Metsähallituksen Luontopalvelujen vapaaehtoisrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriin liitytään täyttämällä webropol-lomake (webropolsurveys.com).

1. Metsähallituksen Luontopalvelujen vapaaehtoisrekisteri

Metsähallituksen Luontopalvelujen vapaaehtoisrekisteri on avoin kaikille talkoista ja vapaaehtoismahdollisuuksista suojelualueilla ja kansallispuistoissa kiinnostuneille yli 16 -vuotiaille henkilöille. 

2. Tietojen kerääminen

Vapaaehtoisrekisterin henkilötiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään ja ne muodostavat Metsähallituksen Luontopalvelujen vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden rekisterin. Vapaaehtoisten rekisteröintilomakkeella voi antaa seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköposti, asuinalue ja ikä. 

3. Tietojen käsittely ja luovutus 

Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn. Tietoja käytetään luonnonsuojelualueiden ja kansallispuistojen vapaaehtoistoiminnasta viestimiseen.

Vapaaehtoisrekisterin henkilötietoja ei luovuteta Metsähallituksen ulkopuolelle ja niitä käsitellään vain ETA alueen sisällä.

4. Tietojen säilytys

Vapaaehtoisrekisterissä olevia tietoja säilytetään niin kauan kuin vapaaehtoinen on kiinnostunut toiminnasta. Rekisteristä voi poistua pyytämällä sitä sähköpostilla osoitteesta: vapaaehtoistoiminta[at]metsa.fi 

5. Tietojen suojaus 

Tietojen suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitsevien henkilöille. 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista. 

7. Rekisterin pitäjän yhteystiedot 

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksiin vastaa ensisijaisesti järjestelmän rekisterivastuuhenkilö Hannele Kytö (hannele.kyto[at]metsa.fi, 040 184 9709) sekä tietosuojavastaava Tomi Saarisilta (tomi.saarisilta[at]metsa.fi, 0206394041). Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti tietosuoja[at]metsa.fi osoitteeseen. 

Dataskyddsbeskrivning för Forststyrelsens Naturtjänsters register över personer som är intresserade av frivilligverksamhet

Anmäl dig till registret genom att fylla i Webropol-blanketten (webropolsurveys.com).

1. Forststyrelsens Naturtjänsters register över personer som är intresserade av frivilligverksamhet

Forststyrelsens Naturtjänsters register över personer som är intresserade av frivilligverksamhet är öppet för alla som är intresserade av talkon och möjligheterna att frivilligarbeta i skyddsområden och nationalparker. För att anmäla dig till registret bör du ha fyllt 16 år.

2. Insamling av uppgifter

Personuppgifterna för registret över personer som är intresserade av frivilligverksamhet fås direkt från personerna själva och de bildar Forststyrelsens Naturtjänsters register över personer som är intresserade av frivilligverksamhet. I registreringsblanketten för personer som är intresserade av frivilligverksamhet kan användaren ange följande personuppgifter: namn, e-post, hemort och ålder.

3. Behandling och utlämnande av uppgifter

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter. Uppgifterna används till kommunikation om frivilligverksamheten i naturskyddsområden och nationalparker.

Personuppgifterna i registret över personer som är intresserade av frivilligverksamhet lämnas inte ut utanför Forststyrelsen och de behandlas endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4. Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i registret över personer som är intresserade av frivilligverksamhet förvaras så länge som den frivillige är intresserad av verksamheten. Du kan skriva ut dig ur registret genom att anhålla om detta per e-post: vapaaehtoistoiminta[at]metsa.fi

5. Skydd av uppgifter

I skyddet av uppgifterna iakttas god dataskyddspraxis och de lagar och förordningar som gäller samt Forststyrelsens kompletterande anvisningar. Användningen av systemet är begränsat med hjälp av användarrättigheter till de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete.

6. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvarige om uppgifter om honom eller henne själv och har rätt att be att inexakta och felaktiga uppgifter korrigeras och att behandlingen av dem begränsas under tiden det säkerställs att uppgifterna stämmer. Den registrerade har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om hur personuppgifter behandlas.

7. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

I frågor som gäller dataskyddsbeskrivningen och den registrerades rättigheter svarar i första hand Hannele Kytö (hannele.kyto[at]metsa.fi, 040 184 9709). som är ansvarig för systemets register och dataskyddsansvarige Tomi Saarisilta (tomi.saarisilta[at]metsa.fi, 020 639 4041). I dataskyddsärenden ber vi dig i första hand kontakta oss skriftligen direkt på adressen Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda, eller per e-post tietosuoja[at]metsa.fi.