Instruktioner och regler för Urho Kekkonens nationalpark

15.4.2024
Anterinmukka ödestuga: Bastun är tillfälligt stängd från och med 15.4.2024. Vid en inspektion har brister i brandsäkerheten upptäckts.

Urho Kekkonens nationalpark har till uppgift att bevara skogs-, myr- och fjällnaturen i Skogslappland och Peräpohjola samt att tillsammans med naturnäringarna (främst renskötseln) trygga möjligheterna till vildmarksvandring och turism.

I nationalparken gäller begränsade allemansrätter. Olika regler för att röra sig, slå läger och göra upp eld gäller i nationalparkens olika zoner: frilufts- och naturturismzonen, vildmarkszonen samt gränszonen. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga. Zonerna finns i sin helhet i Urho Kekkonens nationalparks ordningsstadga (kartbilaga 1, sida 5, pdf 864, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Att slå läger och göra upp eld har begränsats i vildmarkszonen i Paratiisikuru, Lumikuru, Raja-Jooseppis museiområde och på skoltfälten. Kolla in kartorna över Urho Kekkonen  på sidan Kartor  och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Hundspannsåkning och ridning
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Urho Kekkonens nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. Hundar som används vid jakt och renskötsel kan springa lösa i samband med denna verksamhet.

Röra sig i nationalparken

Med undantag av gränszonen får man i nationalparken röra sig fritt till fots, med skidor, roende och paddlande:

 • Nationalparken är indelad i zonerna för att leda parkens användning och avstyra naturens nötning: friluts- och naturturismzon och vildmarkzon. Indelning av zonerna kan man titta på utflyktskarta.fi -sidorna (retkikartta.fi).
 • Nationalparken sträcker sig i öst ända till den ryska gränsen där också gränszonen ligger. Gränszonens gränser har märkts ut med gula markeringar i terrängen. För att röra sig i gränszonen behövs alltid ett gränszonstillstånd som fås av gränsbevakningsväsendet (raja.fi). Inte ens ett kort inträde i gränszonen är tillåtet utan ett giltigt tillstånd.

Slå läger

I frilufts- och naturturismzonen är det tillåtet att slå läger under en kort tid men endast i närheten av stugor, vindskydd och eldplatser.  I vildmarkszonen är det tillåtet att slå läger med undantag av Paratiisikuru, Lumikuru samt Raja-Jooseppi museiområde och skoltfälten, där det är förbjudet. Öde- och reserveringsstugor samt hyresstugor och hyreskåtor finns listade på sidan Stugor. Alla stugor, vindskydd och eldplatser i Urho Kekkonens nationalpark kan hittas på webbsidan Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

I frilufts- och naturturism- samt i vildmarkszonerna råder olika bestämmelser vad gäller att slå läger och göra upp öppen eld.

Inom frilufts- och naturturismzonen är det tillåtet att göra upp eld endast på de eldplatser som är markerade på kartan och i terrängen. Man får endast använda ved som hämtats dit och reserverats för ändamålet. Ingen annanstans är det tillåtet att göra upp eld.

I vildmarkszonen är det tillåtet att göra upp tillfällig eld med hjälp av ris och torra grenar som ligger på marken och små rötter, men vi rekommenderar att man använder de byggda eldplatserna. I Paratiisikuru och Lumikuru, på Raja-Jooseppi museiområde och på skoltfälten är det förbjudet att göra upp eld.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats.Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Det är endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser med rökkanal samt i stugornas eldstäder.

Kom ihåg att ansvaret alltid ligger hos den som tänder elden.

Skräpfritt friluftsliv 

Matrester och annat bioavfall kan du lämna i komposttoaletten på rastplatsen. I sugtömningstoaletter får man däremot inte lägga bioavfall. Sugtömningstoaletter finns på friluftsområdena vid Rumakuru och Rautulampi raststugor samt i Luulampi.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Det är tillåtet att meta och pilka i nationalparkens sjöar och tjärnar.

För att få fiska i strömmande vatten bör man betala fiskevårdsavgiften (eräluvat.fi) och ett för nationalparken specifikt spöfisketillstånd. Det finns två områden som förutsätter spöfisketillstånd: Urho Kekkonens nationalpark 1563 (eräluvat.fi) och Luttojoki 1568, som är indelade i zonerna 1–3, (eräluvat.fi). Fråga mer om spöfisketillstånd i nationalparkens kundtjänst.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Bär- och svampplockning är tillåtet.

Det är förbjudet att ta delar av eller skada träd, buskar och andra växter. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Att cykla i nationalparken hör inte till allemansrätten och cyklingen är begränsad. Sommartid är det tillåtet att cykla endast på de friluftsleder som är markerade i terrängen, med undantag av leden som går till Kiilopää topp. Det är inte tillåtet att cykla bredvid stigen även om det av någon orsak (t.ex. översvämning eller mjuk terräng) inte skulle gå att cykla på den markerade leden.

Dessutom är det tillåtet att cykla på följande omärkta terrängspår:

 • Kakslauttanen-Kopsusjärvi.
  • Vid Kopsusjärvi sjö får man INTE cykla på den intilliggande åsen utan cykeln bör lämnas vid åsens kant. På så sätt vill man förhindra slitage och uppkomsten av nya spår i marken, som har ett tunt torvlager på ytan.
 • Niilanpää-Suomunroktu (öde- och reserveringsstugor).
 • Raja-Jooseppi-Anterinmukka (ödestuga).
 • Kemihaara-Peskihaara-Keskipakat.
 • Kemihaara-Mantoselkä.
 • Kemihaara-Rakitsa.

Kolla in de rekommenderade terrängcykellederna i Urho Kekkonens nationalpark här.

