Målgrupper: Alla vilka nyttjar Skärgårdshavets Nationalpark

Giltighet 16.4.2001 - tillsvidare

Forststyrelsen har med stöd av naturskyddslagen (1096/96) 18 och 20 § utfärdat följande ordningsstadga för Skärgårdshavets nationalpark.

Skärgårdshavets nationalpark som befinner sig i Pargas stad och Kimitoöns kommun, grundades den 1.1.1983 enligt lag (645/1982), ändring (130/1991). Förordningen (1040/1982), ändrad (1123/94), stadgar om skydd, förvaltning och skötsel av parken. Ordningsstadgan innehåller bestämmelser som härrör sig från ovan nämnda lagar och förordningar samt från naturskyddslagen (1096/96), jaktlagen (615/1993) och lagen om fiske (286/82). Dessutom finns det i ordningsstadgan sådana bestämmelser som Forststyrelsen, i egenskap av markägare och myndighet som förvaltar nationalparken, är berättigad och skyldig att ge. Ordningsstadgans bestämmelser följer de principer som stomplanen för parkens underhåll och disposition innehåller. Miljöministeriet har med stöd av förordningens (1123/94) 3 § fastställt stomplanen den 05.07.1999.

Nationalparken omfattar de staten tillhöriga mark- och vattenområden vilka är belägna inom det på den till lagen (645/1982) bifogade kartan avgränsade området, med undantag för de områden, som är i försvarsmaktens besittning. Denna ordningsstadga gäller även områden, vilka har införlivats med nationalparken efter dess grundande.

Skärgårdshavets nationalpark har grundats för att skydda Skärgårdshavets natur och kultur, för att trygga därmed förknippade traditionella sätt att utnyttja naturen, för att bevara en levande skärgård samt för att främja miljöforskning och allmänt intresse för naturen. Nationalparken erbjuder möjlighet till båtliv, undervisning och forskning.

ALLMÄNT

1. I nationalparken är det förbjudet att skada träd, buskar eller övriga växter eller växtdelar, så även att ta marksubstans eller i övrigt skada marken, berggrunden eller havsbottnen. Det är förbjudet att fånga eller insamla ryggradslösa djur, likaså att döda, fånga eller ofreda i naturen levande ryggradsdjur ävensom att förstöra deras bon. I nationalparken är det även förbjudet att vidta andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapsbilden eller på växt- och djurarternas fortbestånd. Det är även förbjudet att skräpa ner naturen, att störa andra besökare samt att hålla hundar, katter eller andra djur lösa. Det är förbjudet att att skada de byggnader, informationstavlor, fornminnen, vrak, stängsel och ruiner som finns i nationalparken.

Begränsningar gällande rörelsefriheten

2. Det är tillåtet att ta iland på holmarna i nationalparken och att röra sig med båt på nationalparkens vatten. På holmarna får man röra sig till fots och på vintertid på skidor. Utan Forststyrelsens tillstånd är det förbjudet att ta iland, att förtöja båtar och att röra sig på de begränsningsområden, som presenteras i bilagan till denna ordningsstadga, under den tid som nämns i bilagan. Begränsningsområdena samt de begränsningar som gäller dessa områden utmärks i terrängen.

3. Dykning med hjälp av tryckluftsaggregat i nationalparkens vatten är tillåtet förutom på begränsningsområdena Korpo Grimsörar, Nagu Trunsö, Sandholm och Borstö där det krävs Forststyrelsens tillstånd.

Uppgörandet av eld, tältning och användning av ödestugor

4. Uppgörandet av lägereld eller en dylik öppen eld är endast tillåtet på därtill anvisade platser. Ved som reserverats för detta ändamål får användas sparsamt. Då varning för skogsbrand har utfärdats för området får dock ingen öppen eld göras upp. Det är tillåtet att använda campingkök i nationalparken.

5. Det är tillåtet att slå läger endast på följande, för ändamålet avsedda tältningsområden:
Houtskär: Nölstö 
Korpo: Aspö Långlandet, Björkö Byviken, Brunskär Stora Hästö, Kalgarholm Konungskär, Jurmo Moringharun, Österskärs Små Österskär, Utö Sundskär
Nagu: Berghamn Västerby, Gullkrona Dalskär, Lökholm Kråkskär, Nötö Bodö
Dragsfjärd: Högsåra Sandviken, Storfallan Högland, Vänö Yxskär, Ölmos Sandö.

6. Ödestugorna på Konungskär och Gärskär får användas för tillfällig inkvartering.

