Lenholmens naturskyddsområde är beläget i den inre skärgården på sydkustens smala s.k. ekzon. Lenholmens naturskyddsområde omfattar såväl flera sekel gammalt kulturlandskap som lundar, moskogar och strandängar samt berg. Området omfattar även ca 8 hektar odlad åkermark. De ställvis gräsbevuxna åkrarna utvidgar och strukturerar området.

En höstbild från en ekhage. I förgrunden gula löv och ett förmultnande träd.

De skyddade områdena i Lenholm

Lenholmen är skyddad för att de i Finland sällsynta ekhagarna, ädelträdlundarna och strandängarna samt floran och faunan som är karakteristisk på dessa ska kunna bevaras på området. Lenholmens naturskyddsområde består av statens lundskyddsområde samt flera privata markägares naturskyddsområden. De områden som är i privat ägo fredades på markägarnas ansökan under åren 1986 - 87. Lundskyddsområdet inrättades på statens marker år 1992.

Lenholmens naturskyddsområde är en del av det 129 hektar stora Lenholmens Naturaområde (ymparisto.fi). Dessutom gränsar naturskyddsområdet i väster till Mattholmsfladan, som hör till strandskyddsprogrammet och är en havsvik som är avskild från havet. Dessa bildar tillsammans en skyddshelhet som är betydande även internationellt sett.

Den frodiga naturen i inre skärgården

Naturen i Lenholm är synnerligen mångsidig. Områdets skyddsvärde grundar sig främst på de ek- och skogslinddominerade hagmarkerna och lundarna samt på ängarna och strandängarna. Därför vårdar man också aktivt kulturlandskapen och lundarna på området: det går boskap på bete på de öppna ängarna och hagmarkerna. Boskapen håller trädplantorna och gräset i styr så att växter som kräver värme och ljus samt dess följeslagare kan ta över. Klövspåren och boskapens avföring erbjuder också tillväxtmöjligheter för många svampar, växter och djur. Granar avlägsnas också från hagmarkerna, skogsbetena och lundarna för att skydda kulturlandskapets och lundarnas mångfald.

Artrikedomen

Den mellersta delen av Lenholmens naturskyddsområde består av lundlik ekmo som är i betesbruk och den västligaste delen består av ekdominerad färsk hagmark, där det också växer stora lindar och klibbalar. Alldeles invid Skärgårdsvägen finns en imponerande ekhage, som använts för bete redan under flera sekel. På detta område som består av robusta ekar och lindar förekommer det bl.a. rikligt med växtarter som blommar om våren, såsom gullviva, svalört och vårärt, samt krävande arter som trivs på betesmarker, såsom svartkämpar, knippfryle och ängsviol. Hagens mångsidiga flora och fauna omfattar också bl.a. flera utrotningshotade svamp-, insekt- och lavarter. Det finns inte någon annan lika representativ ekhage i Finland, även om denna endast omfattar en hektar.

En stor del av de 29 utrotningshotade arterna på området är på ett eller annat sätt beroende av ekarna, varav områdets äldsta kan vara t.o.m. 300 - 450 år gamla. Den enda förekomsten i Finland av den utrotningshotade skuggorangelaven, som växer på ek, finns i Lenholm.

Lenholmen är ett av de viktigaste svampområdena i vårt land och oersättligt värdefull för skyddet av svampar. Bland de riksomfattande utrotningshotade svamparterna som påträffats på området finns det ytterst sällsynta soppar, såsom rotsopp och flamsopp, som till synes gynnas av betesgången. Även fjärilfaunan i Lenholm är ytterst mångsidig. Man känner till sammanlagt 390 fjärilsarter på området.