Nyheter

Naturvårdsåtgärder vid Brymsören i Nykarleby

Vid Brymsören i Nykarleby kommer Forststyrelsen med start måndag 26.2.2024 att utföra röjningsåtgärder för iståndsättning av naturbetesområde. Området är beläget vid havet och består av två skogsholmar, Brymsören och Hansagrundet, som omges av havsstrandängar, strandmyrar samt hagmarksliknande björk- och allundar. 

Området kommer i fortsättningen att skötas av betande kor. För att förbättra betesgången och ge plats åt olika vårdbiotopsarter såsom ormtunga och måbär, tas unga granar bort från strandlundarna och strandängarna. Ställvis kommer även unga alar att tas bort från strandlunden för att skapa en mjuk övergång från strandäng till primärskog samt för att få in mer ljus till fältskiktet. Vass har även börjat ta över de mer fuktiga delarna av området och därför planeras bete av nötkreatur för att hålla nere vassen.

Målet med de planerade skötselåtgärder är att bevara den lågvuxna vegetationen på havsstrandängarna samt i de omkringliggande strandlundarna. Tack vare betet hålls området öppet och gynnar därmed viktiga ängsarter som finns där. Vårdbiotoper är den artrikaste biotopen i Finland och därför mycket viktiga att bevara. Bland annat ängar, hagmarker och skogsbeten räknas till vårdbiotoper och dessa har uppkommit genom traditionellt bete och slåtter under en lång tid.

På grund av att användningen av de traditionella jordbruksmetoderna har minskat finns det en risk för att vårdbiotoperna växer igen och försvinner då de inte längre används för samma ändamål. Idag är vårdbiotoper en av de mest hotade naturtyperna i Finland, och en betydande del av de hotade växt- och insektsarterna i Finland lever i vårdbiotoper. Utan det traditionella betet på dessa områden kan en stor del av vår biologiska mångfald i vårt land försvinna.

Planeringsområdet innefattar både statens fastighet samt privat skyddsområde.