Kronotorpet Tiainen

En grå byggnad mitt på gårdstunet. I bakgrunden syns träd och mellan träden skymtar en sjö. En björk med gröna löv finns till vänster i bild.

Kajanaland, Puolanka

Kronotorpet Tiainen på stranden av sjön Kalhamanjärvi i Puolanka kommun har restaurerats till sitt ursprungliga utseende med hjälp av gammaldags material och arbetsmetoder och utgör därför ett historiskt sett värdefullt besöksobjekt. Här kan du uppleva hur livet var i utmarkerna av Kajanaland ännu långt in på 1900-talet.

Tiainen torps historia

I början av 1800-talet började befolkningsmängden i Kajanaland kraftigt öka och bostäderna räckte inte längre till för alla, samtidigt som de gamla näringarna inte längre räckte till för att ge föda åt de nya människorna. Man var tvungen att flytta bort. I kronoskogarna fanns utrymme, byggnadsmaterial och vilt. Lockelsen till att nyttja dessa gemensamma områden gratis blev ofta övermäktig och därför byggdes tusentals små stugor med små odlingar upp i kronoskogarna under 1800-talet utan att någon kom ihåg att meddela om det till kronans tjänstemän. Även om myndigheterna var medvetna om saken brydde de sig inte just om det. En av dessa bostäder är torpet Tiainen, som är en liten och anspråkslös parstuga med några gårdsbyggnader och några tiotals ar åker på den vackra strandbrinken av sjön Kalhamajärvi.

Tilläggsinformation om kronotorpet Tiainen

Öppettider

  • Det finns ingen personal vid torpet Tiainen.
  • Det är fritt inträde till besöksobjektet.
  • Man kan när som helst på egen hand bekanta sig med gårdstunet och byggnaderna. Byggnaderna är låsta. Om man vill titta in byggnaderna kan man få låna nyckel från Forststyrelsens kontor i Puolanka, tfn 0206 39 6720 (samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Kontaktuppgifter

Kommunikationer

Med bil

  • Till torpet i Tiainen kommer man lättast om man kör längs Puolanka - Pudasjärvivägen (nr 78) och genom att ta av till Lupponenvägen och 12 km längs den, varefter man igen tar till vänster och efter 1,3 km kommer fram till parkeringsplatsen vid torpet Tiainen. Korsningen till Lupponenvägen ligger nio kilometer från Puolanka. I korsningen finns vägskyltar till Tiainen. Även vid Lupponenvägens korsning finns det en skylt till torpet.
  • Man kan också komma till Tiainen genom att från Kirkaslampi naturobjekt i Olvassuo köra längs skogsbilvägen som går västerut och leder till Lupponenvägen. Från Kirkaslampi är det 22 km till torpet i Tiainen.

Med allmänna kommunikationer

  • Det går ingen kollektivtrafik till torpet i Tiainen.

Kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kronotorpet Tiainens läge i Utflyktskarta.fi.

Service

Permanent utställning

År 2003 upprättade man upp en fotoutställning i kammaren i torpet Tiainen, där man med hjälp av fotografier och historier som anknyter till dem, beskriver en ungefärlig utvecklingshistoria från den tid då torpet anlades fram till dagens läge. Bildmaterialet har i huvudsak tagits fram av Jorma Luhta. Huvudbyggnaden är låst och för att bekanta sig med utställningen måste man hämta nyckel från Forststyrelsens kontor i Puolanka.

Tillgängliga tjänster

Det går bra att köra bil till torpas gård och det går att använda rullstol på gräsmattan. Torpet är inte rullstolsanpassat utan assistent.

Gårdsområdet

  • Parkeringsplatsen vid Tiainen ligger längs vägen hundra meter före den egentliga torpmiljön. I samband med parkeringsplatsen finns ett informationsställe där det berättas om byggnaderna vid Tiainen och torpets historia samt om andra besöksmål i omnejden såsom Olvassuo och Iso Tilansuo och Housusuo (miljo.fi, på finska).
  • I samband med parkeringsplatsen finns även ett vedförråd och en komposterande toalett.
  • Eldplatsen finns vid sjöstranden, som också är nära parkeringsplatsen.

Café- och restaurangservice

Närmaste café och restaurang finns i Puolanka kyrkby (puolanka.fi, på finska).

Tillgängliga tjänster 

Man kan köra fram med bil till torpets gårdstun och man kan ta sig fram med rullstol på gräsmattan. Man kan inte komma in i torpet med rullstol utan assistens.

Avfallshantering

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Publikation om Tiainen torpets historia

Päivi Tervonen som är forskare vid Kajanalands museum (Kainuun museo) har gjort en fin forskning om torpets historia och levnadslopp. Publikationen Tiaisen kruununmetsätorpasta Alanteen tilaksi (Pdf 3,1 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska)

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kronotorpettiainen

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer