Tervetuloa etkoille Rokuan luontoon!

Tappavan tylsä vai tulinen taistelukenttä – hyppää äänimatkalle Rokuan luontoon. Podcasteja polun varrelta -lähetyksen emäntänä suojelubiologi Päivi Virnes Metsähallituksen Luontopalveluista. (soundcloud.com).

Rokua on soiden keskeltä kohoava noin 20 km pitkä ja 5 km leveä harju- ja dyynimuodostuma. Rokua kuuluu Natura 2000 -verkostoon, ja sen etelälaidalla sijaitsee 9,9 km²:n laajuinen, vuonna 1956 perustettu Rokuan kansallispuisto. 

Jään, tuulen ja veden muovaama maisema 

Rokuan ainutlaatuinen ja monimuotoinen maisema muovautui, kun vaara-alue kohosi jääkauden jälkeisen maankohoamisen seurauksena saarena merestä.  Pääosin hiekasta muodostunut harjusaari joutui veden ja tuulen voimakkaan muokkauksen kohteeksi. Tuuli kasasi hienosta hiekasta dyynejä, jotka ovat vieläkin nähtävissä kasvillisuuden peittäminä. Vaaran rinteitä kiertävät eri korkeuksilla olevat jäiden ja aallokon muotoilemat rantavallit, jotka kertovat Itämeren eri vaiheiden rantojen sijainnin. Jyrkkärinteiset supat eli harjukuopat ovat jääkauden aikana harjun hiekkaan hautautuneiden suurten jäälohkareiden jälkiä. Rokuan Syvyydenkaivo on pinta-alaltaan Suomen suurin suppa.

Rokualla on paljon pieniä, kirkasvetisiä järviä. Kuva: Arto Havana / Studio EppuAppu

Eroosio voi edelleenkin siirrellä Rokuan maata. Hakkuun tai retkeilijöiden toistuvan tallauksen paljastaessa maanpinnan syntyy helposti avohietikoita - rinteillä jopa pieniä maanvyörymiä. 

Jäkäliköitä ja paahderinteitä

Rokuan metsissä eläimistö ja kasvillisuus on niukkalajista ja karuille kankaille tyypillistä. Alueen lajiston erikoisuudet löytyvät suppien ja jyrkkien harjujen paahteisilta etelärinteiltä. Näillä kasvaa useita harvinaisia harjulajeja: esimerkiksi kangasajuruohoa, mäkikeltanoa, kalliokieloa ja kanervisaraa. Rokualta on löydetty myös useita uhanalaisia, ajuruohoa ravintokasvinaan käyttäviä perhosia sekä harvinaisia pistiäislajeja.

Jäkäläkangasta Rokuanvaaralla. Kuva: Antti Leinonen

Poroja ei seudulla ole pidetty ainakaan 150 vuoteen. Tämän vuoksi karuilla hiekkakankailla kasvavat jäkäliköt ovat saaneet kehittyä rauhassa. Tänä päivänä Rokuanvaaran maanpintaa peittää monin paikoin valkoisena hohtava luonnontilainen poronjäkälämatto, joka antaa maisemalle ainutlaatuisen ilmeen. 

Kansallispuistossa Rokuanvaaran etelälaidalla on seudulla harvinaisia luonnontilaisia vanhoja mäntymetsiä, joissa on säilynyt keloja ja järeitä puuvanhuksia.

Linnut

Rokuan karuissa männiköissä lintutiheydet eivät kohoa kovin suuriksi. Leppälintu, alueen tunnuslaji, viihtyy parhaiten juuri tällaisessa maisemassa. Leppälinnun surumielinen laulu on alkukesästä olennainen osa Rokuan äänimaisemaa. Leppälintu on käen tavallisin isäntälintu Suomessa, joten myös käkikanta on alueella runsas. Niinikään kulorastas ja töyhtötiainen ovat yleisiä. 

