Ruosmesuo - Hanhisuo sijaitsee Ilomantsin kunnassa Hattuvaaran kylän kaakkoispuolella, aivan valtakunnanrajan tuntumassa. Matkaa Ilomantsin kirkonkylältä alueen eteläosaan on noin 45 km. Ruosmesuo - Hanhisuon soidensuojelualue on pinta-alaltaan 1800 hehtaaria ja se on perustettu vuonna 1988. Soidensuojelualue on osa laajempaa suojelualuekokonaisuutta, Koitajoen Natura-aluetta. Erämainen Ruosmesuo - Hanhisuon suojelualue rajautuu kaakkoisosassa valtakunnanrajaan, ja noin kolmasosa suojelualueesta on rajavyöhykkeellä. Länsipuolella suojelualuetta reunustavat kangasmetsäsaarekkeet ja luoteessa, Niemipuron takana, Koivusuo - Ruosmesuon turvetuotantoalue.

Ruosmesuon ja Hanhisuon erottaa toisistaan suojelualuetta halkova Koitajoki. Vanhat havupuuvaltaiset metsät reunustavat kapeana vyöhykkeenä jokea. Joen länsirantaa seurailee Tapion taival -retkeilyreitti . Reitin varrella on kaksi autiotupaa ja kaksi laavua tulentekopaikkoineen.

Soidensuojelualueen luonto

Sekä Ruosmesuo että Hanhisuo ovat muodostuneet pääasiassa eksentrisistä (epäkeskisistä) kermikeitaista ja ruskorahkasammalkeitaista. Alueen suopinta-alasta suurin osa on harvapuustoisia rämeitä, avosoita on pinta-alasta runsas kolmannes. Metsäisiä, ravinteisempia soita on yleensä vain kivennäismaiden reunamilla ja purojen varsilla kapeina reunuksina. Esimerkiksi alueen koillisosan pienialaiselta lähdesuolta on löytynyt kaksi alueellisesti uhanalaista sammallajia: kultakuirisammal ja kultasirppisammal.

Ruosmesuo - Hanhisuon soidensuojelualueella on myös useita laajoja kivennäismaasaarekkeita. Saarekkeiden metsät ovat pääosin varttuneita kuivahkoja tai tuoreita kankaita. Koska saarekkeiden puustoa on hakattu ennen suojelualueen perustamista, alueelta löytyy myös nuoria sekametsiä.

Suon eläimet

Ruosmesuo - Hanhisuon soidensuojelualueen eläimistöstä löytyvät useimmat tyypilliset pohjoisen havumetsävyöhykkeen eläimet suurpedoista lähtien. Aluetta halkovan Koitajoen varressa viihtyvät erityisesti amerikanmajava (ent. kanadanmajava) ja saukko. Koitajoen kalastoon kuuluvat yleisimmät kalalajimme kuten ahven, hauki, siika, harjus ja useat särkikalat. Alueen linnusto koostuu tyypillisistä karuhkojen kivennäismaiden ja rämeiden lajeista. Alueen erämaista vaikutelmaa vahvistavat vielä vanhaa metsää vaativat lintulajit. Ruosmesuo - Hanhisuon soidensuojelualueelta on laskennoissa tavattu useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lintulajeja, kuten käenpiika, sinipyrstö, sinisuohaukka ja kuukkeli.

Ennallistaminen Ruosmesuo - Hanhisuon soidensuojelualueella

Ruosmesuo - Hanhisuon soidensuojelualueen suot ovat pääosin luonnontilaisia. Alueen ainoa ojitettu osa (26 hehtaaria) on Ruosmesuon luoteisosassa. Ojitus ei mainittavasti edistänyt karun rahkarämeen puuston kasvua. Ojitettu palanen ennallistettiin vuonna 2005 täyttämällä ja patoamalla ojat kaivinkoneen avulla. Näin suon vesitalous alkaa palautua luonnonmukaisemmaksi. Ennallistetun alueen tuntumassa vettä on nostanut myös majava, joka asuu Niemipurossa Natura-alueen ulkopuolella. Myös Hanhisuon pohjoispuolella ja Ruosmesuon lounaispuolella, soidensuojelualueen rajan ulkopuolella, on ennallistettu soita vuonna 2005. Kaikki nämä ennallistetut suoalueet kuuluvat Koitajoen Natura-alueeseen. Koko Koitajoen Natura-alueella on ennallistettu 292 hehtaaria soita vuoden 2007 loppuun mennessä.