Den värdefullaste naturen i Ryövärinkuoppa finns kring den stora öppna källan som omges av branta sluttningar och utmed med den bäck som rinner ut från källan och kantas av madkärr.

Källa.

Den stora öppna källans kalla och klara vatten väller upp till ytan och har med sig rikligt med mineraler, som löst sig i vattnet ur olika bergarter i marken. Källvattnet är alltid kallt, men på grund av strömningarna fryser källan inte till ens under vintern. Växterna kring källan har sålunda en rätt så jämn och oföränderlig växtmiljö, vilket i kombination med det näringsrika källvattnet lett till att det finns ett stort antal växtarter vid källan jämfört med den kargare omgivningen. Lundstjärnblomman och bäckbräsman bildar här mattliknande bestånd med inslag av revsmörblomma och springkorn.

Lundarven blommar i botten av en grop.

Den frodiga källan övergår småningom i en porlande bäck, som kantas av ört- och gräskärr. Bäcken transporterar näringsrikt källvatten, vilket har resulterat i att kärren blivit ovanligt frodiga. Bland granarna, de fåtaliga lövträden och de murknande lågorna kan man urskilja skogsfräken, brunrör, älggräs, rörflen, ekbräken och kråkklöver samt rikligt med olika mossarter.

Bäverns göromål

På området bor en bäverfamilj, som genom sitt flitiga arbete reglerar vattennivån och följaktligen också inverkar på floran. De är kanadensiska bävrar och deras knog har lett till att det uppstått svårframkomliga och blöta madkärr på tjärnens stränder vid nedre loppet av bäcken. Typiska växtarter för madkärr är bl.a. flaskstarr, kråkklöver och ängsull.