Ledbeskrivning för Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden

Lämpliga startpunkter

Man kan börja vandringen längs Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden från Ruostejärvi rekreationsområdets parkeringsplats. Leden kan användas under barmarkstid.

Ledmarkering

Leden är markerad i terrängen med 1,2 m höga stolpar med en grön Hämeen ilvesritti-skylt. Dessutom finns det gula, målade lodjursmärken på träd.

Ledens etapper

Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden är inte en rundslinga utan den förgrenar sig i två olika riktningar. Leden börjar från Ruostejärvi och till en början följer de två lederna samma rutt (ca 3 km). Leden förgrenar sig vid Tapola by.

 • Ruostejärvi - Korteniemi i Liesjärvi nationalpark, 12 km
 • Ruostejärvi - Tervalamminsuo- och Onkimaanjärviområdet i Liesjärvi nationalpark, 24 km

Ruostejärvi - Korteniemi i Liesjärvi nationalpark, 12 km

 • Leden börjar vid Ruostejärvi rekreationsområdets parkeringsplats. Leden börjar vid före detta naturumets och rekreationsområdets entréportal och består först av en spångstig till viken Myllylahti i Ruostejärvi. I Myllylahti (en kort stycke i riktning mot Eerikkilä) finns ett skärmskydd. Från Myllylahti fortsätter leden, efter att ha korsat Oxvägen, i skogsterräng till Tapola by. I Tapola by förgrenar sig leden och bildar sedan två olika ruttalternativ.
 • Sjölandskap. Björkar i förgrunden.Från Tapola går en led till Liesjärvi nationalpark längs skogbilsvägar och stigar och kommer till Tapolanjärvi, där det finns en eldplats. Från eldplatsen fortsätter rutten söderut mot den vackra åsen Kyynäränharju, dit det är 6 km från ledens startpunkt. Kyynäränharju är som åsen Punkaharju i miniatyr och den omges av vatten på alla sidor.
 • Från Tapolanjärvi eldplats går även en förbindelseled österut till Kaksvetinens naturstig och därifrån tillbaka till naturumet som en rundslinga.
 • Efter Kyynäränharju går rutten längs naturliga stigar, ställvis i den mäktiga barrskogen i den äldsta delen av Liesjärvi nationalpark. Efter skogspartiet kommer rutten till Korteniemi kulturgård på Liesjärvis strand, där man kan bekanta sig med den gamla skogvaktarstugan och det omgivande kulturlandskapet.

Ruostejärvi - Tervalamminsuo- och Onkimaanjärviområdet i Liesjärvi nationalpark, 24 km

 • Leden börjar vid Ruostejärvi rekreationsområdets parkeringsplats. Leden börjar vid före detta naturumets och rekreationsområdets entréportal och består först av en spångstig till viken Myllylahti i Ruostejärvi. I Myllylahti (en kort stycke i riktning mot Eerikkilä) finns ett skärmskydd. Från Myllylahti fortsätter leden, efter att ha korsat Oxvägen, i skogsterräng till Tapola by. I Tapola by förgrenar sig leden och bildar sedan två olika ruttalternativ.
 • I Tapola viker denna rutt till vänster från den led som för till Korteniemi. Leden går över Sammalsuo myr och förenar sig sedan med en väg, varifrån den igen viker av till vänster till tjärnen Kaksvetinens strand och förenar sig med Kaksvetinens naturstig. Från Ruostejärvi är det ca 6 km till Kaksvetinen. På Kaksvetinens strand finns en kåta och på den närliggande Peukalolampis strand finns det ett skärmskydd.
 • Från Kaksvetinens naturstig går en förbindelseled till Tapolanjärvi, varifrån man kommer till åsen Kyynäränharju och vidare till Korteniemi eller längs en rundslinga tillbaka till startpunkten i Ruostejärvi.
 • Från Peukalonlampi går leden österut till Liesjärvi by. Från nationalparksområdet går leden sedan längs Kantelus bygdeväg och över en bro över norra ändan av sjön Liesjärvi till skogsområdet intill gamla Liesjärvi skogsläroanstalten, som är den nyaste delen av Liesjärvi nationalpark. Här går rutten ca 100 meter längsmed Liesjärvi sjöns strand, och här kan man bada i sjön. Det finns dock ingen allmän badstrand.
 • Efter åsskogarna vid gamla skogsläroanstalten korsar rutten Liesjärvi bygdeväg vid byns idrottsplan. Sedan går rutten längs en skogsbilväg österut och korsar vägen Suo-ojantie och går över myren Hevosojansuo till Heinissuonlampi. Det är ca 15 km från ledens startpunkt till Heinissuonlampi. Före Heinissuonlampi finns en stigkorsning, från vilken leden söderut går till Onkimaanjärvi. Leden norrut för till Melkuttimet-området och vidare till Räyskälä.
 • Rutten går vidare från Heinissuo längs naturliga stigar, skogsvägar och maskinspår via Herttuanjärvi till Onkimaanjärvi. Denna del av leden är relativt dåligt märkt, så en karta är bra att ha med. Här, öster om nationalparksområdet, på Onkimaanjärvis norra strand finns ett skärmskydd, en eldplats och en torrtoalett. Stranden vid skärmskyddet är stenig och lämpar sig dåligt för bad. Det finns ingen allmän badstrand. Det är 24 km från ledens startpunkt till Onkimaanjärvi.
  • Från Onkimaanjärvi skärmskydd kan man fortsätta längre österut genom att följa sjöns strand och på det sättet gå runt till östra sidan av sjön. Före Onkimaanjärvis sydöstra hörn går leden över till Karkkila stads område. Sydväst om Onkimaanjärvi ligger ett friluftsområde som sköts av Föreningen Nylands friluftsområden.

Förbindelse med andra leder

Vandringsleder

Leden ingår i den över 200 km långa friluftsleden Hämeen Ilvesreitti -leden (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) (Tavastlands lodjursled), så man kan lätt också göra en längre vandring. Till exempel går det förbindelseleder från Ruostejärvi till Saari folkpark och Räyskälä i Loppis och vidare därifrån längs Oxleden till Tavastehus. Från Onkimaanjärvi är det förbindelse till Karkkilas vandringsleder.

Ett ledmärke längs Tavastlands lodjursled. På märket finns ett gult lodjur med mörkgrön bakgrund.

Kanotleder

Loimijoki kanotled startar från Liesjärvi nationalpark och går via Liesjärvi by.

Cykelleder

De riksomfattande cykellederna går via Ruostejärvi rekreationsområde och Liesjärvi nationalpark. Mer information fås från friluftskartan över Tavastlands insjöplatå (infogis.fi, på finska).