Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark passar för både dagsutflykter och övernattning i tält. De två olika typerna av rundslinga ger en utmärkt bild av den varierande naturen i området.

Ledernas startpunkter

Tillgängliga led

Kauhalammi krävande tillgängliga led, 2,6 km

Svårighetsgrad: krävande tillgänglig naturled.
Vandringstid: Under den snöfria tiden. Tid för genomförande 1–2 timmar. Inget vinterunderhåll.

Kauhalammi mångsidiga tillgängliga led tar dig till den förtjusande högmossens kärna, Kauhalammi strand. På våren hör man många olika fåglar sjunga runt omkring. I början av leden finns en tillgänglig rastplats vid Salomaa.

En person sitter på en bred utsiktsavsats och tittar ut över tjärnen. 

Ledens startpunkt
Salomaan pysäköintialue (Salomaa parkeringsplats), Kyrönkankaantie 357, Karvia
Parkeringen är en jämn grusplan där de tillgängliga bilplatserna har märkts ut med en stolpe. 
Hela leden är 2,6 km från Salomaa parkeringsplats via rastplatsen i Salomaa till bryggan i Kauhalammi myrområde och direkt tillbaka till parkeringen.
Karta över Kauhaneva-Pohjankangas (julkaisut.metsa.fi)
Karta över Kauhalammi tillgängliga led (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
Vid rastplatsen i Salomaa finns en öppen kåta, en eldplats som är öppen från ena hållet samt ett bord och bänkar. Vedskjulet är inte tillgängligt.

I närheten av parkeringen finns en tillgänglig toalett. Lutningen på rampen upp till avsatsen är mindre än 8 %. På toaletten finns tillräckligt med utrymme framför sitsen för att röra sig med hjälpmedel. Sitsen är 46 cm hög och är monterad direkt på bakväggen. På båda sidor av sitsen finns det mer än 80 cm utrymme. Det finns stödräcken på båda sidor av sitsen.

I ändan av leden i trä som går över myren finns en utsiktsavsats. Utsiktsavsatsen är jämn och har två 45 cm höga bänkar och räcken runt. Längs leden finns mötesplatser och rastbänkar med en höjd på 45 cm.
En bred led byggd i trä slingrar sig fram mitt på myren.
Ledbeskrivning
Leden går från Salomaa parkeringsplats via rastplatsen i Salomaa till bryggan vid Kauhalammi myrområde och därifrån raka vägen tillbaka till Salomaa parkeringsplats. Leden är markerad med svartvita märken.

Leden startar från informationstavlan vid Salomaa parkeringsplats och går mot rastplatsen i Salomaa. I början av leden, cirka 300 meter, finns en 1–1,2 meter bred stig av stenmjöl. Längs leden finns några flacka upp- och nedförsbackar med en lutning på 5 %. Lutningen i sidled är ibland upp till 7–10 % längs leden. Leden är rundad och sluttar mot kanterna. 

Från eldplatsen fortsätter leden, cirka 400 meter, som bred grusled. Ställvis är sidolutningen upp emot 10 % och längdlutningen varierar mellan 0–5 %. Det förekommer en del sättningar och spår längs leden. På sina ställen är kanterna mycket branta. När man kommer till korsningen fortsätter leden till vänster till Kauhalammi myrområde.

I riktning mot Kauhalammi fortsätter leden som grusväg i cirka 300 meter. Man kommer till en liten bro med en brant uppåtlutning på 33 % i början och en brant nedåtlutning på 42 % i slutet. En kort sträcka fortsätter man på grusvägen, där sidolutningen efter bron är 14 %. 

I början av sträckan som är byggd i trä finns en brant stigning på 23 %. Plankstigen är 1 meter bred och längs kanterna löper en 6 cm hög kant. Plankstigen är drygt 400 meter lång och går ända till utsiktsavsatsen. Längs stigen finns tre rastplatser där man kan ta sig förbi andra eller svänga. Vid rastplatserna finns 45 cm höga träbänkar. Utsiktsavsatsen är jämn och har två 45 cm höga bänkar och räcken runt.

Plankstigen fortsätter ännu en bit framåt från bryggan, men det finns inte längre några platser där man kan svänga eller möta andra längs leden. Från bryggan går man tillbaka till korsningen som startar från rastplatsen i Salomaa. 

