Koskeljärvi träsk är grunt och dess medeldjup är bara en meter. Som fågelvatten är Koskeljärvi tämligen kargt, men träskets södra ända representerar ett typiskt, igenväxande, av strandängar och vassruggar kantat fågelträsk. Medelvattennivån höjdes 30 cm år 1991 för att förbättra träskets tillstånd.

I omgivningen av Koskeljärvi finns det naturtyper, som man ämnar skydda, baserade på EU:s klassificeringar. Själva Koskeljärvi träsk representerar ett skyddat, naturligt näringsrikt träsk. Andra naturtyper på området som bör skyddas är bl.a. områdets högmossar och trädrika myrmarker. Till träskområdets däggdjursarter hör flygekorre och utter.

Sjölandskap. I förgrunden mjölkört som har tappat sina blommor.

Fågelarter

I Koskeljärvi häckar det enligt den nyaste fågelartutredningen (2002) 11 vattenfågelarter, vars sammanlagda parmängd är ca 340 par. De rikaste vattenfågelarterna är knipa, ca 87 par, och gräsand, 67 par. Ett exempel på träskets vattenfågelarters mångfald är, att till de häckande fåglarna hör utöver de frodiga vattnens arter, såsom årta, arter som gynnar karga fjärdar. Till exempel sju storlompar häckar på området.

Till områdets häckande fåglar hör många arter värdefulla för fågelvatten, såsom brun kärrhök. På träskets strandängar gömmer sig årligen ca 20 par tranor. Även rördrom har häckat vid träsket årligen från och med början av de förra årtiondet. Träskets södra del är ett viktigt rastområde för svanar och gäss på våren.

Koskeljärvi område är inte enbart våtmarksfåglarnas hemman. I momarksskogar, i de lövträddominerade strandskogarna, i robusta tallbestånd och i myrmarker som omger träsket, bor det likaså olika slags fågelarter och andra organismer. På området häckar bl.a. mindre hackspett, gråspett och stjärtmes. Även sparvuggla och tretåig hackspett hör till områdets häckande fåglar.

En rovfågel ryttlar över strandängen. Sjön i bakgrunden.

Skogar och myrmarker restaureras

I strandskogarna och på myrmarkerna vid Koskeljärvi träsk har det utförts naturrestaureringsarbeten. Myrmarkerna förbättrades genom att gallra träd och återställa diken. Skogarnas naturliga tillstånd förbättrades bl.a. genom att artificiellt producera murket trä. Även onödiga skogsvägar har bearbetats till att återgå i naturtillstånd.