Ett ödemarkslikt naturlandskap

Soiperoinen bildar en representativ helhet som består av ås- och vattennatur. Soiperoharju, som bildats vid inlandsisens reträtt och som klyver landskapet, består av en smal åsrygg med spetsigt krön, kullar och dödisgropar med ett trädbestånd som motsvarar naturtillstånd.

Nästan hälften av området består av vatten, som är i naturligt tillstånd. Tjärnarna Rääpysjärvi, Soiperoinen och Saarilampi med sina klara vatten och natursköna sandstränder befinner sig invid Soiperoharju.

Skogarna i Soiperoinen är talldominerade och tämligen ålderstigna. Största delen av området består av slitagekänslig, rätt torr moskog. Det förekommer flera sorters tickor på området, vilka hör till indikatorarterna för gammal skog, såsom de utrotningshotade laterittickorna och gräddporingarna samt de sällsynta osttickorna och taigaskinnen. Områdets myrar är trädbevuxna tallmyrar.

Sevärdheter

Soiperoharju och de klara sjöarna

Soiperoharjus natursköna ås- och sjölandskap är unika.

Den spetsiga Soiperoharju, som formades av inlandsisens smältvatten för ca 10 000 år sedan, är geologiskt och landskapsmässigt ett viktigt åsområde. Forststyrelsen avsatte Soiperoharju som ett urskogsområde redan år 1955 och åsens trädbestånd har bevarats i naturligt tillstånd. Åsen kantas på den norra sidan av Rääpysjärvi och Saarilampi samt på den södra sidan av Soiperoisenjärvi.

Historiska sevärdheter

Hjortfångstgropen på Soiperoisenharju representerar spår av bosättning på den förhistoriska tiden. Norr om Saarilampi finns tre kolbotten och ruinerna av milbrännarnas stugor. Soiperoisenkangas' tjärdal härstammar från tjärbränningens tider i början av 1800-talet.