Varausehdot

Metsähallituksen Luontopalvelujen varaus- ja vuokratupien, vuokrakammien, saunojen, varaustulipaikkojen, leirialueiden sekä muiden tilojen varausehdot

 
Voimassa 1.2.2017 alkaen
 
1. Soveltuminen
Näitä varausehtoja sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana) väliseen sopimussuhteeseen vuokrakohteen (varaustuvat, vuokratuvat ja -kammit, saunat, varaustelttapaikat, leirialueet sekä muut tilat) varaamisesta ja käyttämisestä. Varaus- ja vuokratupien sekä vuokrakammien varaus katsotaan yhdeksi varaukseksi, vaikka se koskisikin eri tuvilla/ kohteilla tapahtuvia yöpymisiä. 
Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä ja niitä sovelletaan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen.
 
2. Hyväksyminen
Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy nämä varausehdot.
 
3. Varaaminen 
Varauksen voi tehdä Metsähallituksen asiakaspalvelupisteessä, puhelimitse, sähköpostitse tai internet-varauksena. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova.
 
4. Maksu ja maksuehdot
Koko varaus maksetaan kerralla. 
Mikäli varaus tehdään aikaisemmin kuin 59 vrk ennen varausajan alkamista, laskun eräpäivä on 59 vrk ennen varausajan alkamista. Mikäli varaus alkaa 59 vrk:n kuluessa varauspäivästä, varaus on maksettava heti. Varausmaksu on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. 
Laskun mukana asiakas saa tiedon avaimesta sekä muuta tarpeellista tietoa. 
Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
 
5. Muutokset
Muutos varaukseen on tehtävä joko kirjallisesti (kirje, sähköposti) tai soittamalla asiakaspalvelupisteeseen aukioloaikana. Mikäli alkuperäistä varausta muutetaan jälkikäteen millään tavalla, Metsähallituksella on oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluna 13 €/muutoskerta (sis. alv.). Mikäli asiakas muuttaa varauksen vähintään 60 vrk (2kk) ennen varauksen alkua, on muutos kuitenkin maksuton.
Jos laskua ei ole vielä maksettu, mahdollinen muutos varausmaksuun huomioidaan laskussa. 
Jos lasku on maksettu, lähetetään lisälasku lisäkustannuksista. Jos muutos vähentää varausmaksua ja muutos tehdään laskun maksamisen jälkeen yli 14 vrk ennen varauksen alkua, asiakkaalle palautetaan ylimenevä summa. Jos varaukseen on aikaa 14 vrk – 48 h, asiakkaalle hyvitetään 30 % ylimenevästä summasta. Jos varausajankohtaan on alle 48 h, ylimenevää summaa ei hyvitetä. Alle 20 €:n (sis. alv) palautuksia ei kuitenkaan tehdä. Palautettavasta summasta vähennetään muutoskulut.
Sähköpostilla tehty muutos katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on Metsähallituksen käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan muutos tapahtuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.
6. Peruutukset
Peruutus on tehtävä joko kirjallisesti (kirje, sähköposti) tai soittamalla asiakaspalvelupisteeseen sen aukioloaikana. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Metsähallitukselle. Sähköpostilla tapahtunut peruminen katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on Metsähallituksen käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.
Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos asiakas jättää laskun maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, Metsähallituksella on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu.
Mikäli varaus peruutetaan ennen varausajan alkamista asiakkaan tai hänen läheisensä äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (13 €, sis. alv.). Sairauden ja tapaturman kohdalla Metsähallitukselle on lähetettävä lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa peruutuksesta. Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu varausaikana, varausmaksua ei makseta takaisin. 
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 60 vrk ennen varauksen alkua, on peruutus maksuton ja asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (13 €, sis. alv). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa alle 60 vrk, mutta yli 14 vrk ennen varauksen alkua, pidätetään peruutuskuluina 30 % varauksen arvosta, mutta vähintään 20 € (sis. alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun varauksen alkuun on 14 vrk tai alle, mutta vähintään 48 tuntia, pidätetään 50 % varauksen hinnasta, mutta vähintään 20 € (sis. alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksen, kun varauksen alkuun on alle 48 tuntia, peritään koko varauksen hinta.
 
