska.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer