Vieraspetojen pyynti saariston suojelualueilla

Metsästäjien apu on erittäin tärkeää saariston linnuston suojelussa. Osallistumalla pienpetojen pyyntiin pääset mukaan yhteistyöhön Metsähallituksen, lintulaskijoiden, luonnonsuojelijoiden ja muiden metsästäjien kanssa.

Kuva: Metsähallitus

Minkki ja supikoira ovat yleistyneet saaristossa. Pienpedot ovat tuhonneet lintujen pesiä ja siksi monet lintulajit ovat taantuneet voimakkaasti. Vieraspetojen pyynnillä on myönteisiä vaikutuksia lintujen pesinnän onnistumiseen ja lintulajistoon.

Metsähallitus, riistanhoitoyhdistykset ja Riistakeskus ovat aloittaneet minkin ja supikoiran tehostetun pyynnin arvokkailla lintujen suojelukohteilla. Pyyntikohteiksi on valittu Suomen rannikolta yli 30 luonnonsuojelualuetta. Nämä alueet ovat tärkeitä lintujen pesintäalueita, ja niissä on havaittu vieraspetojen aiheuttamia lintutuhoja. Alueet ovat pääsääntöisesti ulkosaariston suojelualueita, mutta joukossa on myös muutamia linnustollisesti arvokkaita merenlahtia ja sisämaan lintuvesiä. 

Apua tarvitaan

Pyynnissä tarvitaan myös vapaaehtoisia metsästäjiä, sillä tärkeitä, laajoja lintualueita on paljon. Tuloksia saadaan aikaan hyvällä ja pitkäkestoisella yhteistyöllä mm. lintulaskijoiden, luonnonsuojelijoiden ja metsästäjien kesken. Vieraspetojen pyynti on vähentynyt merkittävästi saaristossa asutuksen vähentyessä ja metsästyksen rajoitusten myötä. Myös mökkiläisiä halutaan mukaan pyyntiin.

Pyynnin toteutus

Pyynti toteutetaan ennalta laaditun ja hyväksytyn suunnitelman mukaan ja tulokset sekä havainnot raportoidaan "Oma Riista"- järjestelmän kautta. Pyyntiä tehdään koiran ja loukkupyynnin avulla.

Seurantatutkimuksissa on havaittu minkkien ja supikoirien liikkuvan saaristossa laajoilla alueilla ja pedot hakeutuvat lintujen pesimäsaariin alkukesästä. Tehokkain keino turvata lintujen pesintä on tehdä pyynti kahdesti juuri ennen lintujen pesimäkautta, jolloin pienpedot ovat asettuneet omille reviireilleen, eivätkä liiku yhtä paljon kuin syksyllä. Saaristoalueilla pyyntialuetta käydään läpi koiran ja lehtipuhaltimen kanssa.

On erittäin tärkeää, että vapaaehtoiset metsästäjät ovat mukana kehittämässä toimintatapoja yhdessä Metsähallituksen kanssa. Tavoitteena on kehittää laaja ja pitkäkestoinen sekä tehokas vieraspetojen poistoon tähtäävä toimintamalli. Lintuharrastajat osallistuvat omalta osaltaan käynnissä olevan saaristolinnustoseurannan kautta.

Vieraspetopyynti edellyttää aina luvan hankkimista. Lupa on ilmainen ja sen ehdot harkitaan aina tapauskohtaisesti. Lupia myönnetään vain minkin ja supikoiran pyyntiin. Joissakin tapauksissa ulkosaaristoon voidaan myöntää lupia myös ketun metsästykseen. Lisätietoja luvista löydät osoitteesta www.eraluvat.fi

Tule mukaan

Lisätietoja

Haetaan vieraspetotoiminnasta kiinnostuneita metsästäjiä

Metsästäjien apu on erittäin tärkeää saariston linnuston suojelussa. Osallistumalla pienpetojen pyyntiin pääset mukaan yhteistyöhön Metsähallituksen, lintulaskijoiden, luonnonsuojelijoiden ja muiden metsästäjien kanssa. Lue lisää.