Rokuan geologia 

Rokuan muodostuma on osa voimakasta harjujaksoa, joka ulottuu Sotkamosta Oulujärven kautta Oulunsalon ja Hailuodon tienoille. Rokuan maa-ainekset ovat kerrostuneet ehkä noin 10000 vuotta sitten aikana, jolloin tämä harjujakso muodostui viimeisen jääkauden vetäytyessä. Tämän jakson kohdalla virranneet sulamisvedet kuljettivat jäätikössä ollutta maa-ainesta, ja kerrostivat ne railoihin ja jäätikön edustalla olleeseen syvään veteen. Tuolloin syntyneistä muodoista on kuitenkin enää kovin vähän näkyvissä. Näkyvimmät alueen pinnanmuodot ovat muodostuneet myöhemmin, kun maasto nousi veden pinnan yläpuolelle. Tällöin rannan aallokko muovasi hiekasta rantavalleja ja tuulet kasasivat hiekkaa dyyneiksi. Ehkä vajaa 2000 vuotta sen jälkeen, kun mannerjää oli vetäytynyt alueelta, koko Rokuan alue oli noussut veden yläpuolelle ja saanut suunnilleen nykyisen muotonsa. 

Jääkauden (tai oikeastaan jääkausien) voidaan sanoa aiheuttaneen sen, että tälle harjujaksolle on kerrostunut valtavia määriä lajittunutta maa-ainesta. Jääkauden jälkeinen kehitys on puolestaan luonut ne pinnanmuodot, jotka nyt ovat näkyvissä. Karkeimmat ainekset, esim. siirtolohkareet - joita niitäkin Rokualla on, vaikka huomattavan vähän - ovat pysyneet parhaiten paikoillaan. Muodostuma on valtaosin hienoa hiekkaa, joka on hyvin herkästi kuluvaa. Aallot ja tuuli ovat muokanneet aluetta voimakkaasti silloin, kun se on ollut pieni saari tai niemi myrskyisen meren. 

Lisätietoa Rokuan Geopark-alueesta (www.rokuageopark.fi) 

Rokuan harjujakson paksut hiekkamassat  

Rokua erottuu ympäröivästä alueesta voimakkaasti, koska siihen on kerrostunut erityisen paljon hiekkaista harjuainesta. Maakerrokset ovat parhaimmillaan useita kymmeniä metrejä paksut, mikä on koko Suomea ajatellen varsin paljon, mutta vastaavia kerrospaksuuksia kyllä on monilla muillakin suurilla harjuilla. Harjujaksoja on Pohjanmaalla paljon, jotkut hyvin suuria, jotkut lähes huomaamattomia. Rokuan kautta kulkeva harjujakso on maa-ainesmääriltään kauttaaltaan erikoisen huomattava. Se poikkeaa useimmista muista harjujaksoista myös siksi, että sen aines on hyvin hiekkaista ja vähäkivistä. Esim. Pudasjärven kautta kulkeva ns. saumaharjumuodostuma on ainesmääriltään Rokuan jakson luokkaa, mutta Pudasjärvellä harjuissa on soraa ja kiviä huomattavasti enemmän. Lisäksi monet muodostumat ovat saaneet kerrostumisen jälkeisissä jäätikön liikkeissä pinnalleen kivistä moreenia, mistä syystä ne eivät aina esim. metsäkuvaltaan eroa ympäröivistä moreenikankaista paljonkaan. 

Syitä tähän Rokuan jakson suureen hiekkamäärään on useita. Yksi on varmasti se, että alueen kallio- ja maaperä on jo ennen jääkautta sisältänyt huomattavan runsaasti hiekkaista ainesta. Rokuan luoteispuolellahan kallioperä on muusta Suomesta poiketen hienoa hiekkaa ja silttiä sisältävää sedimenttikiveä, jonka pyöristyneet, punertavat, osin murenevat kappaleet ovat harjujakson kerroksissa tavallisia. Suomen on viimeisten satojen tuhansien vuosien aikana peittänyt useita peräkkäisiä jäätiköitymisiä. Niistä jokainen on kerrostanut omat moreeni- ja harjukerroksensa, jotka seuraava jäätiköityminen on sitten muokannut uudelleen. Toinen syy harjujakson suureen hiekkamäärään on se, että Rokuan harjujaksoon ollut jäätikön sulavesien kertymiselle otollinen paikka, jossa jäätikön vetäytyminen on tapahtunut tasaisesti. Tämä lajittuneen hiekkamuodostuman massiivisuus vaikuttaa kaikkeen alueen luonnossa.

Harjujakson ja sen suppien erityispiirteitä 

Supat ovat syntyneet siten, että jäätikön sulamisvedet ovat kerrostaneet maa-ainesta (Rokuan tapauksessa hienoa hiekkaa) niin, että jäätikön suuria lohkareita on jäänyt sen alle. Kun jää on sulanut, on niiden paikalle syntynyt maahan kuoppia. Rokuanvaara on kohonnut jäätikön vetäytymisen jälkeen varsin pian tuolloisen Itämeren vaiheen yläpuolelle. Syvälle hautautuneet jäälohkareet eivät kaikin osin olleet ilmeisesti vielä ehtineet sulaa tuohon mennessä. Näin jään sulaessa suppakuopat ovat voineet syntyä osin vasta sitten, kun ne ovat jo päässeet rantavoimien ulottumattomiin. Näin suppakuopat ovat säilyneet Rokualla teräväpiirteisinä. Lähempänä nykyistä merenrantaa harjujakson muodostumat ovat rantavoimien myllerryksessä muovautuneet usein hyvin loivapiirteisiksi rantavalli- ja dyynikentiksi, joissa suppia ei juuri ole näkyvissä.

Rokuan tekee erikoiseksi ehkä juuri se, että siellä kaikki harjuluonnon ominaispiirteet ovat kehittyneet poikkeuksellisen laajoiksi ja selviksi. Pintamaan muodostava hiekka on hyvin läpäisevää ja erittäin niukkaravinteista kvartsihiekkaa, jolla elävät metsät edustavat karuimpia jäkälätyyppejä. Suppien ja dyynien paahteisilla rinteillä tavattavat erikoiset kasvillisuusyhteisöt ovat Pohjanmaan oloissa hyvin poikkeuksellisia, samoin suppiin muodostuneet lammet. Myös harjun liepeiden suot ovat kehittyneet omalaatuisiksi laajan pohjavesien muodostumis- ja purkautumiskuvion vuoksi. Läpäiseväpohjaiset., kausittain kuivuvat suomaiset kosteikot ovat maassamme ehkä laajimpia juuri Rokuan jakson harjujen reunamilla. Harjujakson suuren pohjavesimäärät ovat luontaisesti purkautuneet ympäröiville soille ja joihinkin vesistöihin luoden kasvillisuudeltaan poikkeuksellisen reheviä ympäristöjä. Näistä on soiden kuivatuksen vuoksi jäljellä enää vain pieniä sirpaleita. 

Rokuan alueen maa-aines on hienoa, osin silttipitoisten kerrosten sotkemaa hiekkaa. Tämä on vaikuttanut alueen nykyiseen maisemakuvaan myös sikäli, että tällainen aines ei ole soranoton kannalta mitenkään kysyttyä. Niinpä tänne ei päässyt syntymään Pohjois-Suomenkin harjumaisemille niin tyypillistä revittyä sorakuoppamaisemaa. Myös pohjaveden oton kannalta tällainen aines on vähemmän sopivaa kuin karkeammasta sorasta muodostuneiden harjujen aines. Näin ei ole ollut paineita myöskään kovin voimakkaalle pohjaveden pumppaamiselle. Rokuan harjujakson maisemat ovat siis saaneet säilyä ehjinä.

Rokuan kansallispuisto

  • Perustettu 1956
  • Pinta-ala 10 km²

Rokuan kansallispuiston tunnus - leppälintu

Rokuan kansallispuiston tunnus on leppälintu