3. Puupellosta sekametsäksi

Pellolle riviin istutettu männikkö muutetaan sekametsäksi siten, että osa männyistä on kaadettu pois ja osa tapetaan hitaasti kaulaamalla; runkoon jätetään vain kapea kuorisuikale jatkamaan puun elämää. Näin saadaan monipuolistettua puuston ikä- ja lajijakaumaa ja tuotetaan samalla eri-ikäistä lahoavaa puuainesta. Kaulaaminen voidaan tehdä käsin kuorimalla vesurilla tai erityisellä kaulausraudalla. Myös moottorisaha käy työhön. Silloin puuhun sahataan kaksi 2-3 cm syvyistä uraa, jotka kiertävät puun rungon. Kaulaaminen on tarkkaa työtä. Liian matala ura ei tapa puuta, liian syvä taas katkaisee puun jo seuraavana talvena.

Nuoret lehtipuut ja kuuset valtaavat itsestään puupellon aukkopaikat. Kahden sadan vuoden päästä pelloksi raivatut ja myöhemmin uudelleen metsitetyt alueet ovat palanneet taas alkutilaansa, monimuotoiseen ikimetsään.

Istutusmännikön reunoilta poistettiin puusto kokonaisuudessaan. Näin saatiin laajennettua viereistä niittyä ja lisättyä sen valoisuutta.

På svenska

3. Från trädåker till blandskog

En plantskog av tall som planterats i rader på en åker omvandlas till blandskog så att en del av tallarna fälls och en del dödas långsamt genom ringbarkning; på stammen lämnas bara en smal barkremsa så att trädet kan fortleva.  Så här gör man trädbeståndets ålders- och artfördelning mångsidig och får samtidigt murknande vedämne av olika ålder. Ringbarkningen kan göras för hand genom att barka med en röjkniv eller med ett speciellt ringbarkningsjärn. Man kan också använda motorsåg. Då sågar man två 2–3 cm djupa skåror, som omger stammen. Ringbarkningen är ett precisionsarbete. Om skåran skärs alltför grunt dör trädet inte, men om den skärs för djupt bryts trädet redan följande vinter.

Unga lövträd och granar erövrar luckorna i trädåkern. Efter tvåhundra år har de områden som röjdes till åker och senare beskogades på nytt återgått till sitt ursprungliga tillstånd, en mångformig urskog.

Från kanterna av den planterade tallskogen avlägsnades träden helt. Så här utvidgades ängen intill och blev ljusare.

In English

3. From a tree field to a forest

Standing in orderly rows, the pine plantation was converted to a mixed wood by felling some trees and slowly killing others by partially ring-barking them; a small strip of bark lets the tree continue growing.  In this way it is possible to diversify the age and species distribution of the trees, while producing wood material of different ages that decomposes. The ring-barking can be done by hand using a billihook, or with a special ring-barking tool. A chain saw can also be used for the purpose. This is done by sawing two  grooves 2-3 centimetres deep which circle the trunk of the tree. Ring-barking is precision work. If the groove is not deep enough, it will not kill the tree. If it is too deep, the tree will fall already in the following winter.

Young broadleaf trees and spruces soon occupy the open spaces. In two hundred years time the land that was once cleared for agriculture, and later afforested will have reverted to their original state - that of a mixed forest.

All trees were removed from the edges of the planted pine. This made it possible to expand the adjacent meadow and to increase the light that it receives.