Båtliv är den mest populära aktiviteten i Bottenviken. För fiskeentusiaster erbjuder havsområdet rena och fiskerika vatten året runt. På vintern är pimpelfiske en populär aktivitet i närheten av havsstranden. Det är lätt att ta sig ut på havsisen eftersom vägnätet sträcker sig ända ut till stranden på många ställen. På öarna spelas huvudrollen av naturen och öarnas kulturhistoria.  

På en del av området är det begränsat att röra sig under vissa tider av året. Kom ihåg att kolla upp saken innan du beger dig på utflykt.

Bekanta dig med kulturarvet  

I den södra ändan av Selkä-Sarvi finns en gammal fiskarby som ligger en kilometer från hamnen i ändan av en stig. Byn har varit en bas för säsongsfiske ända sedan slutet av 1500-talet. I byn kan man bekanta sig med den restaurerade stugan Ailinpieti (1860-talet) samt den yngre stugan Jauholan puoti. I byn finns också några gamla stugor av vilka Kokko fungerar som ödestuga och Kalla som hyrstuga. En restaurerad båk påminner om fiske och sjöfart. Tidens gång kan utläsas från ett solur. Gamla grunder till stugor och fiskebastur och båtplatser ligger numera på torrt land till följd av landhöjningen.På Iso-Huituri finns en råsten antagligen från 1300-talet.

Båtliv  

Gränsen mellan Finland och Sverige är en av de friaste i världen. Det är lätt att röra sig både på hav och land.

Landhöjningen förändrar strandlinjen. Fartygs- och båtfarleder måste muddras eller till och med flyttas. Typiska spår av istiden vid Bottenviken är även de grunda steniga stränderna, moränformationerna och sandavlagringarna. Bottenvikens västkust är djupare och har en större skärgård än den östra kusten. Bottenviken täcks i allmänhet av is från december till maj.

På Selkä-Sarvi finns en utflyktshamn. På Pensaskari finns landstigningsställen. Det är svårt att ta iland på andra öar i nationalparken. De närmaste sjösättningsplatserna för båtar finns i Torneå och Kemi. De närmaste bränsledistributionsställena finns i Kemi. I Uleninranta i Kemi finns en servicepunkt för båtfarare.

Dykning 

I Bottenvikens nationalpark få du dyka överallt utom närmare än 100 m från områden med landstigningsförbud och i Möyly sälskyddsområde.

Dykning i Bottenviken är något helt annat än dykning i andra delar av Östersjön, eftersom vattnet i Bottenviken är humushaltigt och därför brunt. Arterna i Bottenviken är också anpassade till ett liv i brackvatten med mycket låg salthalt eller rentav sött vatten, snarare än saltigt havsvatten.

I Bottenvikens nationalpark hittar dykaren några relativt branta, steniga stränder på de yttersta skärens sydsida, men merparten av stränderna är låglänta och ställvis mjuka. Många sandbottnar eller mjuka havsbottnar har ett frodigt täcke av kärlväxter och kransalger. På sandbankar och steniga stränder växer vattenmossor, klubbpolyper, sötvattenssvamp och trådalger. Stensimpa, sandstubb samt ibland också abborre eller gärs hör till de fiskarter som dykaren kan stöta på. De övriga fiskarterna håller sig mestadels på tryggt avstånd från dykarens bubblor.

I Bottenviken finns också ett stort antal sälar, eftersom vattnet alltid har varit grunt och fullt av grynnor. För att dyka djupare än fem meter behövs alltid lampor och den som vill studera små detaljer kan behöva en ljuskälla också på grundare vatten än fem meter. Dykning i Bottenviken ger dykaren en helt ny bild av Finlands långa Östersjökust.

Andra aktiviteter  

 • Skidning: Man kan skida till de närmaste öarna längs havsisen. Kom ihåg att sköta om säkerheten!
 • Fiske: Yrkesfiskare fångar siklöja, sik, lax och strömming i Bottenviken. Fritidsfiskarnas fångst består oftast av sik, abborre och gädda. Vattendragen i Bottenvikens nationalpark hör huvudsakligen till det allmänna vattenområdet i havet med undantag av Huituris cirka 5 000 hektar stora vattenområde. Enligt 6 § i lagen om fiske har varje EU-medborgare som är varaktigt bosatt i Finland rätt att bedriva fiske inom allmänt vattenområde. Medborgare i Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark har även rätt att bedriva rekreations- och husbehovsfiske oberoende av hemort. 
  • ​I området kring Huituri kan man pimpla och meta med stöd av allemansrätten.
  • För att fiska med handredskap behöver du den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi). Dessutom ska en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) betalas.
  • I området kring Huituri säljs tillstånd för fiske med nät och ryssja endast till yrkesfiskare. 
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • Fågelskådning: Utöver parkens symbolfågel silvertärnan kan man också få se bl.a. svärta, tobisgrissla, roskarl, mosnäppa, småtärna eller bergand.
 • Naturstigar: Längs Selkä-Sarvi stig (1 km) kan du bekanta dig med natur och kulturhistoria. Dyk längs undervattensnaturstigen (0,8 km). 
 • Bär- och svampplockning: Med lite tur kan du också hitta åkerbär. I närheten av stränderna växer havtorn som man kan plocka från och med 20.8. 
 • Paddling och rodd: Mellan och omkring öarna kan man paddla och ro. De skickligaste paddlarna vågar sig ut ända på det öppna havet. 
 • Sevärdheter och utsikter: Det vidsträckta landskapet berör. Gamla fiskestugor och fornlämningar, omskötta traditionsmiljöer, natur som formats av landhöjningen.
 • Bad, simning: De flesta stränderna är steniga och grunda. Sandstränder finns på Vähä-Huituri och Pihlajakari. Selkä-Sarvi bastustrand är en bra badplats. Du simmar på eget ansvar.
 • Frivilligverksamhet: I skärgården ordnas talkoläger i samarbete med bl.a. föreningen Håll Lappland rent.