Ennallistajan jäljet / Spår efter restaureraren / Traces of restoration

Myllypuron laaksossa on tehty ennallistamistöitä puron ja metsän luonnontilan palauttamiseksi ja hoidettu luontoa lehtojen ja niittyjen lajiston hyväksi. Polkujen varsilla näet työn tuloksia.    

Reittiä ei ole erikseen merkitty maastoon viitoin tai kyltein. Tolpat, joissa on Luonnonhoito-LIFEn perhostunnus, antavat lisätietoa hoidosta ja sen tavoitteista matkapuhelimeesi QR-koodien kautta.

Haukkalammen luontotuvalta voit myös lainata kohdekuvaukset mukaasi maastoon.

1. Liito-oravametsä

2. Vanhasta pellosta valoisaksi metsäksi

3. Puupellosta sekametsäksi

4. Purolan pihapiiri ja niitty

5. Hirvenkello on upea uhanalainen

6. Myllypuron ennallistaminen

7. Kuusivaltaisen lehdon hoito

8. Valkoselkätikan elinympäristön hoito

9. Lehtojen jalopuut

10. Pienaukotus ja lahopuun lisäys

11. Maiseman hoito 

På svenska

I Kvarnbäcksdalen har man gjort restaureringsarbeten för att återställa det naturliga tillståndet vid bäcken och i skogen och skött naturen till nytta för lund- och ängsarterna. Längs med stigarna kan man se resultatet av arbetet.  

Leden är inte separat utmärkt i terrängen med vägvisare eller skyltar. Stolparna med Naturvård-LIFEs fjärilssymbol ger mer information om skötseln och dess mål i din mobil med hjälp av QR-koderna.

I naturstugan vid Haukkalampi kan du också låna beskrivningarna över platserna och ta med dem ut i naturen.

1. Skog med flygekorrar

2. Gammal åker blir ljus skog

3. Från trädåker till blandskog

4. Purola gårdstun och äng

5. Skogsklockan är en ståtlig hotad växt

6. Restaurering av Kvarnbäcken

7. Skötsel av den grandominerade lunden

8. Vård av den vitryggiga hackspettens livsmiljö

9. Ädelträd i lundar

10. Öppning av luckor och ökning av murkna träd

11. Landskapsvård

In English

Restoration work has been conducted in the Myllypuro Brook Valley aimed at restoring the brook and the forest to its natural state. Efforts have been made to promote populations of plant and animal species of the groves and meadows.You can see the results of the work along the paths.  

The route has not been marked separately into the landscape with notices or signs. You can get more information for your mobile telephone on the improvement work and its goals from the QR codes on posts with a butterfly symbol of the Species-rich LIFE project.

You can also borrow the descriptions of the area from the Haukkalampi Nature Information Hut for your walk in the terrain.

1. Flying squirrel's forest 

2. From an old field into a well-lit forest

3. From a tree field to a forest

4. The Purola farmyard and meadow

5. The bristly bellflower is a magnificent endangered species

6. Restoring Myllypuro

7. Care for a spruce-dominated grove

8. Care for the habitat of the white-backed woodpecker

9. Hardwood trees in groves

10. Making small clearings and increasing deadwood

11. Landscape management