Varausehdot

Metsähallituksen Luontopalvelujen varaus- ja vuokratupien, varauskammien, saunojen, varaustuli- ja telttapaikkojen, leirialueiden sekä muiden tilojen varausehdot


Voimassa 03.05.2021 alkaen

1. Soveltuminen

Näitä varausehtoja sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana ja palveluntarjoajana) väliseen sopimussuhteeseen vuokrakohteen (varaus- ja vuokratuvat, varauskammit, saunat, varaustelttapaikat, leirialueet sekä muut tilat) varaamisesta ja käyttämisestä. Varaus- ja vuokratupien sekä varauskammien varaus katsotaan yhdeksi varaukseksi, vaikka se koskisikin eri tuvilla/ kohteilla tapahtuvia yöpymisiä. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Metsähallituksen väliseen sopimussuhteeseen.

2. Hyväksyminen

Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy nämä varausehdot.

3. Varaaminen 

Varauksen voi tehdä Metsähallituksen asiakaspalvelupisteessä, puhelimitse, sähköpostitse tai internet-varauksena Eräluvat-verkkokaupassa. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova.

4. Maksu ja maksuehdot

Koko varaus maksetaan kerralla. Mikäli varaus tehdään aikaisemmin kuin 30 vrk ennen varausajan alkamista, laskun eräpäivä on 30 vrk ennen varausajan alkamista. Mikäli varaus alkaa 30 vrk:n kuluessa varauspäivästä, varaus on maksettava heti. Varausmaksu on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Laskun mukana asiakas saa tiedon avaimesta sekä muuta tarpeellista tietoa. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

5. Muutokset

Muutokset ennen eräpäivää tai eräpäivänä

Muutos maksamattomaan tilaukseen tehdään ensisijaisesti Eräluvat-verkkokaupassa itsepalveluna. Ennen maksun eräpäivää (30 vrk) tai eräpäivänä saa saman kalenterivuoden aikana siirtää maksamatonta tilausta saatavuuden mukaan toiseen ajankohtaan ilman lisäkuluja itsepalveluna verkkokaupassa. Maksettuun tilaukseen ei voi tehdä muutoksia itsepalveluna Eräluvat-verkkokaupassa, vaan se edellyttää yhteyden ottoa Metsähallituksen asiakaspalveluun soittamalla tai sähköpostitse. 

Muutoksen tilaukseen voi tehdä myös sähköpostitse tai soittamalla Metsähallituksen asiakaspalveluun aukioloaikana. Mikäli alkuperäistä tilausta muutetaan ennen eräpäivää (30 vrk) tai eräpäivänä sähköpostitse tai soittamalla asiakaspalveluun, Metsähallitus veloittaa tästä aiheutuvana toimistokuluna 13 €/muutoskerta (sis. alv.). Jos tilaus on jo maksettu ja muutos vähentää maksettua loppusummaa asiakkaalle palautetaan ylimenevä summa vähennettynä toimistokuluilla (13 €, sis. alv). Alle 20 €:n (sis. alv) rahanpalautuksia ei tehdä.

Mikäli muutos lisää maksettua loppusummaa, käsitellään tämä uutena tilauksena, josta ei veloiteta toimistokuluja.

Sähköpostilla tehty muutos katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on Metsähallituksen käytettävissä asiakaspalvelun aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut Metsähallituksen asiakaspalveluun aukioloajan jälkeen, katsotaan muutos tapahtuneeksi seuraavana aukiolopäivänä. 

Muutokset eräpäivän jälkeen

Eräpäivän jälkeen tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena tilauksena.

6. Peruutukset

Tilaus ei peruunnu automaattisesti, jos asiakas jättää laskun maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava tilaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksista huolimatta maksettu maksukehotuksessa mainittuun määräpäivään mennessä, siirtyy tilaus perintään.

Peruutukset ennen eräpäivää tai eräpäivänä

Peruutukset maksamattomaan tilaukseen tehdään ensisijaisesti Eräluvat-verkkokaupassa itsepalveluna. Ennen maksun eräpäivää (30 vrk) tai eräpäivänä saa maksamattoman tilauksen peruuttaa ilman lisäkuluja itsepalveluna Eräluvat-verkkokaupassa. Maksettua tilausta ei voi peruuttaa itsepalveluna Eräluvat-verkkokaupassa. 

Peruutuksen tilaukseen voi tehdä myös sähköpostitse tai soittamalla Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen aukioloaikana. Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen ennen maksun eräpäivää (30 vrk) tai eräpäivänä, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa tilaus vähennettynä toimistokuluilla (13 €, sis. alv). 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Metsähallitukselle. Sähköpostilla tapahtunut peruminen katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on Metsähallituksen käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut Metsähallituksen asiakaspalveluun aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.

