Instruktioner och regler för Lemmenjoki

15.4.2024
Vaskolompola ödestugas kaminen är trasig, förbjudna att tända bål för tillfället.

Det viktigaste syftet med Lemmenjoki nationalpark är att skydda ödemarksnaturen i norra Lappland. De traditionella samenäringarna, renskötsel, fiske och jakt samt de naturtyper och sammansättningar som de formar är en väsentlig del av nationalparken. Nationalparkens tjänster ligger nära Lemmenjoki, så när du beger dig ut i vildmarkszonen ska du utrusta dig omsorgsfullt.

För att röra sig, slå läger och göra upp eld i Lemmenjoki gäller olika regler i parkens olika zoner: i kultur-, rekreations-, vildmarks- och begränsningszonerna. Zonerna finns listade i Lemmenjokis ordningsstadga (kartbilaga 1, sidan 10, pdf, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Trafiken är begränsad inom Ravadasköngäs begränsningsområde och där får man inte lämna den markerade rutten. Bekanta dig med parkens begränsningsområden på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär och svamp 
Cykling och Ridning
Flygning
Guldvaskning
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

I Lemmenjoki nationalpark regleras friluftslivet med hjälp av ordningsregler. För lokala och närliggande byar gäller lite mer omfattande specialbestämmelser.

Dela inte innehåll som bryter mot nationalparkens regler på nätet. Bekanta dig också med innehållet på sidan Etikett i friluftslivet.

Det är förbjudet att hålla sällskapsdjur fria. Hundar som används vid jakt och renskötsel kan vara lösa i samband med denna verksamhet.

Röra sig i nationalparken 

Med undantag av Ravadasköngäs gränszon får man i nationalparken röra sig fritt till fots, med skidor, roende och paddlande.

Slå läger

Överallt i nationalparken är det tillåtet att slå läger för en kort tid:

 • Med undantag av Ravadasköngäs begränsningsområde, där det är förbjudet.
 • I Lemmenjokidalen är det tillåtet att slå läger på sträckan Njurkulahti-Kultahamina men endast i omedelbar närhet av de rast- och eldplatser och stugor som märkts ut i terrängen samt på de lägerplatser som märkts ut i terrängen. 

Ödestugorna finns listade på sidan Service. Alla Lemmenjokis stugor, vindskydd och eldplatser kan hittas på Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

I nationalparken är det tillåtet att göra upp öppen eld på underhållna eldplatser som märkts ut på kartan och i terrängen. Man får endast använda ved som hämtats till platsen och reserverats för ändamålet. Ansvaret ligger alltid hos den som tänder elden. Användning av friluftskök är tillåtet överallt där det är tillåtet att röra sig.

Inom parkens vildmarkszon är det tillåtet att göra upp eld också annanstans än på underhållna eldplatser, dock inte på mindre än en halv kilometers avstånd från en byggd eldplats. Grenar och ris som ligger på marken och små trädrötter får användas till att göra upp eld. 

När det råder varning för skogs- och gräsbrand:

 • När det råder varning för terrängbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi) gäller förbudet att göra upp öppen eld överallt, även på markerade eldplatser.
 • När det råder varning för terrängbrand är det inte tillåtet att använda vildmarkskök eftersom gnistor kan flyga iväg.

Skräpfritt friluftsliv

I Lemmenjoki nationalpark och på guldleden finns inga blandavfallskärl i terrängen. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

 • På Njurkulahti parkeringsplats finns det kärl för blandavfall. Kärl för blandavfall finns även vid alla stugor. Vi rekommenderar ändå, att du själv för bort ditt eget skräp från terrängen, då maskinell avfallstransport lämnar spår i terrängen och förorsakar buller.
 • Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Fiska 

Det är tillåtet att pilka och meta i nationalparkens sjöar och tjärnar. 
För att få fiska i Lemmenjoki älv krävs utöver fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) ett separat spöfisketillstånd för Lemmenjoki 1562 (eraluvat.fi) och för fiske i parkens större älvar krävs tillstånd för Juutuanjoki 1578 (zonerna 4–6, eraluvat.fi, på finska). Mera information om spöfisketillstånd kan du få från Övre Lapplands naturrums kundtjänst.