7. Metsähallituksen oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Metsähallitus perua varauksen. Tällöin asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata. Metsähallituksella on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut varauslaskuaan eräpäivään mennessä. Asiakas joutuu kuitenkin maksamaan varauslaskunsa kokonaisuudessaan. 
Metsähallitus pidättää oikeuden peruuttaa asiakkaan varaus, jos kyseinen asiakas ei ole aikaisemmissa vuokrakohteiden varauksissa noudattanut vuokrakohteissa oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen asiakas on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteiden käyttöä koskevaa sopimusta.
 
8. Avaimet
Asiakas noutaa avaimen maksukuittia vastaan avainten hakupaikasta. Asiakas palauttaa varaamansa tuvan tai muun kohteen avaimen välittömästi varauksen päätyttyä, erämaakohteissa viimeistään viikon kuluttua varauksen päättymisestä, saamiensa ohjeiden mukaisesti. Avaimen palauttamatta jättämisestä peritään sadan (100) euron (sis. alv) maksu. Avaimen lähettämisestä varauksen yhteydessä peritään viisi (5) euroa (sis. alv). Avaimen lähettämisestä jälkikäteen peritään kymmenen (10) euroa (sis. alv). Avain lähetetään vain Suomen osoitteisiin.
 
9. Oleskelu kohteessa
Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus varaamansa tuvan tai saunan varustukseen sekä varauksensa mukaisiin petipaikkoihin tai käyttöoikeus varaamansa muuhun tilaan. Asiakkaalla tulee olla mukanaan maksukuitti ja tupavarausvahvistus, joilla hän voi osoittaa varauksensa ja sen maksamisen. Asiakkaan tulee varautua näyttämään varausvahvistus ja maksukuitti Metsähallituksen henkilökunnalle tai valvontaviranomaisille. 
Tuvissa on huomioitava muut tuvan käyttäjät ja taattava kaikille nukkumisrauha kello 23¬-06. Asiakas vastaa omalta osaltaan tuvan ja sen pihapiirin siisteydestä. Tupakointi ja häiritsevä alkoholinkäyttö vuokrakohteissa on kielletty. Lemmikkieläimistä on vuokrakohdekohtaiset säännöt.
 
10. Metsästys- ja kalastusluvat
Varaus- ja vuokratuvan tai muun tilan vuokraaminen ei vielä takaa metsästys- tai kalastusoikeutta (lupaa) vuokrakohteelle tai sen läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevalle Metsähallituksen metsästys- tai kalastuslupa-alueelle. Metsähallituksen alueille tarvittavat metsästys- ja/tai kalastusluvat tulee AINA hankkia erikseen esim. eraluvat.fi verkkosivujen kautta. 
 
11. Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan Metsähallitukselle vahingon, jonka hän on aiheuttanut tuvalle tai tilalle, sen irtaimistolle tai tuvan pihapiirille sekä vahingon, joka Metsähallitukselle aiheutuu muun retkeilijän kärsimästä vahingosta tai palvelun käytön estymisestä.
 
12. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
Mahdolliset valitukset on aina tehtävä viivytyksettä suoraan Metsähallitukselle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen: Metsähallitus, Asiakaspalaute, PL 94, 01301 Vantaa. Metsähallitus varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. 
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos asiakas ja Metsähallitus eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 
Viime kädessä sopimukseen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.
 
13. Muuta huomioitavaa
Tuville on verkkosivuilla tai muutoin ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä, jota ei saa ylittää. Metsähallitus ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, myyristä ja hiiristä tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Varausehdot tuvat ja tilat

Lue varausehdot (pdf 116 kt)

Ryhmävarausehdot

Lue varausehdot (pdf, 191 kt)