Etelä-Suomi, Uusimaa
Kirkkonummi
Saltfjärdenin luonnonsuojelualue (2021) 136 hehtaaria, valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma (1982).

Saltfjärdenin suojelualueella retkeilijä voi seurata aitiopaikalta linnustollisesti arvokkaan kosteikkoluonnon elämää. Alue on yksi lintuharrastajan toivekohteista pääkaupunkiseudulla ja mielenkiintoisimmillaan kevät- ja syysmuuttojen aikaan. Kosteikon maisemiin ja sen rehevään luontoon pääsee tutustumaan helposti ja luontoa häiritsemättä. Alueen länsireunalla sijaitsee lintutorni, jonne retkeilijän johdattaa lyhyt polku. Lintutornin korkeuksissa alueesta saa hyvän yleiskuvan ja siihen ehtii tutustua lyhyelläkin käynnillä.

Saltfjärden on pieni, lähes umpeenkasvanut, peltojen ja kalliometsiköiden rajaama murtovesilahti. Maisemaa hallitsevat ruovikot ja laajat rantaniityt. Alueen rantakasvillisuuden sekä pienialaisten vesilampareiden ja mutkittelevien ojien muodostama vaihtelevuus tarjoavat arvokkaan elinympäristön monille lintu-, kasvi- ja hyönteislajeille. Kosteikkoalueet ovat myös useille muuttolinnuille tärkeitä muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita.

Saltfjärdenin luonnon suojelun ja hoidon tavoitteena on luonnonarvojen edistäminen ja alueen linnustollisen merkityksen säilyttäminen ja parantaminen. Maisemaa hoidetaan mm. laiduntamalla niittyjä ja raivaamalla ruovikoita. Saltfjärden kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -suojelualueverkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta. Alue on luokiteltu myös merkittäväksi lintujen muutonaikaiseksi levähdysalueeksi sekä kansallisesti tärkeäksi FINIBA-alueeksi (Finnish Important Bird Areas).

Soveltuvuus: Koko perheen kohde.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/saltfjarden

Asiakaspalvelu

Suomen luontokeskus Haltia, puh. 040 163 6200 , info(at)haltia.com

Metsähallituksen asiakaspalvelun aluesuunnittelijat

Kaakkois-Suomi: Pekka Koponen, puh. 0206394238
Pääkaupunkiseutu: Liisa Neuvonen, puh. 0206394638
Länsi-Uusimaa: Anne Muuri, puh. 0206394708
Lounais-Suomi: Laura Lehtonen, puh. 0206394659
Merenkurkku ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: Tuija Warén, puh. 0206395282 
Satakunta: Marjo Kekki, puh. 0206394266
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Saltfjärdenin kartta Retkikartta.fi:ssä.