Saimenvikares kommande hemtrakt?
Fågellivet
Restaurering i Luonteri år 2005

Den rena naturen tillsammans med det storslagna landskapet vid Neitvuori är områdets trumfkort. Luonteri, som är den västligaste delen av Saimen, hör till de renaste vattnen i Södra Savolax. Sjön är 15 km bred och ca 20 km lång. Dess största djup är 70 meter. Vattnet är mycket klart och insjönaturen är i naturtillstånd. Även saimenvikaren har märkt att Luonteri är en utmärkt hemvist.

På området finns långa och smala fjärdar samt små och stora holmar. Stränderna är djupa och holmarna klippiga. Växtligheten på strandklipporna är karg, men också kala klippor är vanliga. Strandskogarna består av gamla hällmarkstallskogar. I de inre delarna av öarna växer yngre blandskogar. I skärgården finns också små bestånd av lindar. Skogarna på området har ställvis restaurerats.

Största delen av Luonteri ingår i strandskyddsprogrammet. Stränderna bevaras obebyggda och i naturtillstånd. På Luonteri fjärd finns också flera naturskyddsområden på privat mark, med vilka man strävar efter att skydda skärgårdslandskapet och saimenvikarens och fågelfaunans livsmiljöer.

Saimenvikares kommande hemtrakt?

Vid Luonteri håller i dag till ca 10 saimenvikare. Vikarstammen håller på att bli kraftigare, och också Luonteri erbjuder alla förutsättningar för detta. Saimenvikaren äter helst siklöja, mört och abborre, som det finns gott om i Luonteri. Den tycker också om gädda, braxen, lake och öring. Man hoppas att området skulle kunna fungera som lekplats för en hotad stam av rödingen. 
En vikare med spräckligt mönster vilar på en låg sten. Bredvid stenen finns rörvass och vattnet är lugnt.

Fågellivet

Alla våra hackspettsarter, inklusive vitryggig hackspett, häckar i skogarna på området. Vid Luonteri förekommer också rovfåglar som är typiska för insjöområdena, såsom tornfalk och lärkfalk. Också kungsörnen har visat sig på området. Över området går också det längst västerut liggande flyttstråket för fåglar som är på väg till Sibirien.

Restaurering i Luonteri

Forststyrelsen restaurerade år 2005 ca 100 hektar skog som tidigare utnyttjades för ekonomiskogsbruk i Uimasalo och Puuterlahdenniemi. Puuterlahdenniemi ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar. Syftet med skogsrestaureringen är att påskynda skogarnas återställning i naturtillstånd. Restaureringsarbetet utförs en gång, varefter områdena får utvecklas på naturens villkor.

Restaureringen av skyddsområden i Luonteri finansierades delvis genom EU:s projekt Metsä-Life. På det restaurerade området finns informationstavlor som berättar om området och om restaureringsåtgärderna, som i detta fall bestod av att man utökade mängden död ved och högg små luckor i trädbeståndet.