Rekreationsskog

Unarinköngas rekreationsskogsområde utgörs av de mestadels talldominerade momarkerna omkring älven Meltausjoki. I området finns åsar, dödisgropar och hällmarksskogar. Längs älven uppträder ställvis lummigare blandskog där även björk och gran är vanliga. Floran är som mångsidigast på älvens strandbankar. Där växer färggranna blommor som strandveronika och brudborste. Fläckvis domineras stranden åter av gräs och starr.

Meltausjoki strömmar fritt

Älven strömmar genom skogen som lyser i höstfärger.

Meltausjoki är Ounasjokis största biflöde, som får sin början i Unarinjärvi. Älven rinner fritt i 46 kilometer genom de norra delarna av Rovaniemi och flyter samman med Ounasjoki vid byn Meltaus.

Meltausjoki användes förr till timmerflottning ända från dess övre lopp, och därför fick flottningsföreningen en plats för en flottarstuga vid Unarinköngäs fors. Numera fungerar flottarstugan som en av Forststyrelses hyresstugor.

Livet i Meltausjoki

Livet i Meltausjokis vatten är av särskilt intresse för fiskare. Under vattnet lurar bland annat harr och öring. Till älvens fiskbestånd hör även sik, abborre och gädda.

Meltausjoki är främst känd för sitt goda harrbestånd. Harren är en laxfisk vars kännetecken är fettfenan längst bak på ryggen. Harrens bästa kännetecken är dock dess stora kamliknande ryggfena. Harren äter bland annat vattenlevande larver och flygande insekter från vattenytan, exempelvis fjärilar och sländor.