Fiskare ska kontrollera fiskebegränsningarna på kalastusrajoitus.fi.

Plocka bär och svamp 

Det är tillåtet att plocka bär och andra svampar än de som växer i träd ifall inte rörelsebegränsningarna är ett hinder för detta.

Cykling och Ridning

Cykling och ridning är tillåtet endast på de markerade sommarlederna. 

Flygning

Med luftfarkoster får man på eget ansvar landa på luftfartsverkets före detta flygplatser i Jäkäläpää och Martiniiskonpalo.  I övriga fall krävs det tillstånd för att landa med en luftfarkost.

Guldvaskning

Guldvaskning i nationalparken är tillåten endast på de guldvaskningsområden som definieras i gruvlagen. Guldvaskning är en verksamhet som kräver tillstånd (suomi.fi).

Andra regler och anvisningar

 • Enare kommuns del av parken hör till samernas hembygdsområde. Samerna som urfolk har rätt att upprätthålla och utveckla sin egen kultur och sina traditionella näringar, även förutsättningarna för renskötsel bör tryggas.
 • Inga jakttillstånd säljs i Lemmenjoki nationalpark, men lokalbefolkningen har rätt att jaga i nationalparken. 
 • Forskning, anordnande av evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd av Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi)
 • Användning av lederna och konstruktionerna i Lemmenjokis nationalpark som del av företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagt och för upprepad användning behövs ett samarbetsavtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Avgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).
 • Begränsningarna som gäller för att röra sig, använda motorfordon och luftfarkoster samt för att slå läger och göra upp eld berör inte myndighetsuppgifter som är tillåtna i enlighet med skyddsbestämmelserna.
 • Renbete och annan verksamhet som ingår i renskötsel är i enlighet med renskötsellagen tillåtna i nationalparken.

Andra förbjudna aktiviteter i Lemmenjoki nationalpark

I nationalparken är följande aktiviteter som påverkar naturen förbjudna, förutom då det gäller de undantag som nämns i ordningsstadgan:  

 • Att köra hundspann.
 • Användning av motordrivna fordon (även motorbåt och vattenskoter).
 • Dikning och marktäkt.
 • Byggande av byggnader, vägar och anordningar.
 • Att fånga, döda eller ofreda djur samt att ta och skada deras bon.
 • Att hålla hundar lösa.
 • Nedskräpning.
 • Andra aktiviteter som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna.

Lemmenjoki ordningsstadga

Ordningsstadga för Lemmenjoki nationalpark (Pdf 4,2 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 18.3.2009.

Högsäsong

Största delen av de cirka 30 000 årliga besökarna i Lemmenjoki nationalpark besöker parken sommartid. Högsäsongen pågår från slutet av juni till slutet av september. Ravadasköngäs och Kultarreitti har flest besökare.

Säkerhet

Bekanta dig med utflyktsmålet på förhand. Det lönar sig att skaffa en friluftskarta över Lemmenjoki inför utflykten. Att hålla sig till leden och följa väderprognoserna hjälper dig att lyckas. Det lönar sig också att hålla koll på om det råder varning för terrängbrand. 

 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Ta på förhand reda på hurdant vädret och förhållandena kommer att vara.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.  Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefonernas hörbarhet varierar i Lemmenjoki nationalpark, till exempel hörs telefonen inte alls i älvdalen. Före utflykten kan du undersöka din egen telefonoperatörs täckningskarta. Läs mer om mobiltelefonens täckning.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Aktuellt

Evenemang, nyheter och social media. Läs mer på finska aktuellt-sidan

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer