Kieverrysjärvetområdet är en omfattande och rätt så enhetlig helhet bestående av barrskog, myrar och sjöar. Sevärdheter i Kieverrysjärvet är speciellt vattendragen i området, gammelskogarna och lavhedarna. Områdets norra del domineras av de omfattande mossarna och det vildmarkslika landskapet runt sjöarna Kieverrysjärvet. Skogarna i den södra delen har behandlats sedan mitten av 1980-talet och den landskapsbilden är därför mera oenhetlig.

Skogarna mellan vattendragen

En tygskog där det växer mycket lavar.

Skogarna består av gammal, torr, frisk och ställvis lundaktig mo samt grankärr med rikliga inslag av lövträd. De skimrande lavhedarna ser ut att lysa upp landskapet även under molniga dagar. Området domineras av kråkbär-lingontyps skogar och ställvis växer rikligt med unga lövträd. Spår av skogsbrand förekommer regelbundet.

Vattendragen runt skogarna

Höstsjölandskap med skogklädda halvöar.

Till Kieverrysjärvet-sjöarna hör Porojärvi, Hukkalampi, Syrjänlampi, Syvälampi och Juolunka. Till samma sjökedja hör också Pullukanjärvi som ligger i nordvästra delen av området. Sjöarna är i naturligt tillstånd med undantag av de västra delarna av Porojärvi och Hukkalampi som gränsar till ett avverkningsområde. Sjöarna är vackra sjöar på åsen som bildar en betydande helhet av småvatten. Mellan sjöarna och runt dem finns ståtliga gamla tallåsar, torra moar med stora gammeltallar, torrakor och omkullfallna träd. På stränderna finns även ställvis ris-tallmyr. Bäckarna Kieverrysjoki och Russakkapuro är i naturligt tillstånd med frodiga stränder.

Livsrum för djur och växter

I Kieverrysjärvet finns utrymme för många djur och växter som är typiska för den kajanaländska naturen. I området bor våra utrotningshotade stora rovdjur, bl.a. björn och järv. Det är också mycket möjligt att få höra spillkråkans trummande och den tretåiga hackspetten knackande.
I området har man också hittat utrotningshotade tickor. Exempel på sådana är gränsticka vit aspticka, lappticka kristallticka samt lunglav.

På trädets yta växer en växt som kallas lunglav.

Varför "Kieverrys"?

Ordet kieverrys hänvisar till finskans ord för 'slingra sig': 'kiemurrella' och 'kaarrella'. Då man ser på en karta över vattendragen i området kan man tydligt se att de faktiskt slingrar sig mellan moarna och myrarna.

Sjön Pullukanjärvi som hör till sjökedjan Kieverrysjärvet och ligger i nordvästra delen av området är bland lokalbefolkningen mera känt som Kieverrysjärvi. Därifrån har hela området fått sitt nuvarande namn.