Vid korsningen som går till rast- och eldplatsen i Salomaa fortsätter man rakt längs den breda sandvägen cirka 500 meter i riktning mot Salomaa parkeringsplats. Sidolutningen på sandvägen är ställvis 5 %. Längdlutningen är ställvis 8–10 %. På sandvägen har stora stenar kommit fram vars höjd över vägytan är högst 8 cm. I slutet av leden finns en grind före parkeringen. På höger sida om porten finns en 850 mm bred led med en sidolutning på 8 %. På vänster sida finns en 800 mm bred led med en längdlutning på 10 % och en sidolutning på 8 %.
Leden urskiljs bra beroende på årstid, på hösten kan stigen vara svårare att se på grund av löv och barr som fallit ner på den. De rundade kanterna och den branta lutningen åt sidorna kan försvåra passagen. 

Rundslingor

Kauhalammirundan, 3,5 -5 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2 h.
Lättframkomlig.

Kauhalammirundan för vandraren ut på myren. Leden ger en överblick över högmossarnas geologi, natur och kulturhistoria och är en av de finaste spångstigarna i Södra Finland. Från utsiktstornet vid stigen ligger det fantastiska myrlandskapet för dina fötter.

En kvinna ser ut från ett utsiktstorn i ett träsk. Solen skiner.

Startpunkter
Leden har två officiella startpunkter: 
Startpunkt 1, adress: Nummikangas, Kyrönkangas museiväg, Kauhajoki 
Startpunkt 2, adress: Salomaa, Kyrönkangasvägen 357, Karvia 

Friluftskonstruktioner
Vid Salomaa och Nummikangas finns eldplatser, torrtoaletter och brunnar. Koka vattnet från brunnen vid Salomaa innan du använder det som dricksvatten. Vid Salomaa finns också ett tältningsområde och en tillgänglig torrtoalett och en halvkåta. Ta med dig eget toalettpapper. 

Sevärt
Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark med sina myrar och karga tallmoar är ett av sydvästra Finlands mest ödemarksartade utflyktsmål. Den bästa utsikten över Kauhanevas ombrogena högmosse har du från utsiktstornet vid Nummikangas.

Ruttbeskrivning
Även om sträckan av den cirkulära sträckan är 2,7 km, kommer sträckan att få ytterligare längd beroende på parkeringsområdet. Med utgångspunkt från Salomaas parkeringsplats är sträckans totala längd ca 3,5 km och från Nummikanga ca 5 km. Leden är skyltad.

Från Salomaa parkeringsplats går leden längs en skogsstig fram till eldplatsen. Rutten fortsätter motsols, till en början som en tillgänglid vägsträcka längs skogen och myrens kant mot Kauhalammi. Om du vill kan du göra en kort avstickare till naturtornet vid Nummikangas. Leden fortsätter med en 1,6 km lång spångstid över Kauhanevas öppna myrområde. 

Katikkakanjonen, 2 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1–2 h.
Krävande.

Stigen till Katikkakanjonen leder vandraren till en granbevuxen klyfta höljd i mystik, som formats av rinnande vatten. I 9 000 år har bäckar porlat fram över sandmon och tagit med sig enorma mängder jordmaterial. Resultatet är en 20 meter djup fåra med exceptionellt branta väggar.

Vandrare går uppför en brant stig i en granskog.

Startpunkt 
Adress: Katikkakanjonens parkeringsplats, Kiviluomantie 461, 61950 Juonikylä (Kauhajoki)

Friluftskonstruktioner
Katikanluoma skärmskydd, eldplats och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Katikkakanjonens branter och bäckdal. Kolmentuulenlakki sandås.

Ruttbeskrivning
Leden är markerad med skyltar. Leden går längs Katikkakanjonens branter och bäckdalens botten. Vi har jämnat ut leden, men det finns några mycket branta slänter. I slänterna finns trappor. Leden går över torra moar och på fuktiga platser finns det spångar. Över Katikanluoma finns det stadiga broar. 

Cykelleder

Längs Kyrönkangas sommarväg går den nationella cykelleden nr 44 genom Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark. Kyrönkangas sommarväg är en obelagd museiväg. Till den närliggande Lauhanvuori nationalpark kommer du längs den nationella cykelleden nr 47. Led 47 förenas med led 44 i Kantti by i Karvia. De nationella cykellederna är markerade med vägförvaltningens bruna skyltar.

En kvinna har stannat på sin fatbike för att läsa en skylt.

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kauhaneva-Pohjankangas karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Kauhaneva-Pohjankangas


Pdf 4,6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.