Peruutukset eräpäivän jälkeen

Peruutuksen tilaukseen voi tehdä sähköpostitse tai soittamalla Metsähallituksen asiakaspalveluun aukioloaikana. Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen maksun eräpäivän jälkeen, palautetaan asiakkaan suorittama maksu vain ylivoimaisen esteen (force majeure) -tapauksissa (asiakkaan tai hänen läheisensä äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta). Sairauden ja tapaturman kohdalla Metsähallitukselle on lähetettävä lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa peruutuksesta asiakaspalvelun ilmoittamaan osoitteeseen. Force majeure -tapauksissa asiakkaalla palautetaan hänen maksamansa tilaus kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (13 €, sis. alv.). Alle 20 €:n (sis. alv) rahanpalautuksia ei tehdä.

Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu varausaikana, tilausmaksua ei makseta takaisin. 

7. Metsähallituksen oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Metsähallitus perua varauksen. Tällöin asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata. Metsähallituksella on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut varauslaskuaan eräpäivään mennessä. Asiakas joutuu kuitenkin maksamaan varauslaskunsa kokonaisuudessaan. 

Metsähallitus pidättää oikeuden peruuttaa asiakkaan varausta, jos kyseinen asiakas ei ole aikaisemmissa vuokrakohteiden varauksissa noudattanut vuokrakohteissa oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen asiakas on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteiden käyttöä koskevaa sopimusta.

8. Avaimet

Asiakas noutaa avaimen maksukuittia vastaan avainten hakupaikasta. Asiakas palauttaa varaamansa tuvan tai muun vuokrakohteen avaimen välittömästi varauksen päätyttyä, erämaakohteissa viimeistään viikon kuluttua varauksen päättymisestä, saamiensa ohjeiden mukaisesti. Avaimen palauttamatta jättämisestä peritään sadan (100) euron (sis. alv) maksu. Avaimen lähettämisestä varauksen yhteydessä peritään viisi (5) euroa (sis. alv). Avaimen lähettämisestä jälkikäteen peritään kymmenen (10) euroa (sis. alv). Avain lähetetään vain Suomen osoitteisiin.

9. Oleskelu vuokrakohteessa

Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus varaamansa tuvan tai saunan varustukseen sekä varauksensa mukaisiin petipaikkoihin tai käyttöoikeus varaamansa muuhun tilaan. Asiakkaalla tulee olla mukanaan maksukuitti ja tupavarausvahvistus, joilla hän voi osoittaa varauksensa ja sen maksamisen. Asiakkaan tulee varautua näyttämään varausvahvistus ja maksukuitti Metsähallituksen henkilökunnalle tai valvontaviranomaisille. 

Tuvissa on huomioitava muut tuvan käyttäjät ja taattava kaikille nukkumisrauha kello 23 - 06. Asiakas vastaa omalta osaltaan tuvan ja sen pihapiirin siisteydestä. Tupakointi ja häiritsevä alkoholinkäyttö vuokrakohteissa on kielletty. Lemmikkieläimistä on vuokrakohdekohtaiset säännöt.

10. Metsästys- ja kalastusluvat

Varaus- ja vuokratuvan tai muun tilan vuokraaminen ei vielä takaa metsästys- tai kalastusoikeutta (lupaa) vuokrakohteelle tai sen läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevalle Metsähallituksen metsästys- tai kalastuslupa-alueelle. Metsähallituksen alueille tarvittavat metsästys- ja/tai kalastusluvat tulee AINA hankkia erikseen esim. Eräluvat-verkkokaupan kautta. 

11. Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Metsähallitukselle vahingon, jonka hän on aiheuttanut tuvalle tai tilalle, sen irtaimistolle tai tuvan pihapiirille sekä vahingon, joka Metsähallitukselle aiheutuu muun retkeilijän kärsimästä vahingosta tai palvelun käytön estymisestä.

12. Huomautukset ja valitukset

Mahdolliset huomautukset ja valitukset on aina tehtävä viivytyksettä suoraan Metsähallitukselle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen: Metsähallitus, Asiakaspalaute, PL 94, 01301 Vantaa. Metsähallitus varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. 

13. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos asiakas ja Metsähallitus eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).  Asiakas voi halutessaan saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Viime kädessä sopimukseen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

14. Muuta huomioitavaa

Tuville on verkkosivuilla tai muutoin ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä, jota ei saa ylittää. Metsähallitus ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, myyristä ja hiiristä tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Varausehdot tuvat ja tilat

Lue varausehdot (pdf 111 kt)

Ryhmävarausehdot

Lue varausehdot (pdf, 191 kt)