Bär- och svampplockning

7. Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp samt att samla drivved, ifall inte begränsningar av rörelsefriheten eller andra bestämmelser förhindrar detta. Vid samlandet av drivved skall dessutom stadgandena i vattenlagens (649/76) 5 kapitels 97 § följas.

Fiske

8. Mete, pilkning samt kastfiske med ett spö är tillåtet i enlighet med ändringen av fiskelagen (1045/1996) 8 § samt 88 §, såframt inte begränsningar av rörelsefriheten förhindrar detta. Övrigt fiske är tillåtet endast med Forststyrelsens skriftliga tillstånd på villkor som nämns i detta.

SPECIALBESTÄMMELSER FÖR DEN LOKALA BEFOLKNINGEN OCH DE SOM UTÖVAR BASNÄRINGAR

9. Den i fiskelagen (286/1982) 8 § avsedda fria fiskerätten för lokalbefolkningen är tillåten i nationalparken, på det sätt som fiskelagen närmare stadgar. De bestämmelser som gäller nationalparkens begränsningsområden skall dock även här följas.

10. På nationalparkens vatten kan yrkesfiskare beviljas tillstånd till yrkesfiske och den lokala befolkningen kan beviljas tillstånd till fiske för husbehov.

11. Jakttillstånd kan endast beviljas åt den lokala befolkningen. Den i förordningen om ändring av jaktförordningen (869/1998) 29§ avsedda vårjakten av sjöfåglar är tillåten i nationalparken. Tillstånd kan även beviljas för övrig jakt. Det är tillåtet att använda hund vid jakt. I tillståndet kan finnas begränsningar vad gäller det jaktbara viltet, såframt det för naturskyddet anses nödvändigt.

12. Frånsett begränsningsområde nummer 8 samt den del av begränsningsområde nummer 9 som ligger inom Borstö by gäller den begränsade rörelsefriheten inte den fast bosatta befolkningen i respektive by, yrkesfiskare eller jägare vid jakt.

13. Forststyrelsen kan åt personer som bor inom samarbetsområdet, samt i särskilda fall även åt andra skärgårdsbor, anvisa betesmark på sådana områden som kräver skötsel, samt överlåta brännved och foder för boskapen.

Verksamhet som kräver tillstånd

14. Forststyrelsen kan bevilja tillstånd för vistelse på begränsningsområdena, att fånga eller döda djur i forsknings- eller undervisningssyfte, för insamlande av mineralprover eller växter. Forststyrelsens tillstånd krävs även för undersökningar vilka baserar sig på fornminneslagen, geologiska undersökningar, malmletning samt för underhåll av leder, el- eller telefonlinjer och anläggningar likaså för byggande och underhåll av anläggningar för sjöfarten. Tillstånden söks skriftligen hos Forststyrelsen.

Turistföretagsverksamhet och anordnande av publika evenemang eller övrig därmed jämförbar verksamhet inom nationalparken förutsätter avtal mellan Forststyrelsen och företagaren.

15. Enligt 3 § i förordningen om nationalparken (1123/1994) är sådana åtgärder tillåtna med Forststyrelsen tillstånd vilka är nödvändiga för att uppräthålla försvarsberedskapen, för försvarsmaktens och sjöfartens säkerhet, för försvarsmaktens områdesövervakning samt åtgärder vilka är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som stadgas för gränsbevakningen.

Övriga bestämmelser

16. Bestämmelserna i förordningen om Skärgårdshavets nationalpark (1123/94) och i denna ordningsstadga, enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna i nationalparken, medför inte för någon en större rätt än han eller hon eljest åtnjuter.

17. Person som deltar i övervakningen av nationalparken kan i naturskydds-syfte utfärda bestämmelser som baserar sig på denna ordningsstadga, vilka parkens besökare måste följa. Enligt lagen om Skärgårdshavets nationalpark (645/1982, ändring 1096/1991) har myndighet som övervakar naturskyddet, och nationalparkens övervakare rätt att omhändertaga jakt-, fiske-, uppsamlings- eller andra redskap, som använts eller är avsedda att användas i strid med de stadganden eller bestämmelser som skall iaktagas i nationalparken. Samma rätt gäller även beträffande inom nationalparken olovligen fångade djur och olovligen tagna växter samt även eljest allt sådant, vars tagande eller användande på området är förbjudet.

18. Brott mot nationalparkens ordningsstadga eller mot fredningsbestämmelserna i naturskyddslagen, straffas med stöd av naturskyddslagen (1096/96), ifall det inte annorstädes i lagen stadgas om strängare straff.

