Allemansrätt och -skyldigheter

I naturskyddsområden såsom nationalparker gäller inte allemansrätten i sin helhet. Läs mer om allemansrätten på naturskyddsområden.

 • I samband med de utflyktsmål som presenteras i Luotoon.fi och Utinaturen.fi berättas också om de instruktioner och regler som gäller för de olika utflyktsmålen.

Den traditionella allemansrätten som tillämpas i vårt land ger oss utomordentliga möjligheter att röra oss ute i skog och mark och på våra otaliga vattendrag för att söka rekreation och avkoppling.

En närbild av en trattkantarell i en hand.

Med allemansrätten förstås var och ens rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger eller förvaltar området ifråga. Vistelse i naturen inom de gränser allemansrätten utstakar, kräver alltså inte markägarens tillstånd, och det kostar heller ingenting.

Då man utnyttjar allemansrätten får man inte orsaka markägaren, markanvändningen eller naturen mer än smärre olägenheter.

Två vandrare i ett fjällandskap i Saariselkä.Med allemansrätten får du

 • röra dig till fots, åka skidor och cykla i naturen, såsom i skogar, på naturängar och på vattendrag och sjöar,
 • rida utan att skada terrängen,
 • tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden där det är tillåtet att röra sig,
 • plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta växter,
 • meta och pilka,
  • Mete och pilkfiske är förbjudet i vissa vattendrag (bl.a. i forsar och strömmar i vattendrag för vandringsfisk). Begränsningarna kan ses på adressen kalastusrajoitus.fi.
 • idka båtliv, simma och vattendrag samt färdas på isen,

Med allemansätten får du inte

 • orsaka olägenheter för markägarens markanvändning,
 • röra dig på gårdsplane, planteringar och odlade åkrar,
 • fälla eller skada levande träd,
 • ta torra eller kullfallna träd,
 • ta mossor eller lavar,
 • göra upp öppen eld på annans mark,
 • störa hemfriden exempelvis genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen,
 • skräpa ned i naturen,
 • köra ett motorfordon i terrängen,
 • störa eller skada fågelbon och fågelungar,
 • störa djur, och
 • fiska och jaga utan vederbörliga tillstånd.
 • att låta hunden springa utan koppel på allmän badstrand, lekpark eller -område för barn, preparerat skidspår eller idrottsanläggning
 • att ha hunden utan koppel i tätort, på en motionsslinga eller på annans mark
 • håll hunden kopplad under perioden 1.3.-19.8., förutom med några undantag (finlex.fi)

Frågor och svar om allemansrätten i tjänsten Vanliga frågor om miljön (useinkysyttya.ymparisto.fi).

Allemansrätten på naturskyddsområden

För att uppnå de uppsatta naturskyddsmålen ger naturskyddslagen rätt att begränsa rörelsefriheten på skyddsområden. Också rörelsefriheten kan vara begränsad, om det är nödvändigt för att bevara floran eller faunan på området.

En cyklist ligger i en hängmatta vid en sjöstrand.

Likaså kan rätten att slå läger begränsas eller förbjudas helt och hållet. Dessa begränsningar nämns i fredningsbestämmelserna i beslutet om att inrätta området eller i dess ordningsstadga. Olika typer av naturskyddsområden avviker dock rätt mycket från varandra i detta avseende.

 • I samband med de utflyktsmål som presenteras i Luotoon.fi och Utinaturen.fi berättas också om de instruktioner och regler som gäller för de olika utflyktsmålen.

I regel måste man ha tillstånd för att samla växter och växtdelar samt fånga insekter och de ges bara för vetenskaplig forskning.

På naturskyddsområden får man inte ta marksubstanser och inte heller förstöra jord- eller berggrunden.

Mete och pilkfiske kan begränsas i vissa vattendrag (bl.a. i forsar och strömmar i vattendrag för vandringsfisk).

Är du intresserad av att söka efter metallföremål i marken? I så fall vill Forststyrelsen påminna om att man i enlighet med allemansrätten får använda en metalldetektor på de statens marker som Forststyrelsen förvaltar för att lokalisera metallföremål. Läs mera (metsa.fi).

Principer för de olika typerna av naturskyddsområden:

 • I nationalparkerna (metsa.fi) får man i allmänhet röra sig fritt med egna muskelkrafter med undantag för områden med tillträdesförbud. Att slå läger är tillåtet endast på anvisade ställen. Det är tillåtet att plocka bär och svamp samt att meta och pilka. Sådana färdsätt som ridning, cykelåkning och körning med hundspann, som hör till allemansrätten, är i allmänhet tillåtna endast på anvisade leder.
 • På myrskyddsområdena (metsa.fi) är allemansrätten i allmänhet inte på något sätt begränsad. Man får fritt röra sig och slå läger, likaså plocka svamp och bär och samla växter. Vissa myrskyddsområden har dock områden med tillträdesförbud, där det är förbjudet att röra sig eller vistas under fåglarnas häckningstid.
 • På en del mindre naturskyddsområden, t.ex. skyddsområden för gamla skogar (metsa.fi) samt lundar (metsa.fi), är det förbjudet att slå läger. Annars får man röra sig fritt, liksom plocka bär och svamp.
 • På mera strikt skyddade områden, naturreservat (metsa.fi) och sälskyddsområden (metsa.fi), får man färdas endast med Forststyrelsens tillstånd. Ett undantag utgör de naturreservat som genomkorsas av vandringsleder. Det är förbjudet att gå utanför leden. I Kevo naturreservat är det till skillnad från andra naturreservat möjligt att slå läger på angivna platser.