Dricksvatten

Vattenposter på Peuran polku

Vattnet i brunnar och källor undersöks vart tredje år. Forskningsresultaten visas vid brunnen, källan eller på väggen i ödestugan. Av säkerhetsskäl är det dock lämpligt att koka vattnet av källorna före användning.

Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC

Avfallshantering

På Peuran polku följs principen för skräpfritt friluftsliv. Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Allt annat bär man med sig bort från naturen.

Vedtillförsel

Öde- och hyresstugornas samt eldplatsernas vedpåfyllning sköts på vintern. Veden består av såväl blandklabbar som långtimmer, som måste sågas och hackas. Det finns sågar och yxor i vedlidren.

Toaletter

Vid öde- och hyresstugorna längs Peuran polku-leden finns det torrtoaletter. Alla rastplatser har inte torrtoaletter. Se platsen för toaletterna på kartan. Det finns inget wc-papper på toaletterna. I torrtoaletterna kan man också lämna bioavfall.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen ansvarar för avfalls- och vedservicen på Peuran polku -leden tillsammans med områdets kommuner. Insjöfinlands naturtjänster ansvarar för Salamajärvi nationalparken, Salamanperä naturparken och Peuran polku leden ända till Lehtosenjärvi. Norr om Lehtosenjärvi är ansvarig Österbottens naturtjänster.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

I Salamajärvi nationalpark är övernattning tillåten på tältningsområdena och i närheten av eldplatser och skärmskydd.

Utanför nationalparken, längs Peuran polku -leden, kan man slå läger enligt allemansrätten. Det rekommenderas ändå att man slår läger i närheten av skärmskydden, eldplatserna och stugorna längs leden. Att göra upp eld är tillåtet endast på eldplatserna. Då varning för terrängbrand utfärdats är det tillåtet att göra eld endast i stugornas eldstäder med rökgång.

Öde-, rast- och hyresstugor

En träbyggnad i sommarnaturen. Gräsmatta i förgrunden och i bakgrunden skog. En vandrare står framför stugan.

Längs leden finns det flera ödestugor och hyresstugor. Stugorna från söder till norr:

Service underhållen av kommuner eller andra aktörer

Vid Peuran polku -leden från söder till norr

Övrig service på området

Övrig service

Flera av Forststyrelsens samarbetspartners erbjuder bl.a. inkvartering- och restaurang service längs Peuran polku -leden.

Tilläggsinformation om områdets inkvarterings-, butiks-, restaurang-, och naturturismservice får man från kommunerna och kommunernas gemensamma turismservice:

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.