7. Kuusivaltaisen lehdon hoito

Tästä kuusivaltaisesta rinnelehdosta on poistettu alikasvoskuusikkoa vuonna 2005. Viereisellä kuviolla hoitotoimia on jatkettu vuonna 2013. Hoidon tavoitteena on ollut lisätä lehdon valoisuutta ja suosia lehtipuita ja lehtopensaita, kuten mustakonnanmarjaa (Actea spicata).

Lehdoille leimallista on eteläinen, lämpöä ja valoa vaativa kasvilajisto. Lehdot ovat luontaisesti joko lehtipuu- tai kuusivaltaisia.

Nykyinen metsätalous suosii kuusta, ja kuusettuminen uhkaa monia lehtipuuvaltaisia lehtoja. Herkkä lehtolajisto ei pärjää valokilpailussa varjostavan kuusen kanssa, ja neulasten hapan karike muuttaa maaperän soveltumattomaksi vaateliaalle lajistolle. Lehtojen hoito onkin tavallisimmin kuusen raivaamista alikasvoskuusia poistamalla ja suuria puita kaulaamalla.

På svenska

7. Skötsel av den grandominerade lunden

Från den här grandominerade sluttande lunden avlägsnades granunderväxten 2005. På figuren bredvid fortsattes skötselåtgärderna 2013. Syftet med skötseln har varit att få in mer ljus i lunden och gynna lövträd och lundbuskar, såsom trolldruva (Actea spicata).

Lundar kännetecknas av ett sydligt växtartbestånd som kräver värme och ljus. Lundarna är av naturen antingen lövträds- eller grandominerade.

Det nuvarande skogsbruket gynnar gran, och många lövträdsdominerade lundar hotas att tas över av gran. De känsliga lundarterna klarar sig inte i konkurrensen om ljus mot den skuggande granen, och den sura barrförnan gör jordmånen olämplig för mer krävande arter. Skötseln av lundar går i allmänhet ut på att man röjer gran genom att avlägsna granunderväxt och ringbarka stora träd.

In English

7. Care for a spruce-dominated grove

Undergrowth spruce were removed in 2005 from this sloping grove dominated by spruce. The maintenance measures have been continued in 2013 on the adjacent pattern. The aim of the actions has been to increase the light reaching the grove and to favour broadleaf trees and bushes, such as banberry (Actea spicata).

Typical for the groves are a southerly flora requiring warmth and light. Groves are naturally predominated either by broadleaf trees or spruce.

Today's forestry methods favour spruce, and the planting of spruce is a threat to many groves where broadleaf trees predominate. The sensitive array of species in groves cannot compete for light with the spruce, which cast and extensive shadow, and the acid litter of the needles render the soil unsuitable for demanding species. Caring for groves most typically involves clearing away spruce by removing undergrowth spruce and by ring-barking large trees.