Kvartssplitter ur det förgångna

Utifrån kvartsfynd antar man att det har funnits bosättning i Mujejärviområdet redan för 8500 år sedan. På åsudden Kalmoniemi, som stäcker sig i nordostlig riktning från Mujejärvis västra strand, har man funnit en stenåldersboplats. Det är fråga om just ett sådant ställe som människorna under stenåldern uppskattade: den torra sandåsen bildar en sadelformad naturformation som solen kommer åt att värma. Stigen ut till uddens spets korsar boplatsen. Växtligheten utmed stigen har nötts och kvartssplitter som bearbetats av människor förr i tiden har kommit fram till ytan. I Mujejärviområdet har man funnit också andra förhistoriska boplatser, exempelvis i närheten av Hiltuslahti skärmskydd.

Livet förr och nu

Ännu på 1600-talet låg det tre gårdar kring sjön Mujejärvi men åren 1725–1867 fanns det tre kvar. Nuförtiden finns det bara en gård vid sjön, nämligen Pulkkila gård på sjöns norra strand.

Gamla gravar

Ett flygfotografi över udden på vintern.

Man känner till flera historiska gravplatser i Mujejärvitrakten. Udden Kalmoniemi är en av dem. Gravarna ligger nära spetsen av udden. Gravfälten vid Mujejärvi bestod huvudsakligen av så kallade sommargravar. På olika håll av landet hade man förr för vana att begrava människor som dog under sommaren i temporära sommargravar i den egna byn, varifrån liken under vintern flyttades till församlingarnas gravgårdar. Denna tradition med sommarbegravningar upphörde i Mujejärvitrakten först under senare hälften av 1800-talet.

Tjärdoft

Tjärdalen i Peurakangas är ett intressant utflyktsmål. Tjärdalen med sina olika konstruktioner är ett fint exempel på en tjärdal och vittnar om nyttjandet av områdets skogar förr i tiden. Tjärdalen består av en egentlig grop och en mindre grop söderut dit tjäran fick rinna. Det går lätt att hitta detta ställe intill stigen, i en sadelformad sänka i en backe.

Skogen genom tiderna

Skogsindustrin vann insteg i Nurmes på 1830-talet. Om skogsindustrin vittnar i Mujejärvi de konstruktioner som hade att göra med flottning och hyggen. Dammkonstruktionerna vid Mujejärvi och Tervajärvi går fortfarande att urskilja i terrängen. Dammarna i dessa sjöar byggdes år 1914, och nuförtiden går en bro över dammen i Mujejärvi. Tammikämppä, som numera är en ödestuga som friluftsfolk kan använda, var ursprungligen en flottarstuga.