Öppet vatten och vassruggar

Största delen av Bredvikens naturskyddsområde består av öppet vatten. På de sista åren har ungefär 300 vattenfågelpar häckat i viken; de tre vanligaste arterna är gräsand, bläsand och skäggdopping. Oftast rastar där skäggdopping, bläsand, gräsand och storskrake. Det finns två små kobbar vid inloppet till viken där många fågelarter, såsom skrattmås och vigg.

Vikens västra kant täcks av ett vidsträckt vassruggsbälte som utöver häckningsplatser också ger skydd för många fågelarter. Bland vass som kan växa sig t.o.m. fyra meter hög gömmer sig förutom vattenfåglar även sångfåglar, som är svåra att se men desto lättare att höra, och vattenrall. Till vassruggens nykomlingar hör skäggmes.

I vassruggen trivs även lekande fiskar såsom gädda, gös och braxen. Bredvikens naturskyddsområde är mycket viktigt för abborrens och gösens förökning.

Strandlundar och parkskogar

Skogarna på skyddsområdet består till största del av lundar eller lövskogar med strandängar. Den lund som har den största artrikedomen ligger vid bäcken i östra delen av Elfvik, där det bland andra växer humle, gullpudra, strutbräken, springkorn och hassel. Till sin fågelfauna är lundarna rika. Skickliga sångare som näktergal, trädgårdssångare och svarthätta vistas på området varje år under somrarna. I strandträden häckar den hotade mindre hackspetten.

 

 

I omgivningen av villa Elfvik finns det gammal parkartad skog, av vilken en del hör till skyddsområdet. Den grandominerade lundskogen bredvid båtskjulet låter man bli urskog. Det gamla trädbeståndet erbjuder tids nog en lämplig livsmiljö för rötsvampar samt för insekter i murket trä.

Strandängar som används till betesmark

I kanterna av skyddsområdet finns strandängarna vars betesgång lades ned på 1960 -talet. Nuförtiden har ängarna delvis blivit bevuxna med buskar, men en del ängar har börjat vårdas och upprätthållas genom slåttring och betesgång. Under somrarna betar kor och får på strandängen. Från Villa Elfviks fågeltorn ser man bra skillnaden mellan betad och obetad mark.

Resultaten av betesgång börjar så småningom synas. Mest har betesgången varit till nytta för vadfåglar, till exempel tofsvipa och rödbena häckar åter på strandängarna i Bredviken. Antalet vadfåglar som rastar i viken under sina flyttningstider har stigit.

Villa Elfvik

I norra delen av Bredvikens naturskyddsområde ligger ett i början av 1900 -talet byggt boningshus i jugendstil som i dag tjänar som Naturens hus, och underhålls av Esbo stad. Det finns utställningar med natur- och miljötema samt ett café i huset. Esbo miljöcentralen arrangerar guidade naturutflykter, som börjar från Villa Elfviks (esbo.fi) gård.

Boskap på bete

På somrarna betar kor och får på strandängarna.