Nyheter

Nationalparkernas popularitet ökar: nya och restaurerade parker lockar allt fler besökare

Antalet besök i Finlands 41 nationalparker ökar stadigt. Nationalparkerna besöktes sammanlagt 2,3 miljoner gånger under januari–juli 2023. Antalet besök ökade med 2 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2022. Ökningen var kraftigast i Lappland, där en bra säsong för vinterturism ökade antalet besök. Även antalet internationella turister har ökat, särskilt från Central- och Sydeuropa.

En man går med en rollator på en platt skogsstig. En flicka går bredvid honom med en hund.
 

"Friluftsboomen fortsätter att vara stark och gnistan för naturhobbyn som uppstod under pandemin har inte slocknat. Jämfört med tiden före coronapandemin, dvs. 2019, har antalet besök i nationalparkerna ökat med 14 procent", berättar naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen.

Tjänsterna och strukturerna har kunnat utvecklas med hjälp av separat finansiering, dvs. finansiering av framtidsinvesteringar. De förbättrade strukturerna och tjänsterna har ökat antalet besök och ökat intresset. 

Antalet besök i Salla nationalpark, som inrättades 2022, ökade med 26 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen är de nya eldplatserna och lederna i Sibbo storskogs nationalpark populära och antalet besök i nationalparken ökade med 35 procent jämfört med 2022. Stugorna i Rautulampi i Urho Kekkonens nationalpark och Ukko-Luosto utsiktsstuga i Pyhä–Luosto har lockat besökare. Även restaureringen och öppnandet av Aulanko utsiktstorn för allmänheten samt den nya utställningen i Syöte naturum har ökat antalet besök i regionerna. 

"Med hjälp av tilläggsfinansieringen har vi kunnat svara på den ökade efterfrågan samt styra trycket på användningen och resurserna. Ökningen av antalet besök återspeglar tydligt att kunderna har hittat våra tjänster och att det finns efterfrågan på dem. Samtidigt ökar de lokala ekonomiska effekterna på två sätt: som tjänster som köps av turister samt som restaurerings- och byggarbeten som skaffats från företagare."

Stor potential i strövområdena

Till statens strövområden i Ruunaa, Iso-Syöte, Evois, Ule träsk och Kylmäluoma gjordes 153 000 besök i januari–juli. Under samma tidsperiod gjordes dessutom 148 000 besök i strövområdena i Enare och Polcirkeln som Forststyrelsen grundat. På lång sikt och jämfört med åren före coronapandemin har antalet besökare i strövområdena släpat efter utvecklingen av nationalparkerna och deras tillväxt.  

"För många är strövområdena ännu mer okända än nationalparkerna. Strövområdena har stor potential, de har större möjligheter än nationalparkerna att samordna friluftslivet och olika behov eftersom nationalparkerna är naturskyddsområden. Vi anser att det är viktigt att nationalparkerna och strövområdena i fortsättningen granskas som en större gemensam helhet och att en riksomfattande utvecklingsplan utarbetas för detta", betonar Jansson.

De frivilliga besöksavgifterna väcker diskussion

Under de senaste dagarna har man diskuterat regeringsprogrammets skrivelse om att göra det möjligt att stärka nationalparkernas finansieringsbas i form av frivilliga besöksavgifter. 

"Detta är en intressant möjlighet och vi börjar utreda saken. Vi vill inkludera våra kunder, dvs. vandrare, turister och företagare, i denna diskussion. Frivilliga avgifter kan dock inte ersätta tillräcklig basfinansiering för att vi ska kunna trygga en hållbar nivå på rekreations- och turismtjänsterna."

Enligt Jansson behövs tillräcklig basfinansiering också för att förebygga den nya reparationsskulden.  Dessutom är det viktigt att fortsätta finansieringen av Helmi-programmet, som är viktigt för naturvården av besöksmålen. 

Forststyrelsen följer årligen upp antalet besök i nationalparkerna och andra populära naturobjekt och rapporterar om antalet besök på årsnivå samt i samband med mellanrapporteringen under perioden 1.1–31.7. 

Vi skickar idag den 8 september också regionala meddelanden om ämnet.

Bakgrundsinformation

Terrängens tjänster har stor inverkan på upplevelsen 

Forststyrelsen samlar in kundrespons på många sätt i naturumen, kundserviceställena och terrängen. Den nyaste kanalen är Vildmarks- och naturgemenskapen som grundats av Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster. Till den har frivilliga bjudits in för att utveckla tjänsterna för dem som rör sig i naturen samt jägare och fiskare. För närvarande har gemenskapen nästan 1 200 medlemmar.

I gemenskapen genomfördes en utredning om tjänsternas värde och betydelse. Enligt undersökningen sänker tjänsterna som Naturtjänsterna erbjuder tröskeln för att inleda friluftsaktiviteter och inspirerar olika kundgrupper att ge sig ut i naturen. Besökare upplevde att de tjänster som nationalparkerna erbjuder gör det möjligt att lära sig i naturen och fördjupa relationen till naturen. Tjänsternas betydelse betonades också för att de skapade en känsla av trygghet både i utflykternas planeringsskede och i terrängen. 

Effekterna på hälsan och välbefinnandet som tiden i naturen skapar beskrevs på ett övergripande sätt: utöver motion kopplas vistelsen i naturen till vård av det psykiska välbefinnandet och aktivering av kreativiteten.  

De tio populäraste nationalparkerna 

Finlands populäraste nationalparker i januari–juli var:

Även granskat för varje månad (januari-juli) är Pallas–Yllästunturi populärast, förutom i maj då Noux nationalpark var populärast.

Mer information