Vintercykling är under den snötäckta perioden tillåten överallt förutom på underhållna skidspår.

 • Cykling på skidspåren utgör en säkerhetsrisk.

Hundspannsåkning och ridning

Det är förbjudet att köra hundspann på andra ställen än på rutten kring Pieranvaara (Saariselkä), men även i detta fall endast med separat samtycke eller tillstånd.

Ridning är möjlig endast på följande rutter:

 • Kemihaara-Peskihaara-Keskipakat.
 • Kemihaara-Mantoselkä.
 • Kemihaara-Rakitsat (längs turisttjänstvägen).
 • Kakslauttanen-Kopsusjärvi kåta.

Andra regler och anvisningar

Lokalbefolkningen har rätt att jaga i nationalparken i de delar som hör till deras hemkommun. 

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd eller samtycke. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Användningen av rutterna och konstruktionerna i Urho Kekkonens nationalpark som del av företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagt och för upprepad användning behövs ett samarbetsavtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Urho Kekkonens nationalpark

 • Användning av motordrivna fordon (även motorbåt och vattenskoter).
 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.
 • Det är inte tillåtet att cykla längs leden till Kiilopääs topp.
 • Andra aktiviteter som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapet eller djur- och växtarternas fortbestånd i nationalparken.

Urho Kekkonens ordningsstadga

Ordningsstadga för Urho Kekkonens nationalpark (pdf 864 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 2.9.2016.

Högsäsong

De populäraste utflyktssäsongerna i nationalparken är skidsäsongen i mars-april samt vandringssäsongen på sommaren och hösten. Ödestugorna är ofta fulla under högsäsong, så det kan löna sig att boka en övernattningsplats i en reserveringsstuga, kåta eller hyresstuga eller ha tält med sig ifall man inte vill övernatta under bar himmel. På vintern är tält av säkerhetsskäl också en del av vandrarens grundläggande utrustning. Flest besökare rör sig längs de markerade lederna i området mellan Saariselkä och Kiilopää.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. För utflykten lönar det sig att skaffa en 1:50 000 friluftskarta för Saariselkä-Sokosti. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Ta i beaktande årstiden när du planerar utrustningen och maten för turen. På vintern är energibehovet större och det går åt betydligt mera mat än på sommaren.
 • De viktigaste utrustningsdetal-jerna på en vandring är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa, liksom också mat och dryck, bör man ha med sig även på korta dagsutflykter. Närmare information om utrustning och friluftsliv fås bland annat från sidan Friluftslivets ABC - tips för vandraren (utinaturen.fi) samt i utflyktsböckerna.
 • Sovsäck hör till vandrarens basutrustning och, särskilt vintertid, även ett tält.
 • Det lönar sig att använda nationalparkens fina och omfattande stugnät när du planerar en tur på området. Under lågsäsong finns det i allmänhat gott om utrymme i stugorna, men om du vill garantera en bäddplats kan det vara bra att göra en bokning till en reserveringsstuga eller reserveringstorvkåta eller att ta med ett tält.
 • Fukt och kyla försämrar brandvarnarnas batterier, så ta för säkerhets skull med dig en egen brandvarnare.
 • Särskilt vintervandrare rekommenderas att ta med en egen yxa och/eller såg.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret.
 • I instruktionsmappen i stugan finns bland annat förhållningsregler samt anvisningar om hur man använder apparaterna. Skriv ditt namn i gästboken och ange din rutt. Det kan vara viktig information till exempel vid räddningsuppdrag.
 • Du kan öva på att fotvandra genom att göra kortare dagsutflykter. Om du vill öva på att vandra utanför de markerande lederna bör du göra det tillsammans med en mer erfaren vandrare.
 • Kom ihåg att lämna upplysningar om dig själv, ditt färdmeddelande till dina vänner och släktingar, ditt övernattningsställe eller till någon av Urho Kekkonen nationalparks ställe med kundtjänst. Meddela i mån av möjlighet också eventuella förändringar i din färdplan. Skriv ner några rader om ditt besök i stugornas och skärmskyddens gästböcker. I nödsituationer har räddningsmanskapet stor hjälp av anteckningarna. Räddningstjänsten på området fungerar lagenligt, och man når den via nödcentralen. Kom ihåg att meddela när du är framme, så att räddningsmanskap inte alarmeras i onödan.
 • I fjällen kan vädret växla mycket snabbt. Det kan vara farligt med dimma eller kraftigt snöfall som plötsligt börjar.
 • Friluftsliv är krävande under midvintern i parken. Väder- och ljusförhållandena är svåra på midvintern: det kan vara minus 40 grader kallt och under vintermörkrets tid varar dagsljuset bara några timmar. Blåsten gör att kylan känns betydligt kallare.
 • Man bör ha en säker orienteringsförmåga. Man ska också vara förberedd på nödsituationer, t.ex. på att övernatta i terrängen.
 • Man bör undvika att ensam göra långturer. I nödsituationer är en annan människas hjälp oersättlig.
 • Vårvintern är den populäraste tiden för friluftsliv, men också då bör man förbereda sig väl. Man bör inte göra skidturer med längdskidor utanför preparerade skidspår!
 • Var försiktig om du följer snöskoterspår. Spåren leder inte alltid dit du är på väg. Det är alltid mycket farligt att gå vilse på vintern.
 • Observera att det kan råda lavinrisk i dalarna.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.  Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Områdets räddningsservice är lagstadgat organiserad, och den når du via nödcentralen. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.​​​​​
 • Mobiltelefonernas hörbarhet i Urho Kekkonens nationalpark är relativt hyfsad, men det finns många skuggområden utan signal. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer