Luontoon.fi uutiset

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma on julkaistu

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Kainuun sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella vuosina 2023–2028. Suunnitelma laadittiin yli vuoden kestäneessä projektissa, jossa keskeisessä roolissa oli laajasti sidosryhmiä osallistava yhteissuunnittelu. Metsähallituksen hallitus on hyväksynyt suunnitelman ja se otetaan käyttöön heti.

Kaksi aikusta kävelee polkua pitkin metsässä. Heidän edellään juoksee kaksi lasta.
 

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja yhteiskunnallisen kokonaishyödyn varmistaminen yli sukupolvien. Erilaisten luonnonvarojen käyttöön liittyvien tavoitteiden tasapainoinen toteutus on Metsähallituksen vastuullisuuden ja koko suunnitelman ydin. Metsähallitus varautuu laajasti toimintaympäristön muutostekijöihin niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmassa on esitetty sidosryhmien kanssa tunnistettujen muutostekijöiden kautta keskeisimmät strategiset suunnittelualueeseen kohdentuvat toimenpiteet seuraavalle viisivuotiskaudelle. Toimenpiteet pyrkivät edistämään ratkaisujen löytämistä aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Samalla huolehditaan monipuolisesti valtion maa- ja vesialueilla harjoitettavan liiketoiminnan edellytyksistä ja aluetalouden vahvistamisesta. Toimissaan Metsähallitus nojautuu tutkimustietoon hyödyntämällä myös paikallisyhteisöjen käytännön osaamista ja tietämystä suunnittelualueen erityispiirteistä ja luonnonvaroista.

”Luonnonvarasuunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja Metsähallituksen asiantuntijoiden kesken. Se yhteensovittaa erilaisia luonnonvarojen käyttöön liittyviä tavoitteita strategiamme mukaisesti ja vahvistaa osaltaan aluetaloutta sekä Kainuun että Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Suunnitelma antaa vankan pohjan tulevien vuosien toiminnallemme", toteaa Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Päivi Huotari.

Suunnitelma sisältää toimenpidelinjauksia muun muassa valtion monikäyttömetsien metsänhoitoon ja hakkuumääriin. Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyen suunnitelmassa nostetaan esille esimerkiksi tuulivoimahankkeet ja metsien hiilensidontaa koskevia tavoitteita. Luonnon monimuotoisuutta turvataan ja lisätään ekologisesti edustavaan ja hyvin hoidettuun suojelualueverkostoon kohdistuvilla toimenpiteillä. Monimuotoisuutta lisätään myös valtion monikäyttömetsissä jatkossakin tehtävin luonnonhoito-, kunnostus- ja ennallistamistoimin. Huomioon on otettu myös kulttuuriperinnön vaaliminen, matkailun edistäminen sekä terveyttä, hyvinvointia ja virkistysmahdollisuuksia edistävät luonto- ja eräelämykset.

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma

  • Luonnonvarasuunnitelma kattaa valtion maa- ja vesialueet Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta merialueita. Metsähallituksen hallinnassa on noin 40 prosenttia Kainuun pinta-alasta ja reilu neljännes Keski- ja Pohjois-Pohjanmaasta.
  • Suunnittelussa keskeisessä roolissa olivat yhteistyöryhmät, joissa oli edustettuina noin 60 eri tahoa järjestö-, opetus- ja tutkimus-, yritys- sekä viranomaisorganisaatioista. Lisäksi luonnonvarasuunnitelman tiimoilta järjestettiin työpaja nuorille, osallistettiin laaja joukko matkailutoimijoita sekä toteutettiin kaikille kansalaisille suunnattu verkkokysely. Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien kanssa käytiin kahdenväliset neuvottelut.
  • Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman toimenpiteitä ja niiden toteutumista seurataan osana aktiivista toimintaa ja niistä raportoidaan vuosittain Metsähallituksen johtoryhmälle, hallitukselle ja Metsähallituksen alueelliselle neuvottelukunnalle.

Lisätietoja