Varausehdot

Metsähallituksen Luontopalvelujen varaus- ja vuokratupien, varauskammien, saunojen, varaustuli- ja telttapaikkojen, leirialueiden sekä muiden tilojen varausehdot

Voimassa 02.05.2022 alkaen

1. Soveltuminen

Näitä varausehtoja sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana ja palveluntarjoajana) väliseen sopimussuhteeseen vuokrakohteen (varaus- ja vuokratuvat, varauskammit, saunat, varaustelttapaikat, leirialueet sekä muut tilat) varaamisesta ja käyttämisestä. Varaus- ja vuokratupien sekä varauskammien varaus katsotaan yhdeksi varaukseksi, vaikka se koskisikin eri tuvilla/ kohteilla tapahtuvia yöpymisiä. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Metsähallituksen väliseen sopimussuhteeseen.

2. Hyväksyminen

Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy nämä varausehdot.

3. Varaaminen 

Varaus tehdään ensisijaisesti verkkovarauksena Eräluvat verkkokaupassa. Varauksen voi tehdä myös Metsähallituksen asiakaspalvelupisteessä, puhelimitse tai sähköpostitse. Varausohjeet löytyvät k.o. tuvan sivulta osoitteessa www.luontoon.fi/tuvat. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova.

4. Maksu ja maksuehdot

Koko varaus maksetaan kerralla. Varausmaksu on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä (30 vrk ennen varauksen alkua). Mikäli varauksen alkuun on alle 30 vrk, varaus on maksettava heti. Tilausvahvistuksen mukana asiakas saa tiedon avaimesta sekä muuta tarpeellista tietoa. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

5. Peruutus tai muutokset ajankohtaan, kestoon ja majoituspaikkaan

5.1    Maksamaton varaus

Maksamattoman verkkokaupassa tehdyn varauksen voi peruuttaa ennen eräpäivää (30 vrk) tai eräpäivänä kirjautuneena omalle asiakastilille Eräluvat-verkkokaupassa. Peruutuksen tai muutoksen varaukseen voi tehdä ennen eräpäivää myös sähköpostitse tai soittamalla Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen aukioloaikana. 

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, lasku siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi.

5.2    Maksettu varaus

Peruutus tai muutos maksettuun varaukseen tulee tehdä sähköpostitse tai soittamalla Metsähallituksen asiakaspalveluun sen aukioloaikana. 

Peruutus tai muutos katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Metsähallitukselle. Sähköpostilla tapahtunut peruutus tai muutos katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on Metsähallituksen käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut Metsähallituksen asiakaspalveluun aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.

Mikäli asiakas peruuttaa maksetun varauksen eräpäivän jälkeen, palautetaan asiakkaan suorittama maksu vain ylivoimaisen esteen (force majeure) -vuoksi (esim. asiakkaan tai hänen läheisensä äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta). Sairauden ja tapaturman kohdalla Metsähallitukselle on lähetettävä lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa peruutuksesta asiakaspalvelun ilmoittamaan osoitteeseen. Alle 20 €:n (sis. alv) rahanpalautuksia ei tehdä.

Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu varausaikana, varausmaksua ei makseta takaisin. 

Muutoksen maksettuun varaukseen voi tehdä viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkua sähköpostitse tai soittamalla Metsähallituksen asiakaspalveluun sen aukioloaikana. Mikäli muutos lisää maksettua loppusummaa, asiakkaalle lähetetään uusi lasku loppusumman lisäyksestä. 

Varauksen muutosta alle 7 vuorokautta ennen varauksen alkua pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Aiemmasta varauksesta ei suoriteta maksun palautusta. 

6. Metsähallituksen oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Metsähallitus perua varauksen. Tällöin asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata. Metsähallituksella on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut varauslaskuaan eräpäivään mennessä. Asiakas joutuu kuitenkin maksamaan varauslaskunsa kokonaisuudessaan. 

Metsähallitus pidättää oikeuden peruuttaa asiakkaan varausta, jos kyseinen asiakas ei ole aikaisemmissa vuokrakohteiden varauksissa noudattanut vuokrakohteissa oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen asiakas on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteiden käyttöä koskevaa sopimusta.

7. Avaimet

Asiakas noutaa avaimen maksukuittia vastaan avainten hakupaikasta. Asiakas palauttaa varaamansa tuvan tai muun vuokrakohteen avaimen välittömästi varauksen päätyttyä, erämaakohteissa viimeistään viikon kuluttua varauksen päättymisestä, saamiensa ohjeiden mukaisesti. Avaimen palauttamatta jättämisestä peritään sadan (100) euron (sis. alv) maksu. 

8. Oleskelu vuokrakohteessa

Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus varaamansa tuvan tai saunan varustukseen sekä varauksensa mukaisiin petipaikkoihin tai käyttöoikeus varaamansa muuhun tilaan. Asiakkaalla tulee olla mukanaan maksukuitti ja tupavarausvahvistus, joilla hän voi osoittaa varauksensa ja sen maksamisen. Asiakkaan tulee varautua näyttämään varausvahvistus ja maksukuitti Metsähallituksen henkilökunnalle tai valvontaviranomaisille. 

Tuvissa on huomioitava muut tuvan käyttäjät ja taattava kaikille nukkumisrauha kello 23 - 06. Asiakas vastaa omalta osaltaan tuvan ja sen pihapiirin siisteydestä. Tupakointi ja häiritsevä alkoholinkäyttö vuokrakohteissa on kielletty. Lemmikkieläimistä on vuokrakohdekohtaiset säännöt.

Vuokrausvuorokausi on klo 14.00–12.00

9. Metsästys- ja kalastusluvat

Varaus- ja vuokratuvan tai muun tilan vuokraaminen ei vielä takaa metsästys- tai kalastusoikeutta (lupaa) vuokrakohteelle tai sen läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevalle Metsähallituksen metsästys- tai kalastuslupa-alueelle. Metsähallituksen alueille tarvittavat metsästys- ja/tai kalastusluvat tulee AINA hankkia erikseen esim. Eräluvat-verkkokaupan kautta. 

10. Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Metsähallitukselle vahingon, jonka hän on aiheuttanut tuvalle tai tilalle, sen irtaimistolle tai tuvan pihapiirille sekä vahingon, joka Metsähallitukselle aiheutuu muun retkeilijän kärsimästä vahingosta tai palvelun käytön estymisestä.

11. Huomautukset ja valitukset

Mahdolliset huomautukset ja valitukset on aina tehtävä viivytyksettä suoraan Metsähallitukselle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen: Metsähallitus, Asiakaspalaute, PL 94, 01301 Vantaa. Metsähallitus varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. 

12. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos asiakas ja Metsähallitus eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kkv.fi).  Asiakas voi halutessaan saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Viime kädessä sopimukseen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

13. Muuta huomioitavaa

Tuville on verkkosivuilla tai muutoin ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä, jota ei saa ylittää. 

Metsähallitus ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, myyristä ja hiiristä tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Varausehdot tuvat ja tilat

Lue varausehdot (pdf 132 kt)