Vieraspetojen pyynti saariston suojelualueilla

Metsästäjien apu on erittäin tärkeää saariston linnuston suojelussa. Osallistumalla pienpetojen pyyntiin pääset mukaan yhteistyöhön Metsähallituksen, lintulaskijoiden, luonnonsuojelijoiden ja muiden metsästäjien kanssa.

""

Minkki ja supikoira ovat yleistyneet saaristossa. Pienpedot tuhoavat lintujen pesiä ja saalistavat emolintuja, siksi monet lintulajit ovat taantuneet voimakkaasti. Vieraspetojen pyynnillä on myönteisiä vaikutuksia lintujen pesinnän onnistumiseen ja lintulajistoon.

Metsähallitus on aloittanut minkin ja supikoiran tehostetun pyynnin arvokkailla lintujen suojelukohteilla. Nämä alueet ovat tärkeitä lintujen pesintäalueita, ja niissä on havaittu vieraspetojen aiheuttamia lintutuhoja. Alueet ovat pääsääntöisesti ulkosaariston suojelualueita, mutta joukossa on myös muutamia linnustollisesti arvokkaita merenlahtia ja sisämaan lintuvesiä. 

Haetaan pyynnistä vastaavia saaristoon

Metsähallitus hakee saaristoon pyynnistä vastaavia.
 
Vastaava pyytää itse alueella keväällä (maalis-huhtikuussa) 1 kk työpanoksen verran omalla kalustolla suojelualueilla. Vastaava koordinoi ympärivuotisesti muiden suorittamaa (Metsähallituksen vapaaehtoiset) pyyntiä saaristoalueella sisältäen aktiivipyynnin ja loukkupyynnin, ja edistää pyyntiä suojelualueiden ulkopuolella.

Pyynnistä vastaava jakaa työtä ja aluevastuita Metsähallituksen vapaaehtoisille ja edistää vieraspetopyyntiä yhteistyön avulla mm. seurojen, riistanhoitoyhdistysten ja merkittävien maanomistajien kanssa. Vastaava on Metsähallituksen poikkeusluvan haltija ja nimeää avustajia luvan käyttäjiksi, sekä kokoaa ja raportoi pyyntiponnistuksen ja saaliin saarikohtaisesti alueelta.

Suuralueet, joiden saaristoon pyynnistä vastaavia haetaan:
1    Loviisa – Inkoo
2    Kristiinankaupunki – Luoto
3    Kokkola – Kemi
    
Pyynnistä vastaava valitaan avoimella haulla määräajaksi (2 - 3 vuotta). Koeaika uudella pyytäjällä on yksi vuosi. Pyynnistä vastaavalle maksetaan palkkio brutto 5 000 eur / vuosi + matkakuluja enintään 1 500 eur / vuosi. Matkakuluja maksetaan satamasta alkaen, siis kilometrikorvaus veneen, moottorikelkan tai mönkijän käytöstä + päiväraha satamasta lukien ja satamaan päättyen.

Edellytämme pyynnistä vastaavalta erittäin vankkaa kokemusta saariston vieraspetopyynnistä; kalustoa saaristossa liikkumista varten; toimivaa käytettävissä olevaa koiraa sekä varakoiraa; yhteistyökykyä ja organisointitaitoa. Eduksi luetaan olemassa olevat verkostot alueella.

Lisätietoja antaa ja hakemuksia ottaa vastaan luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä (pekka.heikkila(at)metsa.fi), 040 831 2874. Toimita hakemus sähköpostitse 14.2.2021 mennessä.

Apua tarvitaan

Pyynnissä tarvitaan myös vapaaehtoisia metsästäjiä, sillä tärkeitä, laajoja lintualueita on paljon. Tuloksia saadaan aikaan hyvällä ja pitkäkestoisella yhteistyöllä mm. lintulaskijoiden, luonnonsuojelijoiden ja metsästäjien kesken. Vieraspetojen pyynti on vähentynyt merkittävästi saaristossa asutuksen vähentyessä ja metsästyksen rajoitusten myötä. Myös mökkiläisiä halutaan mukaan pyyntiin.

Pyynnin toteutus

Pyynti toteutetaan ennalta laaditun ja hyväksytyn suunnitelman mukaan ja tulokset sekä havainnot raportoidaan Oma Riista- järjestelmän kautta (oma.riista.fi). Pyyntiä tehdään koiran ja loukkupyynnin avulla.

Seurantatutkimuksissa on havaittu minkkien ja supikoirien liikkuvan saaristossa laajoilla alueilla ja pedot hakeutuvat lintujen pesimäsaariin alkukesästä. Tehokkain keino turvata lintujen pesintä on tehdä pyynti kahdesti juuri ennen lintujen pesimäkautta, jolloin pienpedot ovat asettuneet omille reviireilleen, eivätkä liiku yhtä paljon kuin syksyllä. Saaristoalueilla pyyntialuetta käydään läpi koiran ja lehtipuhaltimen kanssa.

On erittäin tärkeää, että vapaaehtoiset metsästäjät ovat mukana kehittämässä toimintatapoja yhdessä Metsähallituksen kanssa. Tavoitteena on kehittää laaja ja pitkäkestoinen sekä tehokas vieraspetojen poistoon tähtäävä toimintamalli. Lintuharrastajat osallistuvat omalta osaltaan käynnissä olevan saaristolinnustoseurannan kautta.

Vieraspetopyynti edellyttää aina luvan hankkimista. Lupa on ilmainen ja sen ehdot harkitaan aina tapauskohtaisesti. Lupia myönnetään vain minkin ja supikoiran pyyntiin. Joissakin tapauksissa ulkosaaristoon voidaan myöntää lupia myös ketun metsästykseen.

Lisätietoja