Jyppyräs fångstgropar för vildren

Det finns en grop mitt i bilden och det finns lavar runt gropen.

Läge i Finland.

   Norra Lappland, Enontekis 
   Hettaområdet
   Utflyktsmålet sköts av Forststyrelsen.

I Enontekis kyrkby Hetta kan man studera en av de största kedjorna av fångstgropar i Lappland. Jyppyräs fångstgropar och andra metoder att fånga vildren i Hettaområdet kan man bekanta sig med längs naturstigen Peurapolku nära Fjäll-Lapplands naturum.

Jyppyrä är en skogklädd höjd i Enontekis kyrkby Hettas omedelbara närhet. I Jyppyräområdet har man funnit rester av över hundra fångstgropar för vildren. Tillsammans bildar de ett kedjelikt system av fångstgropar med en total längd på 1,5 km. Spår efter fångstgropar för vildren är i stort sett de enda relikter av förhistoriska fångstredskap som bevarats till våra dagar.

De vildrenar som har kommit till området kunde i sinom tid falla ner i en av fångstgroparna, men de största bytena fick jägarna trots allt då de drev djuren mot fångstgroparna. Till sin hjälp hade de kilformade gärden som hindrade vildrenarna från att springa i fel riktning. Man använde sig också av renhundar då man drev vildrenar.

Jyppyrätrakten var en gång i tiden vinterbetesmarker för vildren. Fångstgroparna utgjorde en helhet som utöver fångstredskapen bestod av ett basläger, köttförråd och en sejte, dvs. en kultplats. Det berättas att Jyppyräs sejte legat på Jyppyräs topp. Det var en stor fyrkantig sten som vilade på fyra mindre stenar. Traditionen berättar att Enontekis kyrkbyggare på 1800-talet rullade ned sejtestenen i sjön Ounasjärvi nedanför den skogklädda höjden.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer

  • Information om kommunikationerna till Jyppyräs fångstgropar för vildren finns på Hettaområdets webbplats.
    • Man kommer till Jyppyräs fångstgropar genom att gå längs naturstigen Peurapolku som börjar vid Fjäll-Lapplands naturum.

Elektroniska kartor

Service

Naturstigen Peurapolku, 2 km

  • Peurapolku börjar vid Fjäll-Lapplands naturum. På gården finns en restaurerad fångstgrop i en inhägnad. Det finns även en takförsedd eldplats på området.
  • I slutet av en cirka 1 km lång stig finns en rundslinga. Tillbaka till Fjäll-Lapplands naturum kommer man längs samma led. Stigen är markerad med klövmärken fästa på renfigurer.
  • Längs stigen finns skyltar där man berättar om gamla metoder att fånga vildren samt om den utrotade vildrenen.
  • Det finns rester efter ett flertal fångstgropar längs Peurapolku. De är skyddade genom fornminneslagen, så besökare bör hålla sig på stigen.

Tillgängliga tjänster 

  • Fjäll-Laplands naturums utställning och gård är tillgängliga med rullstol.
  • Naturumet har även en tillgänglig toalett.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/jyppyrasfangstgroparforvildren

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jyppyräs karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer