Det samiska kulturarvet i Övre Lappland

Samerna har bott i Fennoskandiens norra delar redan i usentals år innan riksgränserna drogs och nybyggare sökte sig till området. Den nordliga ursprungsbefolkningen har anpassat sig till de arktiska förhållandena och naturens kretslopp.

Den gamla kulturen har delvis bevarats till dessa dagar. Än i dag är traditionella näringar såsom renskötsel, fiske, jakt och hantverk en naturlig del av vardagen; detta fastän informationssamhället lockat många unga med sig. Sunt förnuft är till nytta när man reser i Lappland, så att man lyckas urskilja den äkta kulturen från all turistunderhållning som massturismen fört med sig.

I Lapplands nationalparker och ödemarksområden finns det fortfarande flera utflyktsmål där det samiska kulturarvet bevarats och som man iståndsatt och bevarat för kommande generationer. Friluftsfolk är välkomna att bekanta sig med dessa utflyktsmål, som också utgör en del av den lokala historien.

I Övre Lappland är de flesta ortnamn ursprungligen samiska. Namnen är i allmänhet förknippade med platsernas natur eller särdrag, och namnen har fungerat som kartor och orienteringshjälp för vandrare. De finska namnen baserar sig oftast på de samiska namnen men har gjorts lättare att uttala.

Du kan skaffa dig närmare kännedom om den samiska kulturen också i Siida, som omfattar både Samemuséet och Övre Lapplands naturum.

Övre Lappland naturskydds- och ödemarksområden