Luontoon.fi uutiset

Saimaannorpan suojelun tiukentaminen saa kannatusta suomalaisilta

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvisi, että suomalaiset kannattavat nykyistä tiukempia suojelutoimenpiteitä norppakannan kasvattamiseksi.

Norppa ui.

Erilaisista norpansuojelutoimenpiteistä eniten kannatusta saivat ympäristömyrkkyjen vähentäminen, norppaturvallisten kalastusvälineiden kehittäminen ja käyttö sekä apukinosten rakentaminen pesinnän tueksi vähälumisina talvina. Vähiten kannatusta saivat kalastusrajoitusten laajentaminen entistä suuremmalle alueelle Saimaalla ja vesiliikenteen rajoittaminen. Vähiten kannatettua toimenpidettäkin eli kalastusrajoitusten alueen laajentamista kannatti peräti kolme neljäsosaa suomalaisista ja selvästi yli puolet Saimaan alueen asukkaista, mikä kertoo saimaannorpan suojelun laajasta kannatuksesta.

Kysely toteutettiin vuonna 2022 osana Metsähallituksen vetämää Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta. Kyselyyn vastasi 1 487 vastaajaa, joista 522 asui Saimaan alueella.

Rantarakentamisen rajoitus sai laajaa kannatusta, verkkokalastuskiellon pidentäminen taas ristiriitaisen vastaanoton

Kyselyssä selvitettiin suojeluskenaarioiden avulla vastaajien näkemyksiä norppakannan koon kasvattamisesta ja kolmesta eri suojelukeinosta. Suojelukeinoina olivat verkkokalastuskiellon pidentäminen, rantarakentamisen rajoittaminen sekä talvisen moottoriliikennekiellon laajentaminen.

Saimaan alueen virkistyskäyttäjät ja muut suomalaiset toivovat norppakannan kasvua. Nykyisin saimaannorppia on noin 430. Valtaosa vastaajista kannatti mahdollisimman suurta norppakantaa, mutta virkistyskäyttäjät olisivat tyytyväisiä jo vähäisempäänkin norppakannan kasvuun. Myös moniin suojelutoimiin liittyvät mielipiteet erosivat virkistyskäyttäjien ja muiden suomalaisten välillä.

“Erot selittynevät ainakin osittain suojelutoimien vaikutusten kohdistumisella Saimaan alueella asuviin ja liikkuviin”, pohdiskelee Luonnonvarakeskuksen tutkija Annika Tienhaara.

Verkkokalastuskielto norpan poikasten eli kuuttien suojelemiseksi on nykyisin voimassa norpan pesimäalueilla 15.4.–30.6. Kyselyn tulosten perusteella verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuun loppuun asti kannatettiin. Sen sijaan kiellon pidentäminen lokakuun loppuun asti sai aikaan ristiriitaisia reaktioita. Alueen virkistyskäyttäjät kokivat syksyyn asti kestävän verkkokalastuskiellon negatiivisena, kun taas muut suomalaiset kannattivat sitä. Verkkokalastuskiellon pidentäminen ympärivuotiseksi ei saanut kannatusta.

Toisena toimenpiteenä suojeluskenaarioissa nostettiin esiin rantarakentamisen rajoittaminen. Rajoituksilla voidaan turvata norppien pesimärauhaa. Virkistyskäyttäjät kannattivat rakennettavissa olevien tonttien määrän puolittamista nykyisestä muiden suomalaisten kannattaessa tonttien vähentämistä neljänneksellä.

Myös moottoriliikennekieltoa jäällä voisi kyselyn perusteella laajentaa nykyisestä. Tällä hetkellä kielto on voimassa lähinnä Saimaan kansallispuistojen alueilla (noin 100 km2). Talviaikainen liikkuminen rantojen lähellä, erityisesti moottorikelkoilla, häiritsee norppien pesintää. Vastaajat eivät kokeneet haitalliseksi kohtuullista kieltoalueen laajentamista. Sen sijaan merkittävä laajennus koettiin negatiivisena.

Lisätietoja