Metsähallituksen Luontopalvelujen tavoitteet Suomen tulevan hallituksen hallitusohjelmaan 2023–2026

1) Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen perusrahoitukseen on saatava korotus - oman tuottavuuden tehostamisen lisäksi

Miksi?

Jos perusrahoitus ei ole riittävällä tasolla, kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja muiden Luontopalvelujen ja Eräpalveluiden tarjoamien palveluiden sekä ylläpitämien kohteiden palveluvarustus rapautuu ja asiakasturvallisuus ja käytön kestävyys vaarantuvat. Palveluiden määrää on vähennettävä merkittävästi. 

Millainen perusrahoituksen taso on riittävä?

Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen yhteenlaskettu rahoitus 54,5 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaa 5 miljoonan euroa lisärahoitusta ympäristöministeriöltä ja 2,5 miljoonaa maa- ja metsätalousministeriöltä.

Teemme paljon asioita kustannusten vähentämiseksi jo nyt itse. Parannamme kustannustehokkuuttamme ja -vaikuttavuuttamme samalla kun uudistamme toimintaamme. Syksyllä 2022 käynnistimme toimintatapaselvityksen, jonka tavoitteena on toiminnan virtaviivaistaminen, parempi asiakaskokemus ja kustannussäästöt.

Hyödyt:

 • Välitön hyöty paikallisille yrityksille (urakoitsijat, matkailu) sekä merkittävä hyöty paikallistalouksiin ympäri Suomea.
 • Monenlaiset terveyshyödyt yksilöille ja yhteiskunnalle: liikkuminen luonnossa tukee merkittävästi ihmisten hyvinvointia ja laajemmin myös kansanterveyttä. Liikkumattomuus tuo tutkimusten mukaan miljardien lisälaskun yhteiskunnalle. Luonnossa liikkumisella on huomattavia terveysvaikutuksia.
 • Arvokkaimpien kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja keskeisimpien virkistyskohteiden turvalliset ja laadukkaat palvelut pystytään turvaamaan ja esteettömät palvelut mm. liikuntarajoitteisille ja ikääntyville voidaan turvata.
 • Suojelualueverkoston hoidolla torjumme kustannustehokkaasti luontokatoa ja lisäämme hiilinieluja.
 • Tehostamme erävalvontaa ja edistämme vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta.

2) Kansallispuisto- ja retkeilyalueverkostoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena

Miksi?

Verkostotason suunnitelman avulla käyntimäärät jakautuvat tasaisesti ja luonnonsuojelualueiden kestävyys varmistuu, vaikka käyntimäärät kasvavat. Varmistamme retkeilyn suosion ja luontomatkailun sekä vahvistamme Suomi-brändin vetovoimaisuutta. Pystymme kehittämään ja mahdollistamaan kestävää lähivirkistystä ja luontomatkailuliiketoimintaa alueillamme. Samalla luomme parhaat edellytykset suojella kustannusvaikuttavasti kansallispuistotasolla edustavimmat ja arvokkaimmat alueet. Luonnon hyvinvointivaikutukset lisääntyvät, jolloin yhteiskunnalta säästyy kustannuksia.

Miten?

Laaditaan strateginen suunnitelma, jonka tekemiseen osallistamme laajan joukon toimijoita: kunnat, maakunnat, matkailuyritykset ja -organisaatiot sekä järjestöjä.

Hyödyt:

 • Aktiviteetteja voidaan monipuolistaa, kävijätyytyväisyys paranee.
 • Kehittyvät retkeilyalueet palvelevat entistä paremmin myös kalastajia ja metsästäjiä.
 • Matkailun kehittäminen laajemmalla aluekokonaisuudella (samalla matkailualueella kansallispuisto ja retkeilyalue).

Hyödyt yrittäjille:

 • Asiakkaiden viipymä pitenee ja palveluiden käyttö lisääntyy.
 • Kalastukseen ja metsästykseen liittyvä kestävä liiketoiminta saa uusia mahdollisuuksia.
 • Uusia verkostoja ja yhteismarkkinointia.

3) Helmi-elinympäristöohjelmalle jatkorahoitus

Miksi?

Elinympäristöjen tilan parantaminen hyödyttää luonnon monimuotoisuutta kustannustehokkaasti. Luontokato käännetään elpymisuralle tavalla, joka on yhteiskunnallisesti laajalti hyväksytty.

Miten?

Valitaan ennallistamisen kohteiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisimmät luontotyypit. Levitetään ennallistamisen osaamista Suomessa ja kansainvälisesti.

Hyödyt:

 • Aloitetut työt ja tehdyt investoinnit eivät valu hukkaan, vaan niistä saadaan hyötyä.
 • Luonnontilaan palautetuista kohteista on iloa laajalti (metsästys, kalastus, virkistyskäyttö, matkailu).
 • Osaaminen ennallistamisesta ja luonnonhoidosta saadaan laajaan käyttöön (esim. kunnat, järjestöt).
 • Suomelle vientituote luontokartoitusten, ennallistamisen, luonnonhoidon sekä niihin liittyvien digitaalisten järjestelmien osaamisesta.