Kartta - retkeilyvälineistä tärkeimpiä

Ennen retkelle lähtemistä kannattaa hankkia kartta. Jos lähtee alueelle, jolla on hyvin merkittyjä reittejä, riittää usein esitteen kartta. Jos reitit on huonosti merkittyjä tai liikutaan erämaa-alueilla, suurissa kansallispuistoissa ja polkujen ulkopuolella, kartta on välttämätön. Kartan avulla on mukava seurata retken edistymistä ja hahmottaa alueen polkuverkostoa. Suunnitellun reitin osoittautuessa sopimattomaksi, on kartan avulla mahdollisuus valita vaihtoehtoisia reittejä.

Pöytä on täynnä erilaisia karttoja. Kartat ovat eri kohteista sekä eri käyttötarkoituksiin.

Kartta on pienennetty kuva maastosta ylhäältä katsottuna. Kartta on tehty niin, että yläreuna osoittaa pohjoiseen, alareuna etelään, oikea reuna itään ja vasen länteen.

Mitä kartan mittakaava kertoo?

Kartan mittakaava kertoo pienennyssuhteen. Se ilmaistaan tavallisesti numeroina, esimerkiksi 1:20 000. Jättämällä kaksi nollaa pois, saadaan yhtä senttimetriä kartalla vastaava pituus maastossa metreinä. Eli mittakaavassa 1:20 000 on 1 cm kartalla 200 metriä maastossa.

Karttamerkeillä kuvataan maastoa

Kartassa maaston muodot ja kohteet kuvataan erivärisin karttamerkein. Karttamerkit vaihtelevat hieman eri karttatyypeissä, kuten suunnistus-, maastokartoissa ja opaskartoissa.

Karttamerkit suunnistus- ja maastokartassa

 • Mustalla värillä kuvataan rakennetut kohteet, kuten rakennukset, tiet, polut ja linjat. Myös kivet, kivikot ja louhikot sekä jyrkänteet kuvataan mustalla.
 • Harmaalla värillä kuvataan avokalliot maasto- ja suunnistuskartoissa. Joskus avokalliokuvaus puuttuu suunnistuskartoista.
 • Maanpinnan muodot, mäet ja kumpareet kuvataan ruskeilla korkeuskäyrillä tai vesistöissä syvyyskäyrillä. Korkeuskäyrät kertovat, kuinka korkea maasto ko. kohdassa on. Mitä lähempänä viivat ovat toisiaan, sitä jyrkempää maasto on. Lisäksi eräissä kartoissa on tiet ja kentät sekä tekojyrkänteet ja esim. tienpenkat on merkitty ruskealla. Vanhoissa kartoissa on myös jyrkänteet kuvattu ruskealla värillä.
 • Keltainen kuvaa avointa aluetta, esimerkiksi peltoa, niittyä, puutarhaa tai avohakkuualuetta. Myös avosuot tai ylipääsemättömät suot kuvataan sinisen lisäksi myös keltaisella värillä. Pellon reunat merkitään yhtenäisellä viivalla. Niityt reunustetaan pisteviivalla. Peltojen ja niittyjen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä ne menevät helposti sekaisin.
 • Sininen kuvaa vesistöjä, järviä, jokia, lampia, ojia, puroja, soita ja lähteitä sekä vesikuoppia. Rantaviiva on yhtenäinen musta viiva. Jos rantaviiva on epämääräinen, se merkitään pisteviivalla. Vedessä syvyydet merkitään ruskeilla syvyyskäyrillä.
 • Punaisella kuvataan ulkoilukartoissa ulkoilumerkit ja maastokartoissa hallinnolliset rajat (valtakunnan raja, luonnonsuojelualueen raja, kiinteistö- ja kylärajat) sekä isot tiet.
 • Vihreällä kuvataan kasvillisuus, maasto- ja opaskartoissa puistot ja ulkoilualueet ja suunnistuskartoissa tiheät, kulkua hidastavat metsät tai piha-alueet.

Yleensä karttamerkkien selitykset löytyvät kartasta. 

Kartta valitaan käyttötarkoituksen mukaan

Karttoja on monenlaisia eri tarkoituksia varten

 • Ulkoilukartta ja matkailukartta retkeilyyn ja melontaan
  • Ulkoilukarttojen mittakaavat vaihtelevat 1: 15 000 - 1: 100 000. Ulkoilukarttoja on tehty suosituimmista retkeilykohteista. Useimmiten ulkoilukartta on paras kartta retkeilyyn ja melontaan. Karttojen pohjana käytetään tavallisesti tarkkaa maastokarttaa. Kartalla on esitetty symbolein ja tekstein retkeilijän ja matkailijan tarvitsemat palvelut ja kiinnostavat nähtävyydet.
 • Maanmittauslaitos tekee painettuja karttoja koko Suomesta mittakaavoissa 1:50 000 ja 1:25 000.
  • Maastokartoista puuttuvat merkityt reitit ja muut ulkoilusymbolit.
 • Suunnistuskartta suunnistuskisoihin, kuntorasteille ja retkeilyyn
 • Tiekartta autoiluun
  • Pienen mittakaavansa takia (1: 150 000 - 1: 250 000) soveltuu huonosti maastossa liikkumiseen.
 • Merikartta merelle ja suurille sisävesille
  • Merikarttojen mittakaavat ovat 1: 10 000 - 1: 350 000. Merikartta soveltuu parhaiten veneilijöille. Merikartoilla maaalueet on kuvattu melko ylimalkaisesti. Melojat kaipaavat usein tarkempaa tietoa mm. leiriytymispaikoista.
 • Opaskartta kaupunkiolosuhteisiin

Kartan täytyy olla uusi, jotta siihen voi luottaa. Karttoja ei saa kopioida ilman lupaa. Kartan käyttöikä pidentyy, kun ottaa maastoon mukaan karttalaukun tai -muovin, joka suojaa karttaa sateelta.

Karttamyyjät

Karttoja myyvät Metsähallituksen luontokeskukset ja asiakaspalvelupisteet, hyvin varustetut kirjakaupat, huoltoasemat, Maanmittauslaitos ja Karttakeskus.

Saamelaista maastosanastoa