Ruunaa strövområde har grundats för utfärder, friluftsliv och annat rekreationsbruk. Det är viktigt att du tar reda på fakta om strövområden i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa anvisningar och ordningsstadga (Pdf 80 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Två vandrare och ett barn sitter i ett skärmskydd byggt av stockar. Framför skärmskyddet finns en eldplats.

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Ruunaa på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i strövomroden
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Flyga drönare
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Ruunaa strövområde styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot strövområde regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna, men endast kopplade.

Röra sig i strövområden

På strövområdet är det tillåtet att färdas enligt allemansrätten med undantag av områden med begränsningar.

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger enligt allemansrätten, men vi rekommenderar att slå läger på områden som är reserverade för tältning.

 • Det är förbjudet att vistas i den 2 - 3 km breda gränszonen i Ruunaa naturskyddsområde. Gränszonens bakre gräns är markerad med gulfärgade märken målade på träd eller pålar samt skyltar som anger gränszonen. I gränszonen får man endast vistas med ett särskilt tillstånd.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

 • I Ruunaa strövområde är det tillåtet att göra upp eld när varning för terrängbrand råder endast i kokskjulet vid Neitikoski parkeringsplats. Detta eftersom kokskjulets tak, rökkanal och eldstad inte står direkt på marken och förhindrar eld och gnistor att sprida sig i terrängen.

Skräpfritt friluftsliv

Strövområdets ekopunkter finns på Siikakoski och Neitikoski parkeringsplatser. I övrigt är avfallshanteringen i strövområdet självständig. Det innebär att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Det är tillåtet att meta och pilka i Neitijärvi och Kattilalampi.

Handredskapsfiske är tillåtet i Neitijärvi och Kattilalampi. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fiskar ni med flera än ett spö i Neitijärvi och Kattilalampi behövs också Forststyrelsens spöfisketillstånd för södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi).

Fisket är begränsat, eftersom forsarna i Ruunaa (nr 7525) är Forststyrelsens spöfiskeområde där det behövs Forststyrelsens fisketillstånd och fiskevårdsavgift för att fiska (se forsfiske). Undantagna är Neitikoski och Kattilalampi, där den s.k. allmänna fiskerätten är i kraft, vilket innebär fritt mete och pilkfiske samt fiske mot erlagd fiskevårdsavgift och Forststyrelsens spöfisketillstånd för södra Finland (eraluvat.fi). På andra vattendrag än Neitijärvi och Kattilalampi har den s.k. allmänna fiskerätten upphävts. Det är tillåtet att fiska från båt på hela området, men trolling med motorbåt är förbjudet. Det är förbjudet att använda ankrade båtar i forsarna och strömmarna.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

Snöskoterkörning är tillåten endast på snöskoterspår.

 • Med tanke på skidåkarnas säkerhet rekommenderar vi att man ej skidar längs snöskoterrutterna.

Jakt är förbjuden i Ruunaa strövområde mellan Koskikierros (Forsrundan) vandringsled och Lieksanjoki, likaså i själva Lieksanjoki med undantag av jakt med fälla på små rovdjur. Begränsningarna grundar sig på skötsel och användningsplanen för Ruunaa strövområde (julkaisut.metsa.fi, på finska).

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Ruunaa strövområde leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).
 

Flyga drönare

Hela Ruunaa strövområde hör till ADIZ-gränszonen och därför måste även amatörer lämna en färdplan för drönarflygning till AIS Finland. Anvisningar för utarbetande av färdplan och inlämningsformulär finns på Fintraffic ANS:s webbplats för flyginformationstjänst (fintraffic.fi). Mer information får du också per telefon från Koli naturums kundservice. Läs mer om reglerna för att flyga en drönare (droneinfo.fi).

I Ruunaa strövområde är det förbjudet att flyga drönare så att det stör andra människor eller djur. Särskild försiktighet måste iakttas under fåglarnas häckningstid.

Andra förbjudna aktiviteter i Ruunaa strövområde

 • Att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar.
 • Att använda vattenskotrar och terrängfyrhjulingar.
 • Att använda ankrade båtar i strömmarna och forsarna.
 • Att idka trolling med motorbåt.
 • Att jaga vattenfåglar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att fiska kräftor.
  • P.g.a. kräftpesten är det förbjudet att fiska kräfter tills vidare.

Högsäsong

Det finns mycket friluftsfolk i Ruunaa i juli och augusti. Ruunaa är ett av Finlands populäraste utflyktsmål.

I allmänhet kommer fiskarna till Ruunaa i mitten av april då strömmarna och forsarna blir isfria. För många börjar sommarens fiskesäsong det sista veckoslutet i maj, då utplanteringarna inleds. Den egentliga fiskesäsongen sträcker sig från midsommaren till mitten av augusti.

Ruunaa ordningsstadga

Ordningsstadga för Ruunaa nationalpark (Pdf 80 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 21.6.1990.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Efter våröversvämningar-na sjunker vattennivån i allmänhet småningom mot hösten.
 • Snötäcket klär Ruunaa i vitt och istäcket tystar forsarna från november till maj.
 • I Ruunaa måste man på vintern p.g.a. strömmarna se upp för svag is. På vintern varierar också platserna med strömmar.
 • Om vintern är vägen till Neitikoski parkeringsplats upplogad. Om våren inverkar menföret på Ruunaavägens (nr 5224) körbarhet.
 • Stadiga skor är nödvändiga i Ruunaas terräng. På myrarna och våtmarkerna finns det spångar för vandrarna, vilka kan vara hala vid fuktigt väder.
 • För dem som rör sig till sjöss är en våtdräkt ett utmärkt plagg i maj och september d.v.s den tid då vattnet är kallt.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Ruunaa strövområde med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.