Naturen i Medvastö-Stormossen

Naturaområdet Medvastö-Stormossen är 821 ha. En stor del av Naturaområdet utgörs av områden som ingår i olika skyddsprogram. Norra Fladet, Smedjeviken och Fladet-Dåvitsviken ingår i programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar, medan Fladet-Dåvitsviken, Kalvholmen och Långvik hör till lundskyddsprogrammet, Brännmossen till skyddsprogrammet för gamla skogar och Stormossen till programmet för myrskydd.

Naturobjekt vid havsstranden

Medvastö-Stormossen är ett jämförelsevis litet, men mycket representativt naturobjekt i kustområdet vid Finska viken. Havsviken svävar på gränsen mellan vatten och land, vilket i kombination med dess sydliga läge har inverkat positivt på naturens mångfald. De värdefulla naturtyperna, allt från strandängar till lundar, erbjuder många olika arter levnadsmöjligheter.

Kulturlandskap, öppen strandäng bakom klibbalarna.

Skyddsobjektet, som består av olika delområden, omfattar de vassbevuxna havsvikarna Norra Fladet, Smedjeviken och Fladet-Dåvitsviken, Stormossens högmosse i naturtillstånd samt vårdbiotoperna och lundarna vid Långvik, Kalvholmen och Dåvits. En del av Dåvitsområdet är lokalt värdefulla vårdbiotoper – tidigare hagmarker, där trädbeståndet och undervegetationen har i gott skick ännu efter att områdena inte längre används som betesmark. I Dåvits iståndsätts dessutom den tidigare strandängen med hjälp av vasslåtter och bete. Norra Fladet, som har skötts en längre tid, uppfyller redan nu kraven på en landskapsmässigt värdefull vårdbiotop: havsstrandängar, hagmarker och skogsbeten med lågvuxen vegetation och mångsidig fågelfauna.

Livet i fågelvattnen

Medvastö-Stormossens havsvikar och grunda öppna vattenområden är värdefulla våtmarker särskilt med tanke på fågelfaunan. Tidigare havsstrandängar där vassen tagit över och deras fågelbestånd iståndsätts med hjälp av vasslåtter och bete vid Norra Fladet, Dåvits och Medvastsundet. Norra Fladet, Smedjeviken och Fladet-Dåvitsviken ligger vid fåglarnas flyttstråk längs Finska vikens norra kust. Vår och höst stannar stora mängder sjöfåglar, vadare och rovfåglar i områdena för att vila och äta under flyttningen. Områdets våtmarker är viktiga rast- och matplatser för bland annat sångsvanen, salskraken, brushanen och grönbenan. Rovfåglar såsom fiskgjusen fiskar i viken och lärkfalken jagar insekter.

Det varierande häckfågelbeståndet i fågelvattnen omfattar flera arter av sjöfågel, vadare och fåglar som trivs i vassen och strandbuskagen. Bland annat skäggdoppingen, enkelbeckasinen, sothönan, rördrommen och tranan har hittat häckningsplatser i området. Några av de häckande arterna som har observerats är hotade eller nära hotade arter.

Artrikedomen bevaras genom skötsel

Arterna i Medvastö-Stormossens havsvik hotas av vassens utbredning och igenväxningen. På grund av vassens utbredning har exempelvis fågelarter som trivs i vassruggar, såsom säv- och rörsångare, ökat i antal, medan arter som föredrar lågvuxna strandängar, såsom rödbenan och ängspiplärkan, ställvis har försvunnit nästan helt och hållet. Målet för naturvården och skötseln av området kring Medvastö-Stormossen är att bevara eller förbättra naturtypernas särdrag och arternas livsbetingelser. Havsstrandängar där vassen tagit över samt hagmarker och ängar som har iståndsatts genom röjning sköts med hjälp av bete och vid behov även vasslåtter. Arbetet med att iståndsätta betesmarken vid Dåvits och Medvastsundet ingår i projektet Naturvård-LIFE (2011–2016). Norra Fladets betesmark iståndsattes inom ramen för projektet Fågelvikar-LIFE (2006–2007).

Kor på bete. Bakom betesområdet finns skog.Största delen av området ingår i olika nationella naturskyddsprogram på grund av sin värdefulla natur. Området ingår i det 821 hektar stora Naturaområdet Medvastö-Stormossen (ymparisto.fi), tack vare sina värdefulla naturtyper och sin mångsidiga fågelfauna. Området har också klassificerats som ett nationellt viktigt FINIBA-område (Finnish Important Bird Areas).