Änäkäinenområdets kärna bildas av tre små sjöar, nämligen Iso Änäkäinen eller Saarijärvi samt Änäkäinen och Syväjärvi. De långsträckta sjöarna har till följd av istiden en nordvästlig till sydostlig riktning, så att Saarijärvi och Änäkäinen är belägna efter varandra och Syväjärvi mittemellan, på västra sidan av dem. Sjöarnas vatten är rätt så brunt på grund av humusämnen. I sjöarna lurar bl.a. stora gäddor.

Träden reflekteras på sjöns yta på hösten.

De ljusa tallmoarna och låga sandåsarna med dödisgropar är kännetecknande för landskapet i Änäkäinen. Bland furorna växer också björkar. Vid Saarijärvi finns det äldre skogar. I början av sommaren hör man göken gala i skogarna i Änäkäinen.

Änäkäinen är Forststyrelsens rekreationsskog, där det är tillåtet att idka skogsbruk men på ett sätt som tar hänsyn till friluftslivets behov. Små, välplanerade gallringar är till nytta då man strävar efter att bevara de krigshistoriska anläggningarna och få dem synliga i terrängen.