Nyheter

Kampanjen Min naturgåva gav över 6 700 hektar nya naturskyddsområden

Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen informerar 11.5.2023.

Två människor i skogen njuter av kaffe från termos. Sommartiden. En sjö kan ses bakom träden. I mitten finns en cirkel med ordet Min naturgåva.
 

Genom kampanjen Min naturgåva uppmuntrades finländarna att inrätta naturskyddsområden. Staten fördubblade de skyddade områdenas areal genom att inrätta naturskyddsområden på lika mycket statlig mark. Kampanjen pågick från juni 2019 till utgången av 2022.

Syftet med miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma kampanj var att uppmuntra markägarna att ge en gåva till naturen och inrätta privata naturskyddsområden. Privatpersoner, stiftelser och företag skyddade sammanlagt 3 375 hektar mark i kampanjen Min naturgåva.

De områden som privata aktörer donerat är till största delen skogs- och myrmarker. Det största enskilda området var stiftelsen Koneen Säätiös donation i Sanginjoki i Norra Österbotten, som är så stort som 1 440 hektar.

Staten inrättar naturskyddsområden på sin mark till en omfattning som motsvarar arealen av privata donationer

När alla privata donationer och statens andel räknas samman får Finland över 6 700 hektar nya naturskyddsområden. Forststyrelsen skyddar ett antal statsägda områden med stor biologisk mångfald till en omfattning som motsvarar de privata donationerna.

Som skyddsobjekt har på ett mångsidigt sätt valts olika naturtyper från hela Finland. Dessutom har man betonat vikten av att öka enhetligheten och kopplingen mellan befintliga naturskyddsområden genom att placera objekt i anslutning till dem.

I de utvalda objekten finns gamla skogar, skogar med stort inslag av död ved, strandskogar, myrar, myrholmar, småvatten, öar samt värdefulla skogar med bergig terräng och blockfält. Av objekten gränsar 72 procent till ett befintligt skyddsområde.

Kampanjen Min naturgåva ordnades nu för andra gången. En motsvarande kampanj ordnades i samband med det självständiga Finlands 100-årsjubileum 2017. Då skyddades totalt 8 400 hektar.

Mer information