19. Denna ordningsstadga upphäver den av Forststyrelsen, den 10.6.1991, givna ordningsstadgan för Skärgårdshavets nationalpark.

BEGRÄNSNINGSOMRÅDEN

Landstigning samt vistelse är under tiden 1.4. - 31.7. förbjudet på följande till Skärgårdshavets nationalpark hörande holmar och skär eller delar av dessa:

1. Korpo, Aspö och Brunskärs begränsningsområde
Aspö Västra Skärgård förutom de största holmarna och södra området i Brunskär by:
Krummarna, Tordmulekläpparna, Vitlandet, Flakaskärsgrunden, Pölsan, Pölskläppen, Sjulkläppen, Köpmanskären, Laxgrunden, Portkläpparna, Fränu-kläpparna, Stackskär, Stacksskärs harun, Röd-haru, Södra Rönnharu, Södra Fjärdskär, Fjärdskärs kobben, Skorvskär, Rödskären, Moringharu, Stenkläppen, Södra Vitharu, Västerkläppen, Svartkläppen, Svartkläpp kobben, Ståtbådan, Vällingskär, Mörgrundet, Disken, Mårgrundet, Gäddskallen, Vidkobben, Tistronkobben, Stockkläppen, Slagören samt de namnlösa kobbarna intill dessa.

2. Korpo Västerö begränsningsområde
Brunskär Västerö holmen

3. Korpo Jurmo och Utö begränsningsområde
Västra delen av hemlandet, Estrevlarna, Ömsarsten, Skalmören, Gaddarna, Sanden, Örskär, Örskärsören samt de namnlösa kobbarna intill dessa.

4. Nagu, Ådö begränsningsområde
Ådön, Lillön, Hundskär, Brändön, Klöttret, Långön, Långökobben, Matmoran, Hummelkläpparna, Askskär, Askskärs kläpparna, Lederskär, Granskär, Granskärs haru samt de namnlösa kobbarna intill dessa.

5. Nagu Gullkrona begränsningsområde
Viharuna, Rödharu

6. Nagu Sandskärs begränsningsområde
Ön Sandskär i Lökholm

7. Dragsfjärd Ölmos begränsningsområde
Norrgrunden, Södergrunden, Kälkklobb, Sandskär, Tallören samt de namnlösa kobbarna intill dessa.

Landstigning samt vistelse och dykning med aggregat på de omgivande vattenområdena är förbjudet hela året på följande holamr och skär.

8. Korpo, Grimsörar

9. Nagu, Trunsö, Sandholm och Borstö begränsningsområde
Borgen, Långskär, Norr Sumpskär, Glasaskär, Bosskär, Lökskär, Storskär, Egelskär, Hamnkläppen, Grabbaskläppen, Svensör, Kalkskär, Lilla Kalkskär, Alskär, Skitun, Vitskär, Karpharu, Gölsören, Garpharun, Bredkläppen, Långören, Stenkläppen, Svartklobben, Sprängharu, Sundskär, Petklobben, Rysskläbben, Lilla Stubbskär, Stubbskärs kobborna, Stora Stubbskär, Släta Måsskär, Gråkläppen, Gråkläpp grynnorna, Vitningen, Pattakläbb, Härbärgs kläppen, Rosinahällarna, Namnlösan, Smedskären, Storsör, Småsörarna, Gadden, Skeppsbådarna, Storharun, Lillharun, Fallbådan, Knivlängnan, Stora Salskär, Lilla Salskär, Salskärs kläpparna, Sandören, Ståtbåda, Kummelskären, Ådskär, Tärskläppen, Gålören, Grisselborgen, Stenskär, Labbskär, Fjärdblekorna, Gudinggrund, Kalskär, Sivalskär, Långskär, Laxkobben, Labbharu, Lotan, Blålängnan, Ålbåda, Klovgadd, Klovgadd bådan, Mastbåda samt alla namlösa kobbar i anslutning till dessa samt vattenområdena.

Militära skyddsområden

INOM SKÄRGÅRDSHAVETS NATIONALPARKS SAMARBETSOMRÅDE FINNS FYRA TILL TERRITORIALÖVERVAKNINGSLAGEN (755/2000) HÖRANDE SKYDDSOMRÅDEN. UPPGIFTER ANGÅENDE BEGRÄNSNINGAR SOM HÄRRÖR SIG TILL DESSA FÅS FRÅN SKÄRGÅRDSHAVETS MARINKOMMANDO TEL. 02-18142 410.