Bestämning av den aktuella positionen på kartan med hjälp av GPS-navigator

GPS-navigatorn visar den aktuella positionen med (X) nord- och (Y) ostkoordinater. Det finns många slag av koordinatsystem och önskat koordinatsystem/måttenhet väljs från apparatens inställning. GPS-navigatorns koordinatsystem bör vara den samma som finns på kartan, för att få en korrekt positionsbestämning.

På finska kartor har man traditionellt använt det rätvinkliga nationella koordinatsystemet KKJ, men i nya terrängkartor har man övergått till att använda det nya ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet, vars koordinater även kallas EUREF-FIN -koordinater. I GPS-navigatorns inställning motsvarar KKJ-koordinatsystemet Finnish Grid, då åter EUREF-FIN-koordinatsystemet i apparatens inställning kallas för UTM Grid.

Det koordinatsystem som GPS-satelliterna använder är WGS84 och det används ofta för att ange koordinaterna för geocachar. WGS84-koordinaterna anges vanligen i form av HDDD MM.MM (i grader, minuter och decimaler av en minut, decimalernas antal kan variera). Även formen HDDD.DDDD syns vara i användning. I nya terrängkartor anges WGS84-koordinaterna med ett blått rutfält.

På de finska terrängkartorna har det nationella KKJ-koordinatsystemet eller i nyare kartor ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet markerats med ett rött rutfält. Rutfältets varje lod- och vågräta linje har angivits med en tre- eller fyrasiffrors koordinatuppgifter, som anger avståndet i kilometer från nollpunkten. GPS-navigatorn anger ändå positionen med sju siffror, varvid de tre sista siffrorna är meter, t.ex. positionsinformation i KKJ-koordinatsystemet.

  • N 6952637 = 6952 km 637 m (avstånd från nordkoordinatens nollpunkt, som är ekvatorn)
  • E 3487987 = 3487 km 987 m (avstånd från ost koordinatens nollpunkt 3500 km väster om längdgraden 27°).

och samma punkts positionsinformation i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet:

  • N 6949724 = 6949 km 724 m (avstånd från nordkoordinatens nollpunkt, som är ekvatorn)
  • E 487821 = 487 km 821 m (avstånd från ost koordinatens nollpunkt 500 km väster om längdgraden 27°).

Observera att det nationella KKJ-koordinatsystemets och ETRS-TM35FIN-koordinatsystemets nordkoordinat skiljer sig bara någon kilometer, medan ostkoordinaten skiljer sig ungefär 3 000 kilometer.

I KKJ -exemplet sker bestämning av den aktuella positionen genom mätning på kartan

  • 637 meter norr om den vågräta linjen nr 6952
  • 987 meter öster om den lodräta linjen nr 3487

I ETRS-TM35FIN-exemplet bestäms den aktuella positionen genom mätning på kartan

  • 724 meter norr om den vågräta linjen nr 6949
  • 821 meter öster om den lodräta linjen nr 487

I praktiken räcker det oftast att man ungefärligt uppskattar metervärdet från kartan, varvid det inte tar lång tid att bestämma positionen och man kan mera koncentrera sig på vandringen. Till exempel är 637 meter ca 2/3 av avståndet mellan två linjer och 987 meter är redan nästan vid följande linje.

Om du meddelar den aktuella positionen med koordinater åt någon annan, meddela också vilket koordinatsystem du använt.

Om du i allmänhet håller din GPS-navigator avstängd, räcker det någon tid, innan navigatorn fått kontakt med ett tillräckligt antal satelliter och visar den verkliga positionen. Vänta tills den position som navigatorn visar inte förändras med mer än någon meter. Därefter kan du använda positionsinformationen. Noggrannheten som vanligtvis är 2–15 meter beror på navigatormodell och satellitkontakt. Noggrannheten kan vara sämre beträffande informationen om höjden över havet.

I äldre modeller går positionsbestämningen snabbare, om du matar in en ungefärlig position. Situationen uppkommer bara i det fall, om navigatorn förra gången varit påkopplad t.ex. i någon annan del av Finland eller om dess minne tömts på grund av att strömmen tagit slut i batterierna.

Läs mer