Miljön på Uddskatan och Tulludden är mycket havsnära. Hangö udd som sträcker sig långt ut till havs erbjuder i sin yttersta spets vid Uddskatan en möjlighet att stifta bekantskap med havszonen och den yttre skärgårdens vyer sett från fastlandet. Hela Hangö udd är i detta avseende ett unikt utflyktsmål: i naturobjekten på dess södra kant, i t.ex. Täktoms havsvikar kan man bekanta sig med alla olika skärgårdszoner utan att ens behöva stiga i en båt!

Vid havsstranden berg, stenar, sand och strandgräs.

Många slags naturtyper

Uddskatan och Tulludden är en del av Salpausselkäåsen, där långa sandstränder är typiska. Själva Uddskatan och Tulluddens spets består ändå av mer klippor än den övriga omgivningen. En tredjedel av Uddskatans naturskyddsområde är alltså strandsklippor som är täckta av växtlighet. I området finns det också bl.a. lundar, ängar vid havsstranden , torra och friska ängar samt dyner i olika utvecklingsskeden. Ett eget kapitel för sig utgör naturtyperna under vatten såsom sandbankar, grunda vikar och rev.

Ängsväxterna gynnas av öppna växtplatser

Uddskatans havsstrandängar och -sandstränder samt torrängar på bergsklipporna erbjuder en gynnsam växtplats för många öppenmarksväxter. Vegetationstyperna för de örtdominerade ängarna på havsstranden varierar mosaikartat. Ängsväxter är bl.a. älggräs, fackelblomster, höstfibbla, gåsört, kustarun och agnsäv. På klipporna vid havsstranden förekommer fläckar täckta av skorplavar och bladlavar samt små områden av örter och gräs. Kärleksörten växer ymnigt, liksom även smultron och styvmorsviol.

Av de hotade arterna kan man nämna backtrift, som man vet att den har vuxit på Hangö udd redan från och med 1800-talet. Backtriften klarar sig väl på öppna ängar vid havsstranden och på sandfält och förutsättningen för att den skall klara sig är att vegetationen hålls öppen med hjälp av bete eller slåtter.

Fåglarnas viloplats

Tulluddens skärgårdsområde är ett viktigt häckningsområde för sjöfåglar. I området häckar bl.a. ejdrar, flera måsarter samt silvertärnor. Gravand och labb är en del av de sällsyntare arterna som häckar i området. Ett av Finlands få viktiga flyttfågelsträck går via Tulludden, t.ex. rov- och sparvfåglar följer udden under flyttningen. Uddskatans skogsdungar, strandängar och vattenområden är lockande för fåglarna för där kan de vila och söka föda. Även många strykfåglar dvs. oregelbundet flyttande fåglar flyger via Tulludden. Av dessa kan nämnas t.ex. mesar och hackspettar samt ugglor.

Bete är landskapsvård

Med hjälp av bete, slåtter och trädfällning strävar man efter att hålla ängarna öppna för att trygga t.ex. backtriftens samt många fågel- och insektsarters välstånd.

Gömställen för fladdermöss

Av Uddskatans däggdjur är det skäl att nämna fladdermössen. Områdets fladdermusbestånd är mångsidigt, eftersom de förfallna barackerna vid naturskyddsområdets gräns erbjuder dem fina gömställen. Uddskatan är också en viloplats under fladdermössens flyttning. Man beaktar fladdermössens behov då naturvårdsarbeten utförs på området. Då man röjer träd lämnar man viloträd stående för